Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Väike- ja kergrelvad: võitlus nende hankimise vastu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Väike- ja kergrelvad: võitlus nende hankimise vastu

 

KOKKUVÕTE:

ELi strateegia väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ebaseadusliku hankimise ja salakaubaveo vastaseks võitluseks

MIS ON STRATEEGIA EESMÄRK?

Sellega nähakse ette tegevuskava võitluseks ohuga, mida kujutab väike- ja kergrelvade* ning nende laskemoona ebaseaduslik hankimine ja salakaubavedu, kasutades ära ELi käsutuses olevaid väga mitmesuguseid mehhanisme.

PÕHIPUNKTID

TAUST

Euroopa julgeolekustrateegias esile toodud viiest väljakutsest (terrorism, massihävitusrelvade levik, piirkondlikud konfliktid, riigi läbikukkumine ja organiseeritud kuritegevus) nelja puhul on kesksel kohal väike- ja kergrelvade liigse hankimise ning kontrollimatu leviku tagajärjed.

Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Väike- ja kergrelvad: Mis tahes kaasaskantavad surmarelvad. Väikerelvade hulka kuuluvad käsirelvad, haavlipüssid, lahingvintpüssid ja kergekuulipildujad. Kergrelvade hulka kuuluvad raskekuulipildujad, granaadiheitjad ja tankitõrjerelvad.

PÕHIDOKUMENT

ELi strateegia väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ebaseadusliku hankimise ja salakaubaveo vastaseks võitluseks, Euroopa Liidu Nõukogu, Brüssel, 13. jaanuar 2006

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (ELT L 77, 15.3.2014, lk 1–10)

Nõukogu 22. oktoobri 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1908 ebaseaduslikest väike- ja kergrelvadest ning muudest ebaseaduslikest tavarelvadest ja laskemoonast teavitamise ülemaailmse mehhanismi toetamise kohta, et vähendada nendega ebaseaduslikult kauplemise riski („iTrace II”) (ELT L 278, 23.10.2015, lk 15–25)

Viimati muudetud: 04.07.2016

Top