Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kodanike Euroopa (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kodanike Euroopa (2007–2013)

Kõnealuse otsusega luuakse programm „Kodanike Euroopa” ajavahemikuks 2007–2013. Programmi eesmärk on mõningate kavandatud uuendustega jätkata 2004.–2006. aasta programmi raames alustatud tegevust. Et tagada kodanike aktiivne osalemine Euroopa integratsiooniprotsessis, tehakse ettepanek luua tingimused Euroopa elanike koondamiseks ja Euroopa identiteedi tugevdamiseks.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsus nr 1904/2006/EÜ, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 programm „Kodanike Euroopa”, et edendada Euroopa kodanikuaktiivsust (vt muutmisakt(id)).

KOKKUVÕTE

Selleks, et kaasata avalikkust aktiivselt Euroopa integratsiooniprotsessi, on programm suunatud koostöö soodustamisele eri riikide kodanike ja kodanikke ühendavate organisatsioonide vahel, andes neile võimaluse kokku tulla ja tegutseda Euroopa keskkonnas, mis austab nende mitmekesisust.

Enne kõnealuse otsuse vastuvõtmist toimus komisjoni algatusel detsembrist 2004 kuni veebruarini 2005 laialdane avalik arutelu, millele järgnes arutelufoorum 3. ja 4. veebruaril 2005. Veebiarutelu tõi üle tuhande vastuse, neist 700 organisatsioonidelt ja u 300 üksikisikutelt. Kõnealune programm aastateks 2007–2013 lähtub komisjoni tegevuskavast Euroopa kodanikuaktiivsuse edendamiseks (2004–2006).

Eesmärgid

Programmi üldeesmärgid on järgmised:

 • anda kodanikele võimalus tegutseda koos ja osaleda üha tihedamalt kokku kasvava Euroopa ehitamisel, mis on orienteeritud maailmale ning mida ühendab ja rikastab selle kultuuriline mitmekesisus;
 • arendada Euroopa kodanike seas Euroopa identiteeti, mis põhineb tunnustatud ühistel väärtustel, ajalool ja kultuuril;
 • aidata kaasa sellele, et kodanikud tunnetaksid Euroopa Liitu (EL) omasena;
 • parandada sallivust ja vastastikust mõistmist Euroopa kodanike vahel ning austada ja edendada kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, aidates samal ajal kaasa kultuuridevahelisele dialoogile.

Programmi konkreetsed eesmärgid on:

 • viia kokku inimesi kohalikest kogukondadest üle Euroopa, et jagada ja vahetada kogemusi, arvamusi ja väärtusi, õppida ajaloost ning valmistuda tulevikuks;
 • edendada Euroopa kodakondsuse ja demokraatiaga seotud tegevust, mõttevahetust ja arutelu Euroopa tasandil kodanikuühiskonna organisatsioonide koostöö kaudu;
 • muuta Euroopa idee selle kodanike jaoks käegakatsutavamaks, edendades ja pühitsedes euroopalikke väärtusi ja saavutusi ning hoides samas mälestust Euroopa minevikust;
 • soodustada kõigi osalevate riikide kodanike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide tasakaalustatud integreerimist, aidates kaasa kultuuridevahelisele dialoogile ja rõhutades nii Euroopa mitmekesisust kui ka ühtsust, pöörates erilist tähelepanu tegevustele, mis on seotud hiljuti Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriikidega.

Programmi eesmärgid peavad kajastuma nelja liiki meetmetes:

1. meede: aktiivsed Euroopa kodanikud

Meede on suunatud kodanike otsesele kaasamisele sõpruslinnade tegevuse ja kodanike projektide raames, et arutada Euroopaga seotud küsimusi ning edendada vahetu osalemise kaudu vastastikust mõistmist. Sõpruslinnade ja kodanike projektide parandamiseks on vaja töötada välja ka toetusmeetmed parimate tavade vahetamiseks, liita kohaliku ja piirkondliku tasandi sidusrühmade kogemused ning arendada näiteks koolituse kaudu uusi oskusi. Soovituslikult kulutatakse sellele meetmele vähemalt 45% programmi kogueelarvest.

2. meede: aktiivne kodanikuühiskond Euroopas

Soovituslikult kulutatakse sellele meetmele ligikaudu 31% programmi kogueelarvest, mis jaguneb järgmiselt:

 • struktuuriabi Euroopa poliitika uurimise organisatsioonidele (eksperdirühmad);
 • struktuuriabi kodanikuühiskonna organisatsioonidele Euroopa tasandil;
 • toetus kodanikuühiskonna organisatsioonide algatatud kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi projektidele.

3. meede: üheskoos Euroopa heaks

Soovituslikult kulutatakse sellele meetmele ligikaudu 10% programmi kogueelarvest. Meede toetab:

 • kõrgetasemelisi üritusi, näiteks ajalooliste sündmuste jäädvustamine, kunstisündmused, auhindade andmine eriliste saavutuste eest ja üleeuroopalised konverentsid;
 • uuringuid, vaatlusi ja arvamusküsitlusi;
 • teavitamis- ja teabelevitamisvahendeid.

4. meede: Euroopa mäletab

Soovituslikult kulutatakse sellele meetmele ligikaudu 4% programmi kogueelarvest, mis suunatakse Euroopa mälestuste säilitamise projektidele. Peamiselt on tegu projektidega, mille eesmärk on natsistliku ja stalinistliku režiimi ajal toimunud massiküüditamistega seotud tähtsamate objektide ja arhiivide säilitamine ja endiste koonduslaagrite jäädvustamine ning massihukkamiste ja massiküüditamiste ohvrite mälestamine.

Osalemine

Vastavalt üldtingimustele, mis sätestavad nende osalemise ühenduse programmides, võivad programmis osaleda järgmised riigid:

 • liikmesriigid;
 • EFTA riigid, kes on Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalised;
 • kandidaatriigid, kes saavad abi ühinemiseelse strateegia raames;
 • Lääne-Balkani riigid.

Programm puudutab järgmisi osapooli:

 • kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid;
 • Euroopa poliitika uurimise organisatsioonid (eksperdirühmad);
 • kodanike rühmitused ja muud kodanikuühiskonna organisatsioonid, näiteks valitsusvälised organisatsioonid, platvormid, võrgustikud, ühingud, föderatsioonid, ametiühingud, haridusasutused ning vabatahtliku töö ja harrastusspordi valdkonnas tegutsevad organisatsioonid.

Juhtimine, eelarve ja hindamine

Komisjon, keda abistab komitee, peab kooskõlas haldusmenetlusega võtma vastu enamiku rakendusmeetmeid. See hõlmab tegevustoetuste, mitmeaastaste mestimiskokkulepete ja kõrgetasemeliste üritustega seotud valikuotsuseid. Teiste valikuotsuste puhul on komisjoni kohus teavitada vastuvõetud otsustest komiteed ja Euroopa Parlamenti. Programmi rakendamiseks kavandatav eelarve on 215 miljonit eurot. Ligikaudu 10% kogu eelarvest on ette nähtud halduskulude katteks.

Hiljemalt 31. detsembriks 2010 esitab komisjon hindamise vahearuande programmi rakendamise kohta. Hiljemalt 31. detsembriks 2011 esitatakse teatis programmi jätkumise kohta. Hiljemalt 31. detsembriks 2015 esitatakse järelhindamise aruanne.

Viited

Akt

Jõustumine – kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 1904/2006/EÜ

1.1.2007–31.12.2013

ELT L 378, 27.12.2006

Muutmisakt(id)

Jõustumine – kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 1358/2008/EÜ

31.12.2008–31.12.201

ELT L 350, 30.12.2008

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (Komisjoni 9. märtsi 2004. aasta teatis „Aktiivne kodakondsus: Euroopa kultuuri ja mitmekesisuse edendamine noorte-, kultuuri-, audiovisuaal- ja kodanike osalust käsitlevate programmide kaudu”.).

See also

 • Lisateavet leiate Euroopa komisjoni veebisaidilt „Kodakondsus" (DE) (EN) (FR)

Viimati muudetud: 27.01.2009

Top