Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava üleilmastuvas maailmas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava üleilmastuvas maailmas

Komisjon kavandab uut ELi kultuurivaldkonna tegevuskava, mis püüab vastata üleilmastumise väljakutsetele. See uus strateegia on ette nähtud kultuurikoostöö tõhustamiseks Euroopa Liidus. Strateegia keskendub mitmetele konkreetsetele ettepanekutele ühiste eesmärkide elluviimiseks.

AKT

Komisjoni 10. mai 2007. aasta teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta üleilmastuvas maailmas (KOM(2007) 242 lõplik. Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

KOKKUVÕTE

Kultuurisektor mängib tänu oma sotsiaalsele, majanduslikule ja poliitilisele mõjule olulist rolli. Seepärast on kultuuril Euroopa integratsiooniprotsessis oluline koht.

Võttes arvesse neid kaalutlusi ja lähtudes kultuurisektori sidusrühmade veebipõhisest konsulteerimisest, teeb komisjon ettepaneku võtta vastu uus Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava, mis keskendub piiratud arvule eesmärkidele. Nende eesmärkide saavutamiseks soovitab komisjon ka uusi koostöömehhanisme Euroopa Liidu riikide endi ning teiste juhtimistasandite ja kodanikuühiskondade vahel.

Uue Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava eesmärgid hõlmavad kolme prioriteeti.

Kultuuriline mitmekesisus ja kultuuridevaheline dialoog

Tuleks soodustada avatust ja ka kultuuridevahelist teabevahetust. Sellest tulenevalt on uue kultuurivaldkonna tegevuskava eesmärk toetada:

 • kunstnike ja kultuuritöötajate liikuvust ja kõiki kunstilise väljenduse vorme;
 • kultuuridevahelise kommunikatsiooni pädevuste ja kultuuridevahelise dialoogi tugevdamist, arendades pädevusi, mis kuuluvad elukestva õppe võtmepädevuste hulka, nagu kultuuride eripära mõistmine ja ka võõrkeeltes suhtlemine.

Loovuse edendamine majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva Lissaboni strateegia raames

Kultuurisektor toetab Euroopa majanduse dünaamilisust ja ka ELi konkurentsivõimet. Näiteks ELis töötab kultuurivaldkonnas ligi viis miljonit inimest. Seoses sellega esitab komisjon kolm võimalikku eesmärki:

 • edendada loovust hariduses ja lõimida see mõõde elukestva õppe meetmetesse;
 • suurendada kultuurisektori organisatsioonilist suutlikkust, pannes rõhku ettevõtlusvaimule ja juhtimisalasele koolitusele kultuurisektoris (uuenduslikud rahastamisallikad, äritegevuse Euroopa mõõde jne);
 • arendada tõhusaid partnerlusi kultuurisektori ja teiste sektorite vahel (info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, turism, teadusuuringud, sotsiaalpartnerid jne).

Kultuur kui rahvusvaheliste suhete oluline osa

Uues kultuurivaldkonna tegevuskavas tehakse kooskõlas UNESCO kultuurilise väljenduse mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooniga, mille on ratifitseerinud EL ja enamik selle liikmesriike, ettepanek tugevdada kultuurilist mõõdet kui ELi välissuhete olulist osa. Selle prioriteediga kaasnevad mitmed meetmed, millel on järgmised eesmärgid:

 • jätkata poliitilist dialoogi kultuurivaldkonnas ja edendada ELi riikide ja ELi mittekuuluvate riikide vahelist kultuurivahetust;
 • soodustada arenguriikidest pärit kultuuritoodete ja -teenuste maailmaturule pääsu, kasutades kokkuleppeid, millega tagatakse sooduskohtlemine, või kaubavahetusega seonduva abi meetmeid;
 • toetuda välissuhetele, et kehtestada rahalised ja tehnilised toetused (kultuuripärandi säilitamine, kultuurialase tegevuse toetamine kogu maailmas);
 • võtta kõigis ELi rahastatavates projektides arvesse kohalikku kultuuri;
 • tõhustada ELi aktiivset kaasamist kultuurivaldkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide töösse ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tsivilisatsioonide liidu tegevusse.

Töömeetodid

Komisjon püüab nende eesmärkide täitmiseks luua struktureeritud dialoogi kultuurisektoriga, alates kunstnikest ja loovisikutest kuni kultuurimajanduseni. Selleks soovitab komisjon järgmist:

 • määratleda kultuurisektoris osalejad;
 • korraldada nn kultuurifoorum, mis need osalejad kokku toob;
 • esindada kõnealuse sektori osalejate arvamust Euroopa tasandil;
 • arendada kultuurisektori sotsiaalpartnerite vahelist sotsiaalset dialoogi;
 • tuua kultuuri mõõde Euroopa avalike arutelude temaatikasse ja kaasata selleks eelkõige komisjoni alalisi esindusi.

See uus kultuurivaldkonna strateegia ja kavandatud meetmed põhinevad veelgi laiapõhjalisemal koostööl ELi ja tema liikmesriikide vahel avatud koordineerimismeetodi mehhanismi raames. Strateegiaga püütakse samuti arendada struktureeritud dialoogi kultuurisektoriga.

Uut Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava on täiendatud kultuurisektoriga seotud tegevustega, nagu Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta 2008.

Kontekst

Kultuurisektori suhtes on juba kohaldatud mitmeid Euroopa tasandi meetmeid kultuuri edendamiseks, nagu programmid „Kultuur”, „Kodanike Euroopa” ja MEDIA.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava rakendamise kohta (KOM(2010) 390 lõplik. Euroopa Liidu Teatajas avaldamata). Selles aruandes esitatakse Euroopa ja riigisisesel tasandil Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava eesmärkide täitmiseks tehtud edusammud ning ka esimesed uute töömeetodite rakendamise kogemused. Kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi edendamine hõlmab mitmeid, eeskätt järgmisi küsimusi ja tegevusi:

 • Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta 2008, mis tähistas uute poliitikavaldkondade ja riiklike struktuuride algatamist ning poliitilist kokkulepet ELi tasandil;
 • komisjoni 2008. aasta teatis mitmekeelsuse kohta, mille eesmärk on muuta keeleline mitmekesisus eeliseks;
 • juurdepääs kultuurile digitaliseerimise abil koos Europeana käivitamisega 2008. aastal ning ettepanekuga luua Euroopa pärandi märgis.

Kultuuri kui loovuse allika edendamise nimel on saanud teoks mitmed eeskätt järgmised algatused:

 • Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta (2009), mil oli võimalik uurida, kuidas kultuur majanduslikku ja sotsiaalset innovatsiooni luua saab;
 • uuringud kultuuri mõju kohta loovusele, ettevõtlusele kultuuri- ja loomemajanduses ning kultuuri panusele regionaal- ja kohalikku arengusse;
 • roheline raamat (2010) kultuuri- ja loomesektori potentsiaali vabastamise viiside kohta.

Kultuuri edendamine ELi välissuhetes sai alates tegevuskava vastuvõtmisest uue hoo. Selle hulka kuulub:

 • kultuurivaldkonna uus strateegia Euromed, mida praegu ette valmistatakse;
 • olulised jõupingutused kultuuripärandi rehabiliteerimiseks ELi kandidaatriikides, eelkõige ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kodanikuühiskonna organisatsioonide vahendi kaudu;
 • idapartnerluse kultuuriprogramm, mis peaks käivituma 2010. aastal;
 • protsess kultuuri rolli tugevdamiseks arengupoliitika valdkondades, mis sai alguse 2009. aastal;
 • programm MEDIA Mundus (2011–2013), mis järgneb ettevalmistavale meetmele MEDIA International.

Esimesed kogemused näitavad, et üldiselt on avatud koordineerimismeetod kultuurivaldkonnas tõhus koostöövahend. Seda ei ole aga kasutatud piisavalt kaua, et oleks võimalik lõplikke järeldusi teha. Tulevikus tuleb koostööd kohandatud töömeetoditega tugevdada. Struktureeritud dialoog kultuurivaldkonnas toimub Euroopa ühenduste temaatiliste platvormide ja Euroopa kultuurifoorumi kaudu. Temaatilised platvormid on olnud eelkõige kasulikud sektorisisese dialoogi intensiivistamisel. Siiski tuleb kodanikuühiskonnaga sihtotstarbelisema dialoogi saavutamiseks tulevikus jõupingutusi jätkata.

See also

 • Hariduse ja kultuuri peadirektoraadi Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskavale (DE) (EN) (FR) pühendatud veebileht

Viimati muudetud: 14.10.2010

Top