Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veepuuduse ja põua probleem ELis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veepuuduse ja põua probleem ELis

 

KOKKUVÕTE:

Veepuuduse ja põua probleem ELis – KOM(2007) 414 (lõplik)

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises tunnistatakse, et veepuuduse ja keskpika või pikaajalise põuaga seostuvad Euroopa Liidus (EL) suured probleemid. Nende lahendamiseks antakse suuniseid, mis käsitlevad

 • veehinda;
 • vee jaotamist;
 • põua ennetamist ja põua korral tegutsemist;
 • alternatiivseid veevarustusvõimalusi;
 • kvaliteetset teavet ja tehnoloogilisi lahendusi veepuuduse ja põua probleemidega tegelemiseks.

PÕHIPUNKTID

 • Veepuuduse ja põua probleemide lahendamiseks tuleb tegelda teatavate küsimustega, sealhulgas
  • vajadus rakendada täielikult vee raamdirektiiv, et vältida veevarude halba majandamist;
  • vähetõhus veehinnapoliitika ELi riikides;
  • maakasutuse planeerimine;
  • vee säästmise meetmete edendamine ja
  • vajadus tegutseda teaduslikul ja integreeritud viisil.
 • ELi riigid peavad kehtestama veele õiglase hinna, kasutades vee tõhusa hinnakujunduse poliitikat.
 • Veevarude ja veega seotud rahastamise eraldamine peab olema tõhusam, et piirata kahjulikku mõju jõesängidele. Eelkõige keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi rakendamiseks on vaja võtta erimeetmeid.
 • Põuariski paremaks ohjamiseks peavad ELi riigid koostama vajaduse korral põuariski ohjamise kavad ning vahetama ELi tasandil häid tavasid ja metoodikat. ELi solidaarsusfondi ja Euroopa kodanikukaitsemehhanismi abil saab ELi riikidele tagada viivitamata asjakohase abi.
 • Et vähendada lekkeid ja raiskamist, soovitab Euroopa Komisjon näiteks töötada välja veekasutusseadmete standardid ja õigusaktid, mis hõlmaksid energiata töötavaid vett kasutavaid tooteid (nt kraanid, dušipihustid, WC-d).
 • Samuti tuleb kaasata tarbijaid ja ettevõtjaid, et juurutada veesäästlikke käitumistavasid.
 • Teadmiste ja andmete kogumise parandamine on otsuste tegemisel möödapääsmatu. Euroopa veeteabesüsteemiga (WISE) tuleb siduda kogu Euroopat hõlmav veepuuduse ja põua teabesüsteem.
 • ELi riikidelt saadud teabele ja oma tööle tuginedes koostas Euroopa Komisjon igal aastal järelevalvearuanded (2008–2010), milles hinnati poliitiliste lahenduste rakendamist kogu ELis.
 • Hilisem dokument, 2012. aastal vastu võetud Euroopa veevarude kaitsmise kava, sisaldab ülevaadet veepuudust ja põuda käsitlevast poliitikast. Selles märgitakse, et veepuuduse ja põua probleemide süvenemisele ei ole õnnestunud tagasikäiku anda.

TAUST

 • Vesi on hinnaline loodusvara, mida võib aeg-ajalt nappida, kui valitseb põud või veepuudus, st kui nõudlus vee järele ületab püsivalt veevarusid.
 • Vee kättesaadavusega seotud probleemid ohustavad paljusid Euroopa piirkondi. 2007. aastaks oli veepuudust tunda saanud vähemalt 11% ELi rahvastikust ja 17% ELi territooriumist. Selles küsimuses tuleb ELi tasandil ühiselt tegutseda ning arvestades, et kliimamuutuse tõttu pole loota veepuuduse vähenemist, on meetmete vajalikkus veelgi teravam.
 • Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule veepuuduse ja põua probleemi kohta Euroopa Liidus (KOM(2007) 414 (lõplik), 18.7.2007)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa veevarude kaitsmise kava (COM(2012) 673 (final), 14.11.2012)

Viimati muudetud: 21.02.2017

Top