Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finantsteenuste kaugturustus – tarbijakaitse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finantsteenuste kaugturustus – tarbijakaitse

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2002/65/EÜ – tarbijakaitse finantsteenuste kaugmüügi korral

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga sätestatakse ELi ühised eeskirjad finantsteenuste turustamiseks tarnijalt tarbijale, suurendades seeläbi tarbijate kaitset.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala: direktiiv hõlmab kõiki finantsteenuseid, sealhulgas krediitkaartide, investeerimisfondide, kindlustus- ja personaalpensioni lepingute müümine tarbijale, kasutades kaugmüügi kanaleid, nagu telefon, faks ja internet.

Direktiiv tagab tarbijate kaitse, sealhulgas

  • tarnija kohustuse anda tarbijatele põhjalikku teavet enne lepingu sõlmimist;
  • tarbija õiguse taganeda lepingust 14 päeva jooksul;
  • niisuguste kuritahtlike turustamistavade keelamise, mis sunnivad tarbijaid ostma teenuseid, mida nad ei ole tellinud (nn inertsmüük);
  • eeskirjad teiste meetodite, nagu pealesunnitud telefonikõnede ja meilidepiiramiseks ;
  • ELi riikide asjakohased sanktsioonid tarnijatele, kes seda direktiivi ei täida;
  • õiglase seaduspärase kahju hüvitamise, sealhulgas kohtuvälised lahendid tarbijatele, kelle õigusi rikuti.

Euroopa Komisjon on teostanud ELi riikides direktiivi rakendamise läbivaatamise viimati 2009. aastal. Läbivaataamise tulemusena leiti, et puuduvad tõendeid selle kohta, et ELi riikides oleks tarbijatel olnud direktiivi ebaõigest rakendamisest tulenevaid probleeme.

Direktiiv 2011/83/EÜ (tarbijaõiguste direktiiv) reguleerib tarbijatele kõikide teiste mittefinantskaupade ja -teenuste kaugmüüki, asendades direktiivi 97/7/EÜ.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 9. oktoobril 2002. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 9. oktoobriks 2004.

TAUST

Finantsteenuste kaugturustus

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiiv 2002/65/EÜ, milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/619/EMÜ ning direktiive 97/7/EÜ ja 98/27/EÜ, (EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16–24)

Direktiivi 2002/65/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, lk 64–88)

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile – Tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust käsitleva direktiivi (2002/65/EÜ) läbivaatamine (KOM(2009) 626 (lõplik), 20.11.2009)

Viimati muudetud: 20.01.2016

Top