Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inimkaubanduse ohvritele elamisloa andmine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inimkaubanduse ohvritele elamisloa andmine

Kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud, võib anda ajutise elamisloa. Loodetakse, et see julgustab neid tegema koostööd pädevate asutustega, tagades neile samal ajal piisava kaitse.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/81/EÜ elamisloa väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud.

KOKKUVÕTE

Kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud, võib anda ajutise elamisloa. Loodetakse, et see julgustab neid tegema koostööd pädevate asutustega, tagades neile samal ajal piisava kaitse.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse elamislubade väljastamise ja pikendamise kord, loa pikendamata jätmise või tagasivõtmise tingimused ning ohvrite kohtlemise tingimused enne ja pärast loa väljastamist.

OLULISEMAD PUNKTID

Direktiivi kohaldatakse kolmandate riikide kodanikele olenemata sellest, kas nad on sisenenud ELi ebaseaduslikult. Loa võib anda isikule, kes on vastavas ELi riigis täisealiseks saanud, ning lastele riiklikus seadusandluses sätestatud tingimustel.

ELi vastava riigi pädevad asutused peavad teavitama asjaomaseid isikuid käesoleva direktiiviga pakutavatest võimalustest. Kolmandate riikide kodanikele antakse järelemõtlemisaeg, et toibuda ning et rikkumise toimepanijate mõju alt pääseda. See võimaldab neil teha teadva otsuse, kas teha koostööd uurimisasutustega. Selle aja jooksul tuleks asjaomaste kolmandate riikide kodanikega käituda järgmiselt:

  • nende kohta ei tohiks väljastada väljasaatmisotsust;
  • vajaduse korral tuleb neile osutada abi, et tagada piisav elatustase, juurdepääs erakorralisele arstiabile ning vajaduse korral psühholoogilisele ravile;
  • neil peaks olema vajaduse korral juurdepääs kirjalikule ja suulisele tõlketeenusele;
  • neil peaks olema juurdepääs tasuta õigusabile, kui see on riiklikus seadusandluses nii sätestatud.

Pädevad asutused vastutavad selle eest, et hinnata kas

  • ohvri kohalolu võib uurimisele kaasa aidata;
  • ohver on ilmutanud kindlat koostöö tegemise kavatsust;
  • ohver on katkestanud kõik suhted rikkumiste toimepanemises kahtlustatavatega.

Kui need kolm tingimust on täidetud, väljastatakse ajutine uuendatav elamisluba, mis kehtib vähemalt kuus kuud. Luba on võimalik pikendada, kui vajalikud tingimused on endiselt täidetud. Luba annab selle omanikule juurdepääsu tööturule, kutseharidusele ja koolitusele riiklikus seadusandluses sätestatud tingimustel.

Elamisluba ei või pikendada, kui käesoleva direktiivi tingimused ei ole enam täidetud või kui asjaomane menetlus on lõpetatud. Loa võib erinevatel põhjustel tagasi võtta, sealhulgas juhul, kui ohver uuendab kokkupuuteid rikkumiste toimepanemises kahtlustatavatega või kui ta ei tee enam koostööd või kui menetlus lõpetatakse.

ELi riigid võivad võtta vastu või säilitada soodsamad sätted käesolevas direktiivis käsitletud isikute suhtes.

Kuigi endiselt tuleb muuta paremaks andmete kogumist mitme käesoleva direktiivi aspekti suhtes, on komisjoni aruannetes direktiivi rakendamise kohta 2010. ja 2014. aastal leitud, et asutustega koostöö eest lubade väljastamise võimalust alakasutatakse ELi riikides.

TAUST

Käesolevat direktiivi tuleb lugeda koos direktiiviga 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset. Selles direktiivis sätestatakse horisontaalne õigusraamistik nii ELi kui ka kolmandate riikide kodanike jaoks ning sellega on tugevdatud enamikku nõukogu direktiivi 2004/81/EÜ sätteid, kaasa arvatud laste kaitse ja abistamise raamistikku.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2004/81/EÜ

6.8.2004

5.8.2006

ELT L 261, 6.8.2004, lk 19-23

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2004/81/EÜ (elamisloa väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud) kohaldamise kohta (KOM(2010) 493 (lõplik), 15.10.2010).

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile direktiivi 2004/81EÜ (elamisloa väljaandmise kohta pädevate asutustega koostööd tegevatele kolmandate riikide kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid või kelle ebaseaduslikule sisserändele on kaasa aidatud) kohaldamise kohta (COM(2014) 635 (final), 17.10.2014).

Viimati muudetud: 02.04.2015

Top