Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võitlus pettusega: kontrollimine ELi riikides

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Võitlus pettusega: kontrollimine ELi riikides

Euroopa Liidu (EL) kodanikud peavad saama olla kindlad, et ELi eelarvet kasutatakse otstarbekalt. EL sätestas 1995. aastal eeskirjad (nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95) ELi riikides eeskirjade täitmise kontrolli ja karistuste kohta eeskirjade eiramise* korral.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu (EL) kodanikud peavad saama olla kindlad, et ELi eelarvet kasutatakse otstarbekalt. EL sätestas 1995. aastal eeskirjad (nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95) ELi riikides eeskirjade täitmise kontrolli ja karistuste kohta eeskirjade eiramise* korral.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on võidelda pettusega, mis rikub ELi finantshuve (ELi eelarvet ehk maksumaksjate raha).

Sellega sätestatakse ühtne õiguslik raamistik kõikide ELi poliitikavaldkondade jaoks.

Konkreetselt nähakse selles ette kontrollid ja haldusmeetmed ning samuti karistused ELi rahastamiseeskirjade eiramise puhul.

PÕHIPUNKTID

Rohkem kui pool EL kulutustest makstakse hüvitisesaajatele ELi riikide valitsuste ja nende asutuste vahendusel. Nii detsentraliseeritud haldamise süsteemi kui ka kulutuste kasutamise järelevalvet reguleeritakse üksikasjalike eeskirjadega. Eeskirju on erinevaid, olenevalt asjaomasest poliitikavaldkonnast.

ELi riigid on kohustatud võtma vajalikke meetmeid tagamaks, et ELi finantshuvidega seotud tehingud on nõuetekohased ja vastavad eeskirjadele. Kontrolliga seotud meetmed peavad olema proportsionaalselt vastavuses saavutatavate eesmärkidega, et nad ei tooks kaasa ülemääraseid majanduslikke piiranguid ega halduskulusid. Neis võetakse arvesse ELi riikides olemasolevat halduspraktikat ja -struktuure.

Euroopa Komisjon kontrollib, et

halduspraktika vastaks ELi eeskirjadele;

vajalikud tõendavad dokumendid oleksid olemas ning kooskõlas ELi tulude ja kuludega;

finantstehingute sooritamise ja kontrollimise asjaolud oleksid nõuetekohased.

Lisaks võib komisjon määruse (Euratom, EÜ) nr 2185/96 alusel viia läbi kohapealset kontrolli.

Põhjendamatult saadud soodustuse äravõtmine

Tavaliselt järgneb mis tahes eiramisele põhjendamatult saadud soodustuse tagasimaksmine ja sellele lisaks intressid, mis võidakse kindlaks määrata ühtsel alusel. Põhjendamatult saadud soodustuse äravõtmine võib hõlmata:

kohustust maksta või tagasi maksta maksmisele kuuluvad või põhjendamatult saadud summad;

rahalise tagatise või soodustuse täielikku või osalist kaotamist.

Tahtlike või hooletusest tulenevate eiramiste tulemuseks võivad olla järgmised halduskaristused:

haldustrahv;

lisasumma maksmine, kuid see ei tohi hoiatusvahendina ületada teatavat taset;

saadud soodustuse täielik või osaline äravõtmine isegi siis, kui soodustusest on saadud üksnes osalist kasu või soodustuse andmisest keeldumine või soodustuse äravõtmine saab teatavaks eiramisele järgnevaks ajavahemikuks;

muud ELi õiguses ettenähtud ainult majanduslikud karistused.

Üldpõhimõtted

Halduskontroll, -meetmed ja -karistused peavad olema

tõhusad;

proportsionaalsed ja

hoiatavad.

Nende kohaldamisel tuleb võtta arvesse eeskirjade eiramise laadi ja raskust, antud või saadud soodustust ja vastutuse astet.

Halduskaristust tohib määrata üksnes siis, kui see on ELi õigusaktis või seaduses sätestatud enne eeskirjade eiramist.

Aegumistähtaeg menetluste algatamiseks on neli aastat alates eeskirjade eiramise toimepanekust. Jätkuva või korduva eeskirjade eiramise korral hakatakse aegumistähtaega arvestama päevast, mil eiramine lõpeb. Mitmeaastaste programmide korral ei aegu asi mingil juhul enne programmi täielikku lõpetamist.

PÕHIMÕISTED

* Eeskirjade eiramine - ELi rahaliste vahendite saaja mis tahes tegevus või tegevusetus, mis kahjustab ELi üldeelarvet kas otse ELi nimel kogutud omavahenditest laekunud tulu vähenemise või kaotamise või põhjendamatu kuluartikli tõttu.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95

26.12.1995

-

EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1-4

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2-5)

Viimati muudetud: 08.09.2015

Top