Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liikumis- ja elukohavabadus ELis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liikumis- ja elukohavabadus ELis

Euroopa Liidu (EL) kodanikel on õigus liikuda vabalt teise ELi riiki ja seal elada, järgides ELi aluslepingutes sätestatud tingimusi. Isikute vaba liikumine on üks ELi aluspõhimõtteid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiv:

 • koondab ühte paljud olemasolevad õigusaktid;
 • sätestab ELi kodanike* ja nende pereliikmete* vaba liikumise ja elamise õiguse (nii ajutise kui ka alalise) kohaldamise tingimused;
 • kehtestab kõnealuste õiguste suhtes avaliku korra, julgeoleku või tervishoiu huvides kohaldatavad piirangud;
 • selgitab tööga hõivatud isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate, õpilaste ja mittetöötavate isikute staatust.

PÕHIPUNKTID

Kehtiva isikutunnistuse või passiga ELi kodanikud:

 • võivad siseneda teise ELi riiki ilma sisse- või väljasõiduviisata. Sama kehtib nende pereliikmete kohta, olenemata sellest, kas nad on ELi kodanikud või mitte;
 • võivad elada teises ELi riigis kuni kolm kuud, ilma et nad peaksid täitma mingeid tingimusi või formaalsusi;
 • võivad elada teises ELi riigis kauem kui kolm kuud teatavatel tingimustel, olenevalt nende staatusest vastuvõtvas riigis. Töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad ei pea vastama mingitele muudele tingimustele. Õpilastel ja muudel mittetöötavatel isikutel (nt pensionäridel) peavad olema piisavad vahendid nii enda kui ka oma pereliikmete jaoks, et nad ei koormaks vastuvõtva ELi riigi sotsiaalabisüsteemi, ja neil peab olema üldine ravikindlustus;
 • peavad end asjaomases ametiasutuses registreerima, kui nad elavad kõnealuses riigis kauem kui kolm kuud. Nende pereliikmetel, kes ei ole ELi kodanikud, peab olema elamisluba kehtivusajaga viis aastat;
 • võivad saada alalise elamisõiguse, kui nad on elanud teises ELi riigis seaduslikult ja pidevalt viis järjestikust aastat. See kehtib ka nende pereliikmete suhtes;
 • omavad õigust vastuvõtva riigi kodanikega võrdsele kohtlemisele. Esimese kolme kuu jooksul ei ole vastuvõtva riigi ametiasutused kohustatud andma hüvitisi mittetöötavatele ELi kodanikele.

Muud nõuded

 • ELi kodaniku surma või riigist lahkumise korral võivad pereliikmed teatavatel tingimustel asjaomases riigis edasi elada.
 • ELi kodanikud või nende pereliikmed võidakse riigist välja saata, kui nende käitumine ohustab tõsiselt mõnda ühiskonna põhihuvi.
 • Ainsad haigused, mis õigustavad isiku liikumisvabaduse piiramist, on Maailma Terviseorganisatsiooni määratletud epideemiaohuga haigused.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

30. aprillist 2004.

PÕHIMÕISTED

* ELi kodanik - ELi riigi kodakondsust omav isik.

* Pereliige - selle mõiste alla kuulub näiteks abikaasa, partner, kellega ELi kodanikul on registreeritud partnerlus, ja alla 21-aastased alanejad lähisugulased.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2004/38/EÜ

30.4.2004

30.4.2006

ELT L 158, 30.4.2004, lk 77-123

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/54/EL meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist (ELT L 128, 30.4.2014, lk 8-14)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Suunised direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) ülevõtmise ja kohaldamise parandamiseks (KOM(2009) 313 (lõplik), 2.7.2009)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Viis meedet olukorra parandamiseks ELi kodanike ja nende pereliikmete vaba liikumise valdkonnas (COM(2013) 837 final, 25.11.2013)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kuidas aidata liikmesriikide ametiasutustel võidelda vaba liikumise õiguse kuritarvitamise vastu: käsiraamat, milles käsitletakse väidetavaid fiktiivabielusid ELi kodanike ja kolmandate riikide kodanike vahel ELi kodanike vaba liikumist käsitleva ELi õiguse raames (COM(2014) 604 final, 26.9.2014)

Viimati muudetud: 24.09.2015

Top