Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Õigusabi tsiviil- ja kaubandusasjades

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Õigusabi tsiviil- ja kaubandusasjades

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2003/8/EÜ – õigusabi kättesaadavuse parandamine piiriüleste vaidluste korral, kehtestades õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on

 • parandada õigusabi kättesaadavust piiriülestes tsiviilasjades;
 • kehtestada kogu ELis kehtivad eeskirjad õigusabi kohta;
 • tagada õigusabi kättesaadavus neile, kes ei saa seda endale lubada;
 • julgustada õigusabiga seotud koostööd ELi riikide vahel.

PÕHIPUNKTID

Käesolev direktiiv hõlmab kõiki tsiviilasju, mis käsitlevad muuhulgas järgmisi valdkondi:

 • äri;
 • tööhõive;
 • tarbijakaitse.

Sellega antakse õigus õigusabile neile, kes ei saa endale lubada õigusabi ja kohtus esindamist. See on ette nähtud ELi kodanikele ja ELis elavatele ELi mittekuuluvate riikide kodanikele.

Õigusabi võib hõlmata järgmist:

 • juriidiline nõustamine;
 • õigusabi ja kohtus esindamine;
 • kohtukulude katmisest vabastamine;
 • vabastamine teatavate rahvusvaheliste asjadega seotud kulude (nt suuline ja kirjalik tõlge, reisikulud) katmisest.

Lisaks kehtestatakse käesoleva direktiiviga taotluste läbivaatamiseeeskirjad .

 • Riiklikud ametiasutused peavad
  • tagama, et taotlejad saavad aru taotluste läbivaatamise korrast;
  • selgitama taotluse rahuldamata jätmise põhjuseid;
  • lubama taotlejatel rahuldamata jätmise otsust edasi kaevata.
 • Taotlemise kiirendamiseks peavad ELi riigid saatma Euroopa Komisjonile loetelud
  • asutustest, mis võivad taotlusi edastada ja saada;
  • keeltest, milles nad taotlusi vastu võtavad.

Standardsed taotlusvormid

 • Komisjoni otsusega 2004/844/EÜ kehtestatakse õigusabitaotluste standardvorm.
 • Komisjoni otsusega 2005/630/EÜ kehtestatakse standardvorm õigusabi taotluste edastamiseks ELi riikide vahel.

ELi riigid peavad tagama üldsuse ja erialaringkondade teavitamise Euroopa kohtute võrgu kaudu.

ELi riigid võivad soovi korral õigusabi taotlejatele ette näha soodsamaid sätteid.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 31. jaanuarist 2003. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. novembriks 2004. Taanis seda direktiivi ei kohaldata.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/8/EÜ, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad (EÜT L 26, 31.1.2003, lk 41–47)

Direktiivi 2003/8/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 9. novembri 2004. aasta otsus 2004/844/EÜ, millega kehtestatakse õigusabitaotluse vorm, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 2003/8/EÜ, millega parandatakse õigusabi kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad (ELT L 365, 10.12.2004, lk 27–34)

Komisjoni 26. augusti 2005. aasta otsus 2005/630/EÜ, tasuta õigusabi taotluste edastamise vormi kehtestamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 2003/8/EÜ (ELT L 225, 31.8.2005, lk 23–27)

Viimati muudetud: 12.12.2016

Top