Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Makseteenused ELis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Makseteenused ELis

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2007/64/EÜ makseteenuste kohta ELi siseturul

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Selles sätestatakse makseteenuseid* (nt kreeditkorraldused, otsearveldused ja kaardimaksed) reguleerivad eeskirjad.
 • Need eeskirjad hõlmavad makseteenuse pakkujate teabenõudeid ning õigusi ja kohustusi seoses makseteenuste kasutamisega.

PÕHIPUNKTID

Tegevusloa andmine

Asutus, mis pakub makseteenuseid, peab saama tegevusloa makseteenuste osutamiseks kõikjal ELis. Igas ELi riigis on riiklik ametiasutus, kes vastutab makseasutustele tegevusloa andmise eest. Asutusele antakse luba üksnes juhul, kui tema tegevus allub kindlale juhtimiskorraldusele ja tal on olemas teatud kapital.

Nõuded teabele

Makseteenuste pakkujad peavad oma teenuste kasutajatele esitama mitmesugust selget teavet.

Enne makseteenuse osutamist peavad nad esitama selgesti mõistetavalt teavet

 • teenustasu,
 • kaebuse esitamise menetluse ja
 • kõigi makstavate tasude kohta.

Pärast maksetehingu täitmist peavad nad esitama maksjale teavet, sealhulgas:

 • viide maksetehingu ja saaja kohta;
 • maksesumma;
 • tehinguga seotud vahendus- ja teenustasud.

Pärast maksetehingu toimumist peavad nad edastama saajale teavet.

Õigusaktiga kehtestatakse ka erieeskirjad teabe kohta, mida makseteenuste pakkujad peavad esitama juhul, kui tehingu suhtes kehtib leping, mis käsitleb järjestikuste maksetehingute täitmist tulevikus.

Õigused ja kohustused

Maksetehing eurodes või euroalasse mittekuuluva ELi riigi vääringus teostatakse ühe tööpäeva jooksul.

Makseteenuse pakkujad vastutavad täielikult maksjate ees maksetehingute nõuetekohase täitmise eest. Täitmata jäetud või valesti täidetud tehingu puhul peab maksja makseteenuse pakkuja maksetehingu parandama või maksjale asjakohase tehingusumma tagasi maksma. Juhul kui keegi teine peale maksja kuritarvitab makseviisi, näiteks krediitkaarti, kannab maksja kahjusid kuni 150 euro ulatuses.

Õigusaktis sätestatakse ka eeskirjad, mille kohaselt toimub tagasimaksmine, kui makseteenuse pakkuja on täitnud maksetehingu valesti.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiviga (EL) 2015/2366 tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/64/EÜ alates 13. jaanuarist 2018.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 25. detsembrist 2007. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. novembriks 2009.

TAUST

Tarbijad vajavad kindlust, et nende ELis tehtud maksed on lihtsad, toimivad ja turvalised. Selle eesmärgi saavutamiseks on EL kehtestanud makseteenuste ühise raamistiku, millega asendatakse ELi riikide riiklikud eeskirjad.

PÕHIMÕISTE

* Makseteenused – majandustegevus, mis võimaldab järgmisi toiminguid:

 • sularaha sissemaksmine maksekontole või sealt väljavõtmine ning konto kasutamine;
 • maksetehingute (nt püsikorraldused, otsekorraldused jne) teostamine maksekontodel või elektroonilises vormis;
 • makseviiside väljaandmine ja/või omandamine;
 • rahasiire (võõrtöötajate rahaülekanded nende kodumaal elavatele inimestele).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiiv 2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2002/65/EÜ, 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ muutmise ning direktiivi 97/5/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 319, 5.12.2007, lk 1–36)

Direktiivi 2007/64/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta (ELT L 257, 28.8.2014, lk 214–246))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35–127)

Viimati muudetud: 24.05.2016

Top