Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toote hinna avaldamine tarbekaupadel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toote hinna avaldamine tarbekaupadel

 

KOKKUVÕTE:

direktiivi 98/6/EÜ eeskirjad tarbijatele müüdavatel toodetel hinna avaldamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga nõutakse, et kõigil toodetel, mida ettevõtjad tarbijatele pakuvad, oleksid selgelt märgitud müügihind ja ühikuhind, mis aitavad parandada tarbijate informeeritust ja võimaldavad võrrelda toodete hindu.

PÕHIPUNKTID

Müügihind ja ühikuhind peavad olema märgitud üheti mõistetaval, kergesti identifitseeritaval ja selgesti loetaval viisil kõigil tooteil, mida ettevõtjad tarbijaile pakuvad („üheti mõistetav” tähendab seda, et lõpphind sisaldab ka käibemaksu ja kõiki teisi makse).

Ühikuhinda ei ole vaja avaldada, kui see on identne müügihinnaga.

Euroopa Liidu (EL) riigid võivad otsustada seda eeskirja mitte kohaldada:

  • seoses teenuste osutamisega pakutavate toodete suhtes;
  • oksjonimüügi ning kunsti- ja antiikesemete müügi suhtes.

Pakkimata toodete puhul tuleb avaldada ainult ühikuhind.

Reklaamis, milles mainitakse müügihinda, tuleb avaldada ka ühikuhind.

ELi riigid võivad:

  • loobuda kohaldamast ühikuhinna avaldamise kohustust seoses toodetega, mille puhul avaldamine ei ole kasulik või võiks põhjustada segadust;
  • koostada toiduks mittekasutatavate toodete puhul loetelu toodetest, mille puhul ühikuhinna avaldamine jääb kohustuslikuks.

Direktiivis sätestati üleminekuaeg, mille kestel väikestele jaemüügiettevõtjatele ei kehtestatud muude kui pakkimata toodete ühikuhinna avaldamise kohustust.

ELi riigid peavad:

  • võtma asjakohased meetmed, et teavitada kõiki isikuid, kes on seotud käesoleva õigusakti ülevõtmisega;
  • kehtestama karistussüsteemi käesoleva direktiivi kohaldamisel vastu võetud siseriiklike õigusnormide rikkumise eest ja asjaomaseid isikuid sellest teavitama.

Selle direktiiviga tunnistati alates 18. märtsist 2000 kehtetuks direktiivid 79/581/EMÜ (toiduainete hinnad) ja 88/314/EMÜ (toiduks mittekasutatavate toodete hinnad).

2006. aastal andis Euroopa Komisjon välja teatise, milles uuriti, kuidas ELi riigid olid direktiivi rakendanud, ja küsiti huvipoolte arvamust.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 18. märtsist 1998. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 18. märtsiks 2000.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/6/EÜ tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel (EÜT L 80, 18.3.1998, lk 27–31)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 1998/6/EÜ (tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel) rakendamise kohta (KOM(2006) 325 (lõplik), 21.6.2006)

Viimati muudetud: 16.08.2016

Top