Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro kaitsmine võltsimise eest

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro kaitsmine võltsimise eest

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2001/887/JSK euro kaitsmise kohta võltsimise eest

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsuse eesmärk on tagada, et euro võltsimise uurimisel tehakse võltsimiskahtlusega rahatähtede sidus ja tõhus ekspertiis ning ELi riigid vahetavad omavahel teavet.

PÕHIPUNKTID

Seoses euro kasutuselevõtmisega 1. jaanuaril 2002 täiendati selle otsusega mitmeid olemasolevaid eeskirju, mis käsitlevad euro kaitset võltsimise eest, nagu

Euro võltsimise uurimisel peavad ELi riigid tagama, et võltsimiskahtlusega euro pangatähtede vajaliku ekspertiisi teevad siseriiklikud analüüsikeskused, samas kui võltsimiskahtlusega müntide ekspertiisi peavad tegema siseriiklikud müntide analüüsikeskused. ELi riigid peavad edastama ekspertiisitulemused Europolile (Euroopa Politseiamet).

ELi riikide siseriiklikud keskasutused, kelle ülesanne on uurida euro võltsimist ja sellega seotud õigusrikkumisi, peavad saatma Europolile uurimise käigus kogutud teavet, sealhulgas ELi mittekuuluvatelt riikidelt saadud teavet. Edastada tuleb vähemalt järgmine teave:

  • õigusrikkumistega seotud isikute andmed;
  • õigusrikkumiste kirjeldus;
  • õigusrikkumiste avastamise asjaolud;
  • võetuse teostamise asjaolud;
  • seosed muude juhtumitega.

Selleks et teha koostööd euro võltsimise ja sellega seotud õigusrikkumiste uurimisel, peavad ELi riikide pädevad asutused kasutama Eurojusti pakutavaid võimalusi.

Komisjoni otsusega 2005/37/EÜ loodi Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus, mille ülesanne on kaitsta euromünte võltsimise eest. Selleks analüüsitakse ja klassifitseeritakse võltsitud euromünte ning abistatakse riiklikke ametiasutusi.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 14. detsembrist 2001.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 6. detsembri 2001. aasta otsus 2001/887/JSK euro kaitsmise kohta võltsimise eest (EÜT L 329, 14.12.2001, lk 1–2)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6–10)

Määruse (EÜ) nr 1338/2001 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 29. oktoobri 2004. aasta otsus 2005/37/EÜ, millega asutatakse Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus (ETTK) ja nähakse ette tehniliste meetmete kooskõlastamine euromüntide kaitsmiseks võltsimise eest (ELT L 19, 21.1.2005, lk 73–74)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/62/EL, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.5.2014, lk 1–8)

Viimati muudetud: 03.04.2017

Top