Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahvusvahelise ulatusega jalgpallivõistluste turvalisus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahvusvahelise ulatusega jalgpallivõistluste turvalisus

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 2002/348/JSK – rahvusvaheliste jalgpallivõistluste turvalisus

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

 • Otsuse eesmärk on võidelda jalgpallivägivalla vastu, tuues välja jalgpallivõistluste rahvusvahelise politseikoostöö meetodid, et tagada ELi kodanike turvalisus.
 • Otsusega nähakse ette riiklike jalgpalli teabepunktide asutamine, et lihtsustada rahvusvaheliste jalgpallivõistlustega seotud teabevahetust, piiriülest koostööd ja politseitööd.

PÕHIPUNKTID

ELi riigid peavad asutama politseilist laadi riikliku jalgpalli teabepunktid rahvusvahelise ulatusega jalgpallivõistlustel korra tagamiseks. Nende teabepunktide ülesanded on järgmised:

 • rahvusvahelise politseikoostöö ja teabevahetuse kooskõlastamine ja hõlbustamine;
 • kõrge riskiteguriga toetajate kohta teabe jagamine;
 • võimaliku abi andmine pädevatele riiklikele asutustele;
 • oma riigi klubide ja rahvuskoondise riskianalüüsi koostamine, mis tehakse kättesaadavaks teistele ELi riikidele.

Enne jalgpallisündmust, selle ajal ja peale seda vahetatav teave on järgmine:

 • strateegiline teave, mis täpsustab kõik spordiürituse aspektid, viidates eelkõige kaasnevatele turvariskidele;
 • operatiivne teave, mis annab ülevaate spordiürituse käigus toimuvast;
 • taktikaline teave, mis võimaldab võtta asjakohaseid meetmeid korra ja turvalisuse säilitamiseks, ja üritusejärgne tagasiside.

Teave on konfidentsiaalne ja see tuleb edastada õigeaegselt, arvestades isikuandmete vahetamise kaitsemeetmeid kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.

Nõukogu 2003. aasta resolutsioon kutsub ELi riike üles kaaluma varem jalgpallivägivalla eest süüdi mõistetud isikutele jalgpallistaadionil viibimise keelu kehtestamist, sealhulgas võimalust keelu, mille rikkumisega kaasnevad karistused, laiendamiseks teistele ELi riikidele.

Rahvusvahelise politseikoostöö käsiraamatus, mis võeti kasutusele 1999. aastal ja mida ajakohastati nõukogu 2006. aasta resolutsiooniga, on ära toodud vorm niisuguse teabe vahetamiseks. Käsiraamatus sätestatakse üksikasjalik kord

 • jälitusteabe kogumiseks,
 • eelluureks,
 • jälgimiseks,
 • rahvahulga kontrolli all hoidmiseks,
 • toetajate ja meediaga suhtlemiseks.

Samuti hõlmab see tingimusi, mille alusel saavad politseiametnikud osutada otseabi teistes riikides.

2014. aasta otsuses leppisid Euroopa Komisjon ja Euroopa Jalgpalliliit kokku tugevdada koostööd ja dialoogi, sealhulgas tõhustada jalgpallistaadionitel aset leidva vägivalla vastaseid meetmeid. Need kaks osapoolt peavad edusammude hindamiseks kõrgetasemelisi kahepoolseid kohtumisi vähemalt üks kord aastas.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 9. maist 2002.

TAUST

Lisateavet vt teemast „Ausa mängu ja koostöö toetamine spordis” Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. aprilli 2002. aasta otsus 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta (EÜT L 121, 8.5.2002, lk 1–3)

Direktiivi 2002/348/JSK järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 17. novembri 2003. aasta resolutsioon rahvusvahelise ulatusega jalgpallivõistluste toimumispaikadele juurdepääsu keelamise kasutamise kohta liikmesriikides (ELT C 281, 22.11.2003, lk 1–2)

Nõukogu 4. detsembri 2006. aasta resolutsioon ajakohastatud käsiraamatu kohta, mis sisaldab soovitusi rahvusvaheliseks politseikoostööks ning vägivalla ja korrarikkumiste ärahoidmise ja ohjeldamise meetmeteks seoses rahvusvahelise ulatusega jalgpallivõistlustega, millega on seotud vähemalt üks liikmesriik (ELT C 322, 29.12.2006, lk 1–39)

Komisjoni 14. oktoobri 2014. aasta otsus, millega võetakse vastu koostöökokkulepe Euroopa Komisjoni ja Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) vahel (C(2014) 7378 final, 14.10.2014)

Viimati muudetud: 25.05.2016

Top