Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa kultuuripealinn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa kultuuripealinn

 

KOKKUVÕTE:

otsus nr 1622/2006/EÜ, millega luuakse kultuurisündmus „Euroopa kultuuripealinn“ aastateks 2007 kuni 2019

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega luuakse kultuurisündmus „Euroopa kultuuripealinn“ ning määratletakse, kuidas valitakse linnad, kes saavad seda tiitlit kanda ajavahemikus 2013 kuni 2019, ja ettevalmistustööde kontrollsüsteem kuni kultuurisündmuse aastani.

PÕHIPUNKTID

Kultuuriprogramm ja selle Euroopa mõõde

Iga kandidaatriigi taotlus sisaldab kultuuriprogrammi; see peab vastama mitmetele kriteeriumidele, mis jagatakse kahte kategooriasse:

 • „Euroopa mõõde“, mis sisaldab tõhusat koostööd kultuurialal tegutsejate vahel kõigis kultuurivaldkondades. Programm peab rõhutama ka Euroopa kultuurilise mitmekesisuse rikkust ja Euroopa kultuuride ühiseid aspekte;
 • „linna ja kodanike“ puhul peab programm äratama avalikku huvi kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil ning hoogustama linna pikaajalist kultuurilist arengut.

Programm kestab tavaliselt ühe aasta. Linnadele, mille kultuurisündmuse ettevalmistused on suurepärased võidakse anda Melina Mercouri nimeline rahaline auhind (Kreeka kultuuriministri järgi, kes algatas kultuuripealinna idee). Auhinna määrab Euroopa Komisjon ja seda rahastab programm „Loov Euroopa“).

Valikumenetlus

 • Ühel aastal võib kultuurisündmust korraldada kaks ELi riiki.
 • Valikuprotsess koosneb 4 etapist:
 • 1.

  taotluste esitamine: asjaomased ELi riigid avaldavad kutse taotlejatele hiljemalt 6 aastat enne kõnealuse sündmuse kavandatavat algust. Huvitatud linnadel on taotluse esitamiseks aega vähemalt 10 kuud pärast seda kuupäeva.

 • 2.

  eelvalik: hiljemalt 5 aastat enne sündmuse algust koguneb valikukomisjon, kes vaatab ettepanekud läbi ja koostab esialgse nimekirja linnadest, keda kutsutakse protsessi jätkama. Valikukomisjon koosneb 13 liikmest, kellest 7 nimetatakse Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni ja Euroopa Regioonide Komitee poolt kolmeks aastaks. Ülejäänud 6 liiget valitakse asjaomase ELi riigi poolt.

 • 3.

  lõppvalik: valikukomisjon kohtub uuesti 9 kuud pärast esimese valiku tegemist, et hinnata esialgselt välja valitud linnade detailsemaid programme ja soovitada ühe neist Euroopa kultuuripealinnaks. Selles etapis esitab valikukomisjon asjaomasele ELi riigile ja komisjonile aruande, milles esitatakse ka soovitused valitud linnale.

 • 4.

  nimetamine: 4 aastat enne sündmuse kavandatavat algust esitavad kaks asjaomast ELi riiki ühe linna taotluse Euroopa institutsioonidele, lähtudes valikukomisjoni soovitustest. Nõukogu nimetab nende kahe asjaomase riigi linnad ametlikult Euroopa kultuuripealinnadeks.

Kontrollietapp

 • Institutsioonide poolt nimetatud eksperdid aitavad valitud pealinnadel programme ellu viia, eelkõige tagades nende Euroopa lisandväärtuse (st et Euroopa kultuuripealinnaks nimetamine tooks kaasa lisandväärtuse, mida üksi toimides ei oleks linnale (või riigile) tekkinud).
 • Kaks aastat enne sündmuse algust toimub vahekontroll, et hinnata ettevalmistustööde edenemist ja Euroopa mõõdet.
 • Viimane kontroll toimub mitte hiljem kui kaheksa kuud enne sündmuse algust, mille käigus eksperdid annavad ülevaate ettevalmistustöödest ja oma hinnangu neile. Nad saadavad komisjonile ja asjaomastele linnadele aruanded, kus on esitatud nende järeldused ja soovitus Melina Mercouri nimelise rahalise auhinna andmise või mitte andmise kohta.

Kehtetuks tunnistamine

Otsus tunnistati kehtetuks otsusega nr 445/2014/EL, mis puudutab linnade nimetamist alates 2020. aastast. Otsust nr 1622/2006/EÜ kohaldatakse jätkuvalt linnade suhtes, mis on nimetatud Euroopa kultuuripealinnadeks aastatel 2013 kuni 2019.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007, välja arvatud artikkel 5 (taotluste esitamise kohta), mida kohaldatakse alates 23. novembrist 2006.

TAUST

 • 1985. aastal nõukogu poolt algatatud kultuurisündmus „Euroopa kultuuripealinn“ on üks ELi populaarseim projekt. Kodanikeosaluse kõrge taseme ning selle kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku mõju tõttu võistlevad igal aastal antud tiitlile üha suurem arv linnu.
 • Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta otsus nr 1622/2006/EÜ, millega kehtestatakse kultuurisündmusega „Euroopa kultuuripealinn“ seotud ühenduse meede aastateks 2007 kuni 2019

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsus nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinn“ aastateks 2020 kuni 2033 ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1622/2006/EÜ (ELT L 132, 3.5.2014, lk 1–12)

Viimati muudetud: 27.07.2017

Top