Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võitlus dokumentide võltsimise vastu – kuvaarhiveerimissüsteem FADO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Võitlus dokumentide võltsimise vastu – kuvaarhiveerimissüsteem FADO

 

KOKKUVÕTE:

ühismeede 98/700/JSK Euroopa kuvaarhiveerimissüsteemi rajamise kohta

MIS ON ÜHISMEETME EESMÄRK?

Ühismeetmega rajatakse Euroopa Liidu (EL) veebipõhine kuvaarhiveerimissüsteem nimega FADO (False and Authentic Documents – valedokumendid ja autentsed dokumendid). See võimaldab kiiret teabevahetust ELi riikide vahel, et edastada ehtsate, vale- ja võltsdokumentide kuvasid ning aidata sellega kaasa võitlusele ebaseadusliku sisserände ja võltsitud dokumentide kasutamise vastu.

PÕHIPUNKTID

 • Süsteem on mitmekeelne, kujundatud kasutajasõbralikult ning põhineb väga rangel kodifitseerimisel, et tagada teabe standardsus ja turvalisus.
 • Igas ELi riigis on üks keskteenistus ühendatud Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadiga, kuid iga ELi riik võib vabalt arendada oma turvalise süsteemi siseriiklikuks andmeedastuseks. ELi riigis asuvate eraldi tööjaamade ja peasekretariaadi vahel ei ole muid otseühendusi peale siseriikliku keskteenistuse oma.
 • Peasekretariaadile antud teave sisestatakse võimalikult kiiresti FADO süsteemi. Iga liikmesriik vastutab seejärel nende andmete lisamise eest oma siseriiklikku süsteemi.
 • ELi süsteemi rajamine ei takista ELi riike arendamast oma siseriiklikke süsteeme, mis täidavad siseriiklike piiriteenistuste ning dokumentide kontrollimise vajadusi.
 • Süsteem on loodud nii, et see võimaldaks konkreetselt järgmist:
  • võrrelda ekraanil originaal- ja võltsdokumenti;
  • koguda keskset teavet võltsimis- ja turvatehnikate kohta;
  • kasutada ristviiteid, et kasutajad saaksid leida kiiresti asjassepuutuvat teavet;
  • saata teateid konkreetsete võltsdokumentide kohta.
 • Eelisjärjekord antakse ELi riikide dokumentidele, samuti dokumentidele nendest mitte-ELi riikidest, kust tulevad korrapärased sisserändevood.
 • 1. detsembril 2014 teatas Ühendkuningriik Euroopa Komisjonile, et soovib ühismeetmes osaleda. Seda kinnitati komisjoni otsusega 2014/858/EL.

MIS AJAST ÜHISMEEDET KOHALDATAKSE?

Ühismeedet kohaldatakse alates 10. detsembrist 1998.

TAUST

Sisserändeks kasutatavate ehtsate ja võltsdokumentide (nt passid, elamisload ja viisad) arv suureneb pidevalt ning nende võltsingute valmistamiseks kasutatakse aina keerukamat tehnikat, mistõttu on samuti vaja ajakohastada vahendeid võitluseks ebaseadusliku sisserände ja võltsdokumentide kasutamise vastu.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

3. detsembri 1998. aasta ühismeede 98/700/JSK, mille nõukogu võttis vastu Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel Euroopa kuvaarhiveerimissüsteemi (FADO) rajamise kohta (EÜT L 333, 9.12.1998, lk 4–7)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 1. detsembri 2014. aasta otsus 2014/858/EL, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teatamist oma soovist osaleda politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna liidu õigusaktides, mis on võetud vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist ja mis ei ole Schengeni acquis’ osa (ELT L 345, 1.12.2014, lk 6–9)

Viimati muudetud: 23.08.2016

Top