Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kelmuste ennetamise kooskõlastamist käsitlev ELi komitee

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kelmuste ennetamise kooskõlastamist käsitlev ELi komitee

 

KOKKUVÕTE:

otsus 94/140/EÜ kelmuste ennetamise kooskõlastamist käsitleva nõuandekomitee loomise kohta ELis

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega moodustatakse kelmuste ennetamise kooskõlastamist käsitlev nõuandekomitee (Cocolaf), mille eesmärk on arendada koostööd ELi riikide ja Euroopa Komisjoni vahel, et ennetada kelmusi* ja tagada nende eest vastutuselevõtmine.

PÕHIPUNKTID

 • Cocolafi juhib komisjoni esindaja ja selle koosseisu kuulub kaks esindajat igast ELi riigist, keda võivad abistada kaks esindajat pädevatest siseriiklikest asutustest.
 • ELi riikide pädevate asutuste vahelise tiheda ja korrapärase koostöö tõhusamaks korraldamiseks pettustevastase võitluse alal kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 325 võib komisjon konsulteerida Cocolafiga kõigis küsimustes, mis on seotud järgmisega:
  • pettuste ja muu ELi finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse ennetamine ja selle eest vastutuselevõtmine;
  • koostöö ELi riikide vahel või ELi riikide ja komisjoni vahel ELi finantshuvide kaitseks.
 • Cocolaf toetab Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) tööd. OLAF uurib ELi institutsioonides toimuvat korruptsiooni ja rikkumisi ning ELi finantshuvide vastaseid pettusi. Samuti täiendab Cocolaf programmi Herakles III. Selle raames rahastatakse projekte, mis muu hulgas tihendavad pettustevastast koostööd ELi riikide, komisjoni ja OLAFi vahel.
 • Cocolaf võib kokkuleppel komisjoniga luua töörühmi, mis tegelevad konkreetsete küsimustega. Seoses sellega on loodud järgmised neli alamrühma.
  • Pettuste ennetamise töörühm: ergutab koostööd ELi riikide asjaomaste siseriiklike ametiasutuste ja komisjoni vahel kogemuste ja parimate tavade vahetamise kaudu pettuste ennetamise valdkonnas (näiteks:
   • pettuste riski hindamisega seotud kogemused;
   • avastatud pettusi puudutav teabevahetus;
   • riiklike või valdkondlike pettustevastaste strateegiate, poliitika, meetmete vms arendamise ja rakendamise kogemused).
  • Pettuste ja muu eeskirjade eiramise aruandluse ja analüüsiga tegelev töörühm: tegeleb teatatud juhtumite statistilise analüüsi tutvustamise ja arutamisega ning käsitleb muid artiklist 325 tuleneva aruande koostamisega seotud küsimusi.
  • AFCOSi (pettustevastase võitluse koordineerimistalitus) töörühm: vahetab OLAFi ja ELi riikide ametiasutuste vahelise uurimiskoostööga seotud kogemusi ja parimaid tavasid kooskõlas OLAFi juurdlusi käsitleva määrusega (määrus (EL, Euratom) nr 883/2013).
  • OLAFi pettustevastase võitluse kontaktisikute võrgustik (OAFCN): ühendab OLAFi ning asjaomaste siseriiklike ametiasutuste pressiesindajaid ja suhtekorraldajaid meediastrateegiate jagamiseks ning teabevahetuse edendamiseks pettuste ärahoidmisel ja avastamisel.
 • Komisjon korraldab Cocolafi koosolekuid ja tagab komiteele sekretariaadi teenused.

TAUST

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 325 kohaselt peavad ELi riigid võitlema kelmuste vastu ELi tasandil samamoodi, nagu nad võitlevad nende endi finantshuve kahjustavate kelmuste vastu. Samal ajal vastutab komisjon ELi eelarve nõuetekohase täitmise eest. Neil põhjustel otsustati moodustada komitee, mis käsitleb ELi eelarvega seotud pettuste valdkonda tervikuna.

* PÕHIMÕISTE

Pettus: ebaseaduslik petmine eesmärgiga saada finants- või kriminaaltulu.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 23. veebruari 1994. aasta otsus 94/140/EÜ kelmuste ennetamise kooskõlastamist käsitleva nõuandekomitee loomise kohta (EÜT L 61, 4.3.1994, lk 27–28)

Otsuse 94/140/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 25.07.2016

Top