Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terroriaktidega seotud teabevahetus ja koostöö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Terroriaktidega seotud teabevahetus ja koostöö

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 2005/671/JSK terroriaktidega seotud teabevahetuse ja koostöö kohta

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Terrorismivastane võitlus kuulub Euroopa Liidu (EL) prioriteetsete eesmärkide hulka. Käesoleva otsusega sätestatakse ELi riikide teabevahetuse kord seoses terroriaktide kriminaaluurimise, süüdistuse esitamise ja süüdimõistmisega.

PÕHIPUNKTID

 • Terrorismivastases võitluses on oluline, et asjaomaste üksuste käsutuses oleks täielik ja ajakohane teave. ELi riigid peavad koguma kahte või enamat ELi riiki mõjutavat teavet terroriaktidega seotud eeluurimise, süüdistuse esitamise ja süüdimõistmise kohta ning edastama selle vajaduse korral Europolile või Eurojustile.
 • Riigi õiguskaitseorganis määratud eriasutus on kohustatud edastama Europolile kogu asjakohase teabe terroriaktide kriminaaluurimise kohta, sealhulgas järgmise teabe:
  • isiku või rühmituse identifitseerimise andmed;
  • uuritavad teod ja nendega seotud asjaolud;
  • kuritegu;
  • seosed muude asjakohaste juhtumitega;
  • sidetehnoloogiate kasutamine;
  • massihävitusrelvade valdamisest tulenev oht.
 • Iga riik nimetab vähemalt ühe asutuse Eurojusti riiklikuks kontaktisikuks terrorismiküsimustes, kes on kohustatud edastama Eurojustile kogu asjakohase teabe terroriakte toime pannud isikutele süüdistuste esitamise ja nende süüdimõistmise kohta, sealhulgas järgmise teabe:
  • uuritava või kriminaalmenetluse subjektiks oleva isiku või rühmituse identifitseerimise andmed;
  • asjaomane kuritegu ja selle konkreetsed asjaolud;
  • teave terroriaktide eest süüdi mõistvate lõplike kohtuotsuste ja nende aktidega seotud konkreetsete asjaolude kohta;
  • seosed muude asjakohaste juhtumitega;
  • õigusabitaotlused, mis on saadetud teisele ELi riigile või saadud teiselt ELi riigilt, ja nende vastused.
 • Iga ELi riik tagab teistele ELi riikidele võimalikult kiire juurdepääsu terroriaktidega seotud eeluurimise või kriminaalmenetluse dokumentides või muudes tõendusmaterjalides sisalduvale asjakohasele teabele.
 • Vajaduse korral peaksid riigid looma ühised uurimisrühmad, et viia läbi eeluurimisi. Teiste ELi riikide õigusabitaotluste ja kohtuotsuste täitmisega tuleks tegelda eelisjärjekorras.
 • Otsus ei tohi kahjustada isikute turvalisust, käimasolevat uurimist või jälitusoperatsiooni ega minna selle eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Nõukogu soovitus 2007/562/EÜ puudutab terroristide sooritatud inimröövide alase teabe jagamist ELi riikide vahel.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 30. septembrist 2005.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsus 2005/671/JSK terroriaktidega seotud teabevahetuse ja koostöö kohta (ELT L 253, 29.9.2005, lk 22–24)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu soovitus ,12. juuni 2007, terroristide sooritatud inimröövide alase teabe jagamise kohta (ELT L 214, 17.8.2007, lk 9–12)

Viimati muudetud: 18.08.2016

Top