Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programm „Kultuur” (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programm „Kultuur” (2007–2013)

Otsusega luuakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 kultuurikoostöö rahastamise ja planeerimise vahend. Selles nähakse ette 400 miljoni euro suurune eelarve riikidevahelise koostöö arendamiseks programmis osalevate kolmandate riikide ja Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide esindajate vahel. Programmi „Kultuur” eesmärk on toetada kultuurikoostöö alaseid meetmeid, kultuurivallas tegutsevaid Euroopa organisatsioone ning kultuurivaldkonda puudutava teabe kogumist ja levitamist.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsus nr 1855/2006/EÜ, millega luuakse programm „Kultuur” (2007–2013) (vt muutmisakt(id)).

KOKKUVÕTE

Järgides varasemate kultuuriprogrammide eeskuju, on programmi „Kultuur” üldeesmärk edendada eurooplaste ühist kultuuriruumi, et soodustada Euroopa kodakondsuse väljakujunemist.

Kolm eesmärki

Programmil on kolm keskset eesmärki, mis omavad Euroopa tasandil olulist lisaväärtust:

 • toetada kultuurivallas tegutsejate riikidevahelist liikumist;
 • julgustada kunstiteoste ja kunsti- ning kultuuritoodangu ringlust üle riigipiiride;
 • edendada kultuuridevahelist dialoogi.

Euroopa Liidu (EL) toetuse saamiseks peavad valitud projektid vastama ühele või mitmele nimetatud eesmärgile.

Sekkumise kolm tasandit

Et täita eespool nimetatud eesmärke, näeb komisjon ette kolm sekkumise taset, mis vastavad konkreetsetele vajadustele:

 • kultuurimeetmete toetamine. Otsuses eristatakse kolme liiki kultuurimeetmeid, mille jaoks saab taotleda ELi toetust:
 • kultuuri valdkonnas tegutsevate organisatsioonide toetamine. Abi on mõeldud organisatsioonidele, mille tegevusel on käegakatsutav mõju terves Euroopa Liidus või mis hõlmab vähemalt seitset Euroopa riiki. Organisatsioonidel on õigus toetust saada, kui nad teostavad esindustegevust ELi tasandil, levitavad teavet, mis hõlbustab kultuurikoostööd ELi tasandil, või osalevad kultuurikoostöö projektides, täites Euroopa kultuurisaadiku rolli. Valik tehakse taotlusvooru alusel;
 • toetus kultuurialase koostöö analüüsimiseks ja kultuuripoliitika arendamiseks, teabe kogumiseks ja levitamiseks ning projektide mõju optimeerimiseks. Kõnealuse toetuse eesmärk on suurendada kultuurialast koostööd ja kultuuripoliitika arendamist puudutava teabe ja arvandmete kogust ja kvaliteeti ning edendada nende levitamist, muu hulgas interneti vahendusel. Samuti on selle eesmärk kindlustada programmi käsitleva praktilise teabe sihipärane levik kohalikul tasandil. Selleks moodustatakse kultuuri kontaktpunktid, et edendada programmi, julgustada võimalikult paljusid loovisikuid ja kultuuri vallas tegutsejaid osalema programmiga hõlmatud tegevustes ning tagada tõhus kontakt mitmesuguste asutustega, mis toetavad ELi liikmesriikide kultuuri.

Kasutajasõbralikum programm

Komisjon usaldab programmi juhtimise Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametile ja kehtestab toetuse saamiseks lihtsamad meetodid. Selle eesmärk on lihtsustada vorme ja muuta toetuse andmise kord läbipaistvamaks. Samuti soovitakse kohaldada proportsionaalsuse põhimõtet, järgides ühtlasi ka kehtivat finantsmäärust.

Pettuste tõkestamine

Komisjon kohaldab jätkuvalt auditisüsteemi, et kontrollida toetuste kasutamist, ja võib viieaastase perioodi jooksul igal ajal nõuda toetusesaajalt tõendavate dokumentide esitamist. Samuti on komisjonil juurdepääs toetusesaaja kontorile ja kogu vajalikule teabele. Vajaduse korral võib auditeerimistulemuste põhjal teha tagastamisotsuse. Samad õigused on ka kontrollikojal ja Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF).

Koostöö kolmandate riikidega

Teatavate tingimuste alusel võivad programmis osaleda:

 • Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad kolmandad riigid (Island, Norra ja Liechtenstein);
 • kandidaatriigid, kes saavad abi ühinemiseelse strateegia raames;
 • Lääne-Balkani riigid.

Samuti on programm avatud koostööks ka teiste kolmandate riikidega, kes on sõlminud ELiga kultuuriklausleid sisaldava kahepoolse lepingu.

Juhtimine, eelarve ja hindamine

Komisjoni abistab komitee. Enamik rakendusmeetmeid, eriti aga need, mis on seotud kultuurimeetmete toetamisega, tuleb vastu võtta kooskõlas kontrollimenetlusega.

Ajavahemikuks 2007–2013 kavandatav esialgne eelarve on 400 miljonit eurot. Selle eelarve soovituslik jaotus on järgmine:

 • ligikaudu 77% kultuurimeetmete toetamiseks;
 • ligikaudu 10% organisatsioonide toetamiseks;
 • ligikaudu 5% analüüsile ja teabele;
 • ligikaudu 8% programmi juhtimiseks.

Perioodi keskpaigas, kuid hiljemalt 31. detsembril 2010, avaldab komisjon programmi esimese vahehindamise aruande. Selle aruande järel esitatakse hiljemalt 31. detsembriks 2011 teatis programmi jätkumise kohta. Hiljemalt 31. detsembriks 2015 esitab komisjon lõpphindamise aruande.

Kontekst

ELi kultuuri valdkonna meetmete õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 167. Artikli keskmes on kultuurilise mitmekesisuse ja ühise kultuuripärandi edendamine, järgides samal ajal subsidiaarsuse põhimõtet. Seda arvestades on loodud programm „Kultuur”, mis on jätkuks programmile „Kultuur 2000” ning kunagistele programmidele „Raphael”, „Ariane” ja „Kaleidoskoop”.

Viited

Akt

Jõustumine – kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 1855/2006/EÜ

28.12.2006–31.12.2013

ELT L 372, 27.12.2006

Muutmisakt(id)

Jõustumine – kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 1352/2008/EÜ

25.12.2008–31.12.2013

ELT L 348, 24.12.2008

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 10. jaanuari 2011. aasta aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Programmi „Kultuur” rakendamise hindamise vahearuanne” (KOM(2010) 810 (lõplik) – ei avaldata Euroopa Liidu Teatajas).

Viimati muudetud: 12.04.2011

Top