Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meetmed euro võltsimise takistamiseks

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meetmed euro võltsimise takistamiseks

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2001 – euro võltsimise takistamine

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse süsteem, mis võimaldab Euroopa Liidu (EL) riikidel koguda teavet võltsitud pangatähtede ja müntide kohta ning jagada seda omavahel, Euroopa Keskpanga (EKP), Euroopa Komisjoni, Euroopa Politseiameti (Europol) ja kolmandate riikidega, kui see on asjakohane.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1339/2001 laiendatakse määruse reguleerimisala nendele ELi riikidele, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud.

Euro kaitseks rajatud süsteemi põhiosad

  • ELi riikide asutused (peamiselt riiklikud keskpangad) edastavad võltsitud euro pangatähtede ja müntidega seotud tehnilisi andmeid süstemaatiliselt EKP-le, kes vastutab nende säilitamise ja töötlemise eest.
  • ELi riikide asutused peavad lubama oma siseriiklikul analüüsikeskusel kontrollida arvatavalt võltsitud pangatähti ja siseriiklikul müntide analüüsi keskusel kontrollida arvatavalt võltsitud münte. Need asutused peavad saatma EKP-le kõik uued arvatavalt võltsitud pangatähe liigid ning Euroopa tehnika- ja teaduskeskusele (ETTK) kõik uued arvatavalt võltsitud mündi liigid.
  • Krediidiasutustel, muudel makseteenuste osutajatel ja muudel asutustel, kes osalevad pangatähtede ja müntide sorteerimises ja jaotamises, on kindlaksmääratud kohustused. ELi riigid peavad ette nägema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused asutustele, kes neid ei täida.
  • Koostöö (muu hulgas määruse (EL) nr 331/2014 alusel loodud Periklese programmi raames) ELi riikide asjaomaste asutuste (esmajoones rahvusvahelises rahavõltsimise vastu võitlemise konventsioonis nimetatud siseriiklike keskasutuste), EKP, komisjoni ja Europoli vahel.
  • Euro võltsimise juhtude kohta teabe tsentraliseerimine siseriiklikul tasandil ja andmete edastamine Europolile.
  • Koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega (sh Interpol).

ELi riigid peavad saatma komisjonile ja EKP-le nimekirja asutustest, kelle nad on määranud pädevaks tuvastama võltsitud pangatähti ja münte.

Euroopa Komisjon moodustas euro võltsimise vastu võitlemise eksperdirühma, mis:

  • aitab kavandada pangatähtede ja müntide võltsimist käsitlevaid õigusaktide eelnõusid või poliitilisi algatusi;
  • teeb tihedat koostööd komisjoni, ELi riikide, Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskuse, EKP ja Europoliga;
  • vahetab teavet ja juurutab häid tavasid seoses võltsimise tõkestamise ja selle vastu võitlemisega ning analüüsib selle mõju;
  • nõustab komisjoni määruse (EÜ) nr 1338/2001 ja Periklese programmi rakendamise küsimustes.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2002. Seda kohaldati alates 4. juulist 2001 pangatähtede ja müntide suhtes, mida ei olnud veel välja antud, aga mille väljaandmist kavandati.

TAUST

Enne euro kasutuselevõttu 2002. aastal vastu võetud määruse (EÜ) nr 1338/2001 eesmärk on takistada euro pangatähtede ja müntide võltsimist.

See täiendab varem vastu võetud otsuseid järgmiselt:

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6–10)

Määruse (EÜ) nr 1338/2001 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 28. juuni 2001 aasta määrus (EÜ) nr 1339/2001, millega laiendatakse euro võltsimise takistamiseks vajalike meetmete sätestamist käsitleva määruse (EÜ) nr 1338/2001 mõju nendele liikmesriikidele, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 11)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 6. detsembri 2001. aasta otsus 2001/887/JSK euro kaitsmise kohta võltsimise eest (EÜT L 329, 14.12.2001, lk 1 ja 2)

Euroopa Keskpanga 8. novembri 2001. aasta otsus 2001/912/EÜ võltsingute seiresüsteemi (VSS) kasutamise teatavate tingimuste kohta (EKP/2001/11) (EÜT L 337, 20.12.2001, lk 49–51)

Nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsus 2003/861/EÜ, mis käsitleb võltsitud euromüntidega seotud analüüsimist ja koostööd (ELT L 325, 12.12.2003, lk 44)

Euroopa Keskpanga 16. septembri 2010. aasta otsus 2010/597/EL euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (EKP/2010/14) (ELT L 267, 9.10.2010, lk 1–20)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1210/2010 euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (ELT L 339, 22.12.2010, lk 1–5)

Euroopa Keskpanga 19. aprilli 2013. aasta otsus 2013/211/EL euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2013/10) (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37–42)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 331/2014, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles 2020”) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2001/923/EÜ, 2001/924/EÜ, 2006/75/EÜ, 2006/76/EÜ, 2006/849/EÜ ja 2006/850/EÜ (ELT L 103, 5.4.2014, lk 1–9)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/62/EL, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.5.2014, lk 1–8)

Euroopa Politseiameti (Europol) ja Euroopa Keskpanga (EKP) leping (ELT C 123, 17.4.2015, lk 1–5)

Komisjoni 12. veebruari 2016. aasta otsus, millega luuakse euro võltsimise vastu võitlemise eksperdirühm (ELT C 58, 13.2.2016, lk 5–7)

Viimati muudetud: 19.09.2016

Top