Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inspekteerimine ELi toetuse saajate ruumides

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inspekteerimine ELi toetuse saajate ruumides

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96 – komisjoni tehtav kohapealne kontroll ja inspekteerimine, et kaitsta ELi finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramise eest

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega sätestatakse eeskirjad ja menetlused Euroopa Komisjoni tehtavaks kohapealseks kontrolliks ja inspekteerimiseks, et võidelda pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramise vastu, eriti kui eeskirjade eiramises* kahtlustatakse ettevõtjaid*, kes saavad rahalist toetust ELi eelarvest.

Määrust kohaldatakse kõigi ELi tegevusvaldkondade suhtes. See ei mõjuta ELi riikide õigust menetleda kuritegusid siseriiklike õigusaktide alusel.

PÕHIPUNKTID

Kohapealne kontrollimine ja inspekteerimine

Komisjon korraldab majandustegevuses osalejate ruumides kohapealset kontrolli ja inspekteerimist:

 • et uurida võimalikke tõsiseid või piiriüleseid eeskirjade eiramisi või eiramisi, mis hõlmavad mitmes ELi riigis tegutsevaid ettevõtjaid;
 • et tugevdada ELi riigis kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, et tõhusamalt kaitsta ELi finantshuve ja tagada ühtlane kaitse ELi piires;
 • ELi riigi taotluse korral.

Tingimused

 • Enne kõnealuseid kontrolle ja inspekteerimisi peab komisjon asjaomast ELi riiki (riike) aegsasti teavitama, et saada kogu vajalikku abi.
 • Neid kontrolle ja inspekteerimisi valmistab ette ja viib läbi komisjon tihedas koostöös asjaomase ELi riigi pädevate asutustega.
 • Nende läbiviimist korraldavad ja selle eest vastutavad komisjoni inspektorid, st nõuetekohaste volitustega riigiametnikud või muud töötajad, kes peavad järgima asjaomases ELi riigis kehtivaid eeskirju.
 • Ettevõtjad peavad andma inspektoritele juurdepääsu oma tööruumidele, maale, transpordivahenditele ja muudele äritegevusega seotud kohtadele.
 • Kui ettevõtja on kohapealse kontrolli või inspekteerimise vastu, abistab asjaomane ELi riik inspektoreid, et nad saaksid täita oma kohustust.
 • Komisjon võtab arvesse asjaomase ELi riigi siseriikliku õiguse alusel toimuvat või toimunud inspekteerimist.

Juurdepääs teabele ja dokumentidele vastavalt siseriiklikele õigusaktidele

 • Komisjoni inspektoritele tuleb anda riiklike inspektoritega samadel tingimustel ja vastavalt siseriiklikele õigusaktidele juurdepääs kogu teabele, et tagada nõuetekohane kontrollimine ja inspekteerimine.
 • Inspektorid võivad kasutada samu kontrollivahendeid kui riiklikud inspektorid ja teha koopiaid asjakohastest dokumentidest.

Reguleerimisala

Kohapealne kontroll ja inspekteerimine võib olla seotud eriti:

 • ametialaste raamatute ja dokumentidega, nagu näiteks arved, lepingutingimuste loetelud, palgatõendid, aruanded kasutatud materjalide ja tehtud töö kohta, kontoteatised;
 • andmetöötlussüsteemis olevate andmetega;
 • tootmis-, pakkimis- ja lähetamissüsteemide ja meetoditega;
 • kaupade või lõpetatud toimingute laadi ja kogusega seotud füüsilise kontrollimisega;
 • näidiste võtmise ja kontrollimisega;
 • rahastatud tööde ja investeeringute arengu ning lõpetatud investeeringute kasutamisega;
 • eelarve- ja raamatupidamisdokumentidega;
 • subsideeritud projektide rahalise ja tehnilise teostamisega.

Tõendid

 • ELi riigid peavad komisjoni taotluse korral võtma siseriikliku õiguse alusel vajalikke ennetavaid meetmeid, eriti selleks, et kaitsta tõendusmaterjale.
 • Kohapealse kontrolli ja inspekteerimise käigus saadud teave kuulub ametisaladuse alla ning selle suhtes kehtivad ELi andmekaitse-eeskirjad.
 • Komisjoni inspektorite aruandeid tunnustatakse seadusliku tõendusmaterjalina selle ELi riigi haldus- ja kohtumenetluses, kus nende kasutamine on vajalik.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1997.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Eeskirjade eiramine: ELi õiguse mis tahes rikkumine ettevõtja tegevuse või tegevusetuse kaudu, mis kahjustab või kahjustaks ELi üldeelarvet

Ettevõtja: Mis tahes majanduslikult aktiivne üksikisik, ettevõte või muu üksus, kellel on riiklike õigusaktide alusel registreeritud õiguslik seisund

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2–5)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1–4)

Viimati muudetud: 04.07.2016

Top