Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik – tsiviil- ja kaubandusasjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik – tsiviil- ja kaubandusasjad

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2001/470/EÜ, millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk (Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades)

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik, et parandada ELi riikide vahelist õigusalast koostööd tsiviil- ja kaubandusasjades*.

PÕHIPUNKTID

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik on paindlik mitteformaalne struktuur, mille eesmärk on lihtsustada ja tugevdada ELi riikide vahelist õigusalast koostööd. See hõlbustab kontakte erinevate siseriiklike kohtute vahel riiklike kontaktpunktide võrgustiku kaudu.

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ülesanne on:

  • hõlbustada õigusalast koostööd piiriüleste juhtumite puhul, näiteks osutades abi dokumentide kättetoimetamisel või tõendite kogumisel;
  • teavitada ELi kodanikke piiriülese õigusemõistmise kättesaadavusest, kasutades selleks peamiselt konkreetseid ELi õigusakte käsitlevaid teabelehti ja kodanikele mõeldud juhendeid, mis avaldatakse ELi e-õiguskeskkonna portaalis;
  • hinnata ja vahetada kogemusi ELi õiguse kohaldamise kohta, et selgitada välja nõrgad kohad ning uurida võimalusi ELi õiguse tugevdamiseks.

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevasse Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku kuuluvad ELi riikide kontaktpunktid ja asjaomased asutused, mis on spetsialiseerunud ELi tsiviil- ja kaubandusõigusele, näiteks:

  • ELi riikide õigus- või haldusasutused, kes vastutavad õigusalase koostöö eest;
  • ELi tsiviil- ja kaubandusõiguse rakendamisega otseselt seotud advokaatide kutseühendused.

Taani ei osale tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevas Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus.

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevust korraldatakse kontaktpunktide regulaarsete koosolekutena, mis toimuvad peamiselt Brüsselis. Võrgustiku sekretariaati haldab Euroopa Komisjon, kes teeb võrgustiku tegevuse ja prioriteetide asjus koostööd kontaktpunktidega.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 1. detsembrist 2002.

TAUST

* PÕHIMÕISTE

Tsiviil- ja kaubandusõigus: kodanikke ja ettevõtteid mõjutavad õigusnormid, välja arvatud kriminaalõigus, perekonnaõigus, pankroti- ja pärimisõigus

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 28. mai 2001. aasta otsus 2001/470/EÜ, millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk (EÜT L 174, 27.6.2001, lk 25–31)

Otsuse 2001/470/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 02.08.2016

Top