Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahvusvahelise mõõtmega jalgpalliürituste turvalisus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahvusvahelise mõõtmega jalgpalliürituste turvalisus

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2002/348/JSK – rahvusvaheliste jalgpallivõistluste turvalisus

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

 • Selle eesmärk on ELi kodanike turvalisuse tagamiseks ennetada jalgpallivägivalda ja võidelda selle vastu ning kirjeldada rahvusvaheliselt koordineeritud politseitöö meetodidi jalgpallisündmuste ajal.
 • Otsusega nähakse ette riiklike jalgpalli teabepunktide asutamine, et võimaldada rahvusvaheliste jalgpallisündmustega seotud teabevahetust, piiriülest koostööd ja politseitööd.

PÕHIPUNKTID

 • Iga liikmesriik peab asutama riikliku jalgpalli teabepunkti, et toetada rahvusvaheliste tipptasemel jalgpallisündmuste käigus erinevate riikide meeskondade vahelist politseitööd. Teabepunktide ülesanded on:

  • rahvusvahelise politseikoostöö ja teabevahetuse kooskõlastamine ja võimaldamine;
  • kõrge riskiteguriga toetajate kohta teabe jagamine;
  • vajadusel liikmesriikide ametiasutuste abistamine;
  • oma riigi klubide ja rahvuskoondise riskianalüüsi koostamine ja selle jagamine teiste ELi riikidega.
 • Enne jalgpallisündmust, selle ajal ja peale seda vahetatav teave on järgmine:

  • strateegiline teave, mis täpsustab kõik spordiürituse aspektid, viidates eelkõige kaasnevatele turvariskidele;
  • operatiivne teave, mis annab ülevaate spordiürituse käigus toimuvast;
  • taktikaline teave, mis võimaldab võtta asjakohaseid meetmeid korra ja turvalisuse säilitamiseks, ja üritusejärgne tagasiside.
 • Teave on konfidentsiaalne ja see tuleb edastada õigeaegselt, arvestades isikuandmete vahetamise kaitsemeetmeid kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.
 • Otsust 2002/348/JSK muudeti 2007. aastal otsusega 2007/412/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta.
 • 2003. aasta nõukogu resolutsiooniga paluti liikmesriikidel kaaluda varasemalt jalgpallisündmustel vägivallaakte toime pannud isikute viibimise keelustamist staadionitel. See sisaldas keeldude laiendamise võimalust teistesse ELi liikmesriikidesse, mida täiendasid karistused mittetäitmise korral.
 • Teabe jagamise aluseks on rahvusvahelise politseikoostöö käsiraamat, „ELi jalgpalli käsiraamat“, mida esmakordselt tutvustati 1999. aastal ja uuendati nõukogu resolutsioonidega 4. detsembril 2006. aastal, 3. juunil 2010. aastal ja 29. novembril 2016. aastal.
 • Käsiraamatus sätestatakse üksikasjalikult:

  • jälitusteabe kogumise kord;
  • eelluure kord;
  • politseinikest jälgijate või informaatorite roll;
  • rahvahulga kontrolli all hoidmise kord;
  • toetajate ja meediaga suhtlemise kord;
  • tingimused, mille alusel saavad politseiametnikud osutada otseabi teistes riikides.
 • Euroopa Komisjon ja Euroopa Jalgpalliliit (UEFA) leppisid 2014. aasta otsusega kokku edendada koostööd ja dialoogi, sealhulgas tõhustada jalgpallistaadionitel aset leidva vägivalla vastaseid meetmeid. Vähemalt kord aastas korraldavad nad kõrgetasemelisi kohtumisi edusammude hindamiseks.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 9. maist 2002. aastast.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 25. aprilli 2002. aasta otsus 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta (EÜT L 121, 8.5.2002, lk 1–3)

Otsuse 2002/348/JSK hilisemad muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 17. novembri 2003. aasta resolutsioon rahvusvahelise ulatusega jalgpallivõistluste toimumispaikadele juurdepääsu keelamise kasutamise kohta liikmesriikides (ELT C 281, 22.11.2003, lk 1–2)

Nõukogu resolutsioon ajakohastatud käsiraamatu kohta, mis sisaldab soovitusi rahvusvaheliseks politseikoostööks ning vägivalla ja korrarikkumiste ärahoidmise ja ohjeldamise meetmeteks seoses rahvusvahelise mõõtmega jalgpallimatšidega, millega on seotud vähemalt üks liikmesriik („ELi jalgpalli käsiraamat“) (ELT C 444, 29.11.2016, lk 1–36)

Komisjoni 14.oktoobri 2014. aasta otsus, millega võetakse vastu koostöökokkulepe Euroopa Komisjoni ja Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) vahel (C(2014) 7378 final, 14.10.2014)

Viimati muudetud: 14.09.2017

Top