Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi riikide organiseeritud kuritegevusega võitlemise meetmete vastastikune eksperdihindamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi riikide organiseeritud kuritegevusega võitlemise meetmete vastastikune eksperdihindamine

Euroopa Liidu ühismeetmega kehtestatakse mehhanism, mis võimaldab ELi riikide õigussüsteemide vastastikust eksperdihindamist seoses organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks kasutatavate meetmetega.

ÕIGUSAKT

5. detsembri 1997. aasta ühismeede 97/827/JSK, mille nõukogu on vastu võtnud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja millega luuakse organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega seotud rahvusvaheliste kohustuste siseriiklikul tasandil kohaldamise ja rakendamise hindamise mehhanism

KOKKUVÕTE

PÕHIPUNKTID

Hindamise valmistab ette nõukogu eesistujariik, kes teeb koostööd nõukogu peasekretariaadi ja Euroopa Komisjoniga.

Iga ELi riik peab määrama kindlaks 1-3 hindamisvaldkondades (st politsei, toll, kohtusüsteem) kogenud eksperti ja esitama nende nimed nõukogu eesistujariigile. Seejärel valib nõukogu eesistujariik iga ELi riigi hindamiseks nimekirjast kolm eksperti, tagades, et kõnealused eksperdid ei ole hinnatava ELi riigi kodanikud.

Igas hindamisvoorus keskendutakse ELi riikide poolt kokkulepitud konkreetsele teemale. Samuti lepitakse kokku küsimustiku ja külastuste korra osas, mille alusel hindamisrühm külastab igat ELi riiki. Eesmärk on koguda hindamiseks vajalikku teavet. Pärast küsimustiku täitmist külastab hindamisrühm kõnealust ELi riiki ja kohtub asjaomaste osapooltega (nt poliitilised, haldus-, politsei-, tolli- ja õigusasutused). Iga ELi riik kohustub tagama, et tema asutused teevad tihedat koostööd käesoleva ühismeetme kohaselt loodud hindamisrühmadega.

Hiljemalt üks kuu pärast külaskäiku esitatakse aruande eelnõu ELi riigile arvamuse saamiseks. Pärast muudatuste tegemist ja kinnitamist edastab nõukogu eesistujariik aruande eelnõu nõukogu asjaomase töörühma liikmetele edasiseks läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Ühismeede 97/827/JSK

15.12.1997

-

EÜT L 344, 15.12.1997, lk 7-9

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 28. novembri 2002. aasta otsus 2002/996/JSK, millega kehtestatakse õigussüsteemide hindamise ja nende siseriiklikul tasandil terrorismivastases võitluses rakendamise mehhanism (ELT L 349, 24.12.2002, lk 1-3).

Viimati muudetud: 02.07.2015

Top