Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi tolliasutuste vaheline tihe koostöö (Napoli II konventsioon)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi tolliasutuste vaheline tihe koostöö (Napoli II konventsioon)

 

KOKKUVÕTE:

tolliasutuste vastastikust abi ja koostööd käsitlev konventsioon

MIS ON KONVENTSIOONI EESMÄRK?

 • Sellega asendatakse ja tugevdatakse algset Napoli konventsiooni, mis sõlmiti 1967. aastal.
 • Konventsioon käsitleb siseriiklike asutuste vastastikust abi ja koostööd seoses Euroopa Liidu (EL) ning siseriiklike tollieeskirjade teatavate rikkumiste ennetamise, uurimise ja nende eest vastutusele võtmisega.

PÕHIPUNKTID

 • Selleks, et edukalt võidelda tollipettuste ja ebaseadusliku piiriülese kaubandusega ning õigusrikkujaid vastutusele võtta ja karistada, peavad ELi riikide asutused tegema omavahel koostööd.
 • ELi tollimaksud hõlmavad põllumajandusmakse, alkoholi, tubaka ja mineraalõli ühtlustatud aktsiisimakse ning käibemaksu impordilt ELi mittekuuluvatest riikidest. Konventsioon ei hõlma lisandväärtusmaksu.
 • Konventsiooni kohaldatakse siseriiklikele tollieeskirjadele (mis käsitlevad muuhulgas uimasteid, relvi ja lapspornograafiat) ning ühtlustamata aktsiisimaksudele.
 • Konventsioonis käsitletakse rikkumisi laiemas tähenduses, sealhulgas nende toimepaneku katseid ja kõiki osalemise vorme, nagu pettusele õhutamine või kaasaaitamine ning sidemed kuritegeliku organisatsiooniga ja rahapesu.
 • Tolliasutused osutavad vastastikust abi pärast taotluse saamist teabe, järelevalve, päringute või teavitamise kohta; või spontaanselt, ilma eelneva taotluseta, mis hõlmab muuhulgas varjatud jälgimist ja spontaanset teabe edastamist.
 • Taotlusi vahetatakse üldjuhul riikide tolliasutuse määratud kesksete juhtimisüksuste vahel.
 • Taotlused koostatakse põhimõtteliselt kirjalikult, märkides ära taotluse põhjuse, asjaolud ning seonduvad eeskirjad ja õigusaktid. Eriolukordades võetakse siiski vastu ka suulisi taotlusi, kuid need tuleb kirjalikult kinnitada nii kiiresti kui võimalik.
 • Tolliasutused peavad osutama üksteisele vajalikku personali- ja organisatsioonilist abi seoses koostööga piiriülestes küsimustes, nagu
  • kahtlusaluste piiriülene jälitamine;
  • piiriülene järelevalve;
  • jälitustoimingud;
  • ühised eriuurimisrühmad ja
  • kontrollialused saadetised – ebaseaduslikud saadetised, mida ei konfiskeerita piiril, kuid mille teekonda jälgitakse lõplikku sihtkohta jõudmiseni.
 • Piiriülese koostöö keskmes on ebaseaduslikud uimastid, relvad, laskemoon, lõhkematerjalid, kultuuriväärtused, ohtlikud ja mürgised jäätmed, tuumamaterjalid ning bioloogilise ja keemiarelva valmistamiseks ettenähtud varustus.

Halduskoostöö seonduvates valdkondades

Lisaks koostööle Napoli konventsiooni raames teevad ELi riikide asutused tihedat koostööd väga mitmesugustes küsimustes, nagu aktsiisimaksud, organiseeritud kuritegevus, rahapesu, ebaseaduslikud uimastid, relvad ja jäätmesaadetised. Samuti teevad nad koostööd, et hoida ära ELi tolli- ja põllumajandusalaste õigusaktidega seotud rikkumisi.

MIS AJAST KONVENTSIOONI KOHALDATAKSE?

Konventsiooni kohaldatakse alates 23. juunist 2009.

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu akt, 18. detsember 1997, millega koostatakse Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhinev konventsioon tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta – deklaratsioonid (98/C 24/01) (EÜT C 24, 23.1.1998, lk 1)

Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhinev konventsioon tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö kohta (EÜT C 24, 23.1.1998, lk 2–22)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrus (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1–16)

Määruse (EÜ) nr 515/97 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Selgitav aruanne Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel sõlmitud konventsiooni kohta, mis käsitleb tolliasutuste vastastikust abi ja koostööd (28. mail 1998. aastal nõukogus kinnitatud tekst) (EÜT C 189, 17.6.1998, lk 1–18)

ELi strateegia väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona ebaseadusliku hankimise ja salakaubaveo vastaseks võitluseks, Euroopa Liidu Nõukogu, Brüssel, 13. jaanuar 2006

Nõukogu 6. detsembri 2007. aasta otsus 2008/39/JSK Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö 18. detsembri 1997. aasta konventsiooniga (ELT L 9, 12.1.2008, lk 21 ja 22)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.7.2006, lk 1–98)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 2. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2073/2004 (ELT L 121, 8.5.2012, lk 1–15)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 20. mai 2016. aasta otsus (EL) 2016/979, mis käsitleb Horvaatia ühinemist tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel (ELT L 161, 18.6.2016, lk 35 ja 36)

Viimati muudetud: 14.11.2016

Top