Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alkoholi maksustamist käsitlevad ELi eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alkoholi maksustamist käsitlevad ELi eeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse Euroopa Liidu (EL) eeskirjad alkoholi (etüülalkohol ehk etanool, st alkohoolsetes jookides kasutataval kujul alkohol) ja alkohoolsete jookide maksude kohta ning määratakse kindlaks maksustatavad alkoholi ja alkohoolsete jookide kategooriad ja maksustamise (aktsiisimaks) arvestusalus.

PÕHIPUNKTID

Õlu

 • Õlle aktsiisimaksu aluseks ühiku kohta võetakse lõpptoote hektoliitrite arv ja Plato kraadid* või hektoliitrite arv ja mahuprotsendiline alkoholisisaldus (ühele Plato kraadile vastab õiguslikult 0,4 mahuprotsenti alkoholi).
 • ELi riigid võivad jagada õlled mitte rohkem kui nelja Plato kraadi kaupa kategooriatesse, nt 15o–19o, ja maksustada sama hektoliitri maksumääraga kõik iga kategooria õlled.
 • Väikeste iseseisvate ettevõtjate pruulitud õllele võib kohaldada vähendatud aktsiisimaksu määrasid tingimusel, et
  • vähendatud maksumäärasid ei kohaldata õlletehastele, mis toodavad üle 200 000 hl õlut aastas;
  • vähendatud maksumäärad ei ole ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksumäärast üle 50% madalamad.
 • Vähendatud maksumäärasid kohaldatakse võrdselt kogu õlle suhtes, mis on riiki tarnitud teistes ELi riikides asuvatest väikestest õlletehastest.
 • Lahjemale õllele, mille maksimaalne alkoholisisaldus ei ületa 2,8 mahuprotsenti, võib kohaldada vähendatud maksumäärasid, mis võivad langeda alammäärast allapoole.

Vein ja muud kääritatud joogid

 • Veinide ja vahuveinide ning muude kääritatud jookide ja vahesaaduste (nt portvein ja šerri) aktsiisimaksu aluseks on lõpptoote hektoliitrite arv.
 • ELi riigid maksustavad kõiki sama kategooria jooke ühesuguse maksumääraga.
 • Vähendatud aktsiisimaksu määra võib kohaldada igat liiki veinidele ja muudele kääritatud jookidele (välja arvatud õlu), mille maksimaalne alkoholisisaldus ei ületa 8,5 mahuprotsenti.
 • ELi riigid võivad kohaldada ühekordset vähendatud maksumäära vahesaadustele, mille maksimaalne alkoholisisaldus ei ületa 15 mahuprotsenti, kui see määr
  • ei ole ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksu määrast üle 40% madalam;
  • ei ole madalam ühtsest siseriiklikust maksumäärast, mida kohaldatakse veinile ja muudele kääritatud jookidele, mis ei ole vahujoogid.

Piiritusjoogid

 • Absoluutse alkoholi ja piiritusjookide aktsiisimaks kehtestatakse 20 oC temperatuuril mõõdetud absoluutse alkoholi hektoliitri kohta.
 • Vähendatud maksumäärasid võib kohaldada väikestes piiritusetehastes toodetud etüülalkoholile (etanoolile), kuid need määrad ei tohi olla ühtsest siseriiklikust aktsiisimaksu määrast üle 50% madalamad.
 • ELi riigid kohaldavad asjaomaseid vähendatud maksumäärasid võrdselt kogu teistes ELi riikides väikeste piiritusetehaste toodetud etanooli suhtes.
 • Teatavate piirangutega võib vähendatud maksumäärasid kohaldada ka piiritusjookidele, mille tegelik maksimaalne alkoholisisaldus on kümme mahuprotsenti, ning Prantsuse rummile ja Kreeka aniisiviinale (ouzo).

Erandid

Käesolevas direktiivis käsitletud tooted on aktsiisimaksust vabastatud juhul, kui

 • tooted on denatureeritud* vastavalt mis tahes ELi riigi nõuetele;
 • tooted on denatureeritud ja neid kasutatakse selliste toodete valmistamiseks, mis ei ole mõeldud inimesele tarbimiseks;
 • tooteid kasutatakse äädika või ravimite valmistamiseks või maitseainetena.

Aktsiisimaksude loetelu

Euroopa Komisjon avaldab ELi riikides kehtivate aktsiisimaksumäärade täieliku loetelu kaks korda aastas.

Direktiivi 92/83/EMÜ võimalik läbivaatamine

 • Selleks et hinnata, kas direktiiv 92/83/EMÜ on endiselt eesmärgipärane, viis komisjon programmi REFIT (õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm) raames läbi hindamise. REFIT on programm, mille raames vaadatakse läbi kõik ELi õigusaktid, et teha kindlaks koormus, ebakõlad, lüngad ja ebatõhusad meetmed ning esitada läbivaatamise tulemuste põhjal vajalikud ettepanekud järelmeetmete võtmiseks. Praeguseks on avaldatud lõplik välishindamise aruanne.
 • 2016. aasta oktoobris avaldas komisjon direktiivi 92/83/EMÜ hindamisaruande ja komisjoni talituste töödokumendi (ning selle kommenteeritud kokkuvõtte).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 10. novembrist 1992. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1992.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Plato kraad: Plato kraadide arv vastab lähteekstrakti mahuprotsendile 100 grammi õlle kohta. See väärtus arvutatakse tegeliku ekstrakti ja lõpptootes sisalduva alkoholi alusel.

Denatureeritud alkohol: etanool, mis on muudetud ühe või enama kemikaali lisamisega joogikõlbmatuks.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21–27)

Direktiivi 92/83/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 29–31)

Komisjoni aruanne nõukogule alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri käsitleva nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ hindamise kohta (COM(2016) 676 final, 28.10.2016)

Komisjoni talituste töödokument. Dokumendile lisatud hinnang: komisjoni aruanne nõukogule alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri käsitleva nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ hindamise kohta (SWD(2016) 336 final, 28.10.2016)

Komisjoni talituste töödokument. Dokumendile lisatud hinnangu kommenteeritud kokkuvõte: komisjoni aruanne nõukogule alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri käsitleva nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ hindamise kohta (SWD(2016) 337 final, 28.10.2016)

Viimati muudetud: 28.11.2016

Top