Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gaasiõlide ja petrooli erimärgistamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gaasiõlide ja petrooli erimärgistamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 95/60/EÜ – gaasiõlide ja petrooli erimärgistamine

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on tagada siseturu nõuetekohane toimimine ja vältida teatud naftatoodete sobimatut kasutamist, mile suhtes kohaldatakse muutuvaid aktsiise.

PÕHIPUNKTID

  • ELi riigid peavad kasutama erimärgistusainet gaasiõlide ja petrooli (välja arvatud reaktiivkütuse) puhul, millele on tehtud erand või mille suhtes kohaldatakse muud aktsiisimäära kui tavapärane määr, mida kohaldatakse mootorikütusena kasutatavate mineraalõlide suhtes.
  • Erimärgistamine tähendab keemiliste ainete lisamist eespool nimetatud toodetesse. Erimärgistusainet lisatakse maksujärelevalve all enne kõnealuste mineraalõlide tarbimisse laskmist, välja arvatud erandjuhtudel.
  • ELi riigid võivad lisaks direktiivis ettenähtud märgistusainele lisada oma riigi märgistus- või värvainet.

Erandid

  • Teatud tingimustel rakendatakse erandeid erimärgistusaine kasutamisest rahva tervise või ohutusega seotud põhjustel või muudel tehnilistel põhjustel.
  • Iirimaa võib otsustada seda märgistusainet mitte kasutada või selle kasutamist mitte lubada. Sellisel juhul teatab Iirimaa oma otsusest komisjonile, kes teatab sellest teistele ELi riikidele.
  • Taani võib juhul, kui kaup jääb maksujärelevalve alla, märgistusaine lisamist edasi lükata kuni hiljemalt lõpliku jaemüügini.

Karistused

ELi liikmesriigid peavad kindlaks määrama karistused, mis tuleb kehtestada direktiivi mittejärgimise korral tagamaks, et välditakse märgistatud toodete sobimatut kasutamist ja eeskätt et kõnealuseid mineraalõlisid ei saa kasutada maantee-mootorsõiduki mootori kütusena.

Ühine erimärgistusaine

  • Komisjoni rakendusotsusega 2011/544/EÜ kehtestatakse ühine erimärgistusaine – Solvent Yellow 124. Seda pikendati kolm korda. Viimase kehtiva rakendusotsusega (EL) 2017/74 kehtestati märgistustase, mis on vähemalt 6 mg ja mitte üle 9 mg märgistusainet ühe liitri mineraalõli kohta. Kõnealune otsus vaadatakse läbi hiljemalt 31. detsembriks 2021. aastaks, pidades silmas märgistussüsteemide tehnilist arengut (ning võttes arvesse vajadust võidelda aktsiisivabade või vähendatud aktsiisimääraga mineraalõlide kuritahtliku kasutamise vastu).
  • Vahepeal käivitas Euroopa Komisjon uuringu alternatiivsete toodete tuvastamiseks, mis sobivad kasutamiseks gaasiõlide ja petrooli erimärgistusainena. Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus koostas aruande, mis sisaldab järeldusi mõnede olemasolevate erimärgistusainete kohta, mis põhinevad keemiatööstuse ettevõtete esitatud taotlustel pärast komisjoni osalemiskutse avaldamist. Võimalike erimärgistusainete hindamine jätkub.
  • Kui komisjon otsustab pärast ELi riikidega konsulteerimist, et on olemas paremini toimiv aine kui Solvent Yellow 124, võib otsuse (EL) 2017/74 kehtetuks tunnistada enne 2021. aastat.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 26. detsembrist 1995. aastast.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 27. novembri 1995. aasta direktiiv 95/60/EÜ gaasiõlide ja petrooli erimärgistamise kohta (EÜT L 291, 6.12.1995, lk 46–47)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 25. novembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2017/74, millega kehtestatakse gaasiõlide ja petrooli ühine erimärgistus (ELT L 10, 14.1.2017, lk 7–9)

Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, 14.1.2009, lk 12–30)

Direktiivi 2008/118/EÜ hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003, lk 51–70)

Direktiivi 2003/96/EÜ kaks muudatust on algteksti lisatud. Vt konsolideeritud versioon

Viimati muudetud: 24.11.2017

Top