Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi elamislubade vorm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi elamislubade vorm

KOKKUVÕTE:

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1030/2002 – ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse ELis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike jaoks ühtne elamisloavorm ja teave, mida luba peab sisaldama.

PÕHIPUNKTID

Elamisload peavad olema kaardi vormis iseseisvad dokumendid (varem võisid need olla ka teise ametliku dokumendi külge kinnitatud kleebised).

Määruses sätestatakse kogu dokumendil nähtavalt esitatud teabe (nt isiku perekonnanimi ja eesnimi (antud järjekorras), loa kehtivuse algus ja lõpp ning kontaktivabale kiibile salvestatavad andmed) vorm ja sisu.

Tehnospetsifikaat hõlmab lubade puhul kasutatavat värvust, trükiprotsessi ja -tehnoloogiat ning materjali.

Spetsifikaat hõlmab ka turvaelemente, et takistada järeletegemist ja võltsimist. Neid hoitakse salajas ja tehakse teatavaks ainult lubade trükkimise eest vastutavatele siseriiklikele ametiasutustele.

Soovi korral võivad ELi riigid lisada täiendavaid siseriiklikke turvaelemente kooskõlas määruse lisas esitatud loendiga, eeldusel et sellega ei muudeta kaardi ühtset välimust.

Määrust ei kohaldata Euroopa kodanike pereliikmetele, kes kasutavad õigust elada teises ELi riigis, viisaomanikele ega kolmandate riikide kodanikele, kes võivad viibida ELis ilma viisata kuni kolm kuud.

Määrusega (EÜ) nr 380/2008 muudetakse määrust (EÜ) nr 1030/2002 seoses biomeetriliste tunnuste* lisamisega ühtsesse elamisloavormi.

Biomeetrilisi tunnuseid kasutatakse loa ehtsuse ja selle omaniku isiku tõendamiseks. Nendeks tunnusteks on taotleja värske foto ja kaks sõrmejälge.

Tunnuste võtmise menetlus peab olema kooskõlas siseriiklike õigusaktidega ning ÜRO inimõiguste ja lapse õiguste konventsioonis sätestatud kaitsemeetmetega.

Biomeetriliste tunnustega seotud andmed tuleb talletada turvaliselt, et oleks tagatud nende terviklikkus, autentsus ja konfidentsiaalsus.

PÕHIMÕISTED

* Biomeetrilised tunnused – isiku üks või mitu füüsilist tundemärki (sõrmejäljed, näoehitus, vikerkest), mida hoitakse andmekandjal (nt kiipkaart, vöötkood või dokument) ja kasutatakse dokumendi esitaja isiku tuvastamiseks.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (EÜT L 157, 15.6.2002, lk 1–7)

Viimati muudetud: 29.10.2015

Top