Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga kehtestatakse Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri* rajamise üldeeskirjad Euroopa Liidu (EL) keskkonnapoliitika ja sellise poliitika või tegevuse rakendamiseks, millel võib olla mõju keskkonnale.
 • Euroopa infrastruktuur põhineb ELi riikide rajatud ja hallataval ruumiandmete infrastruktuuril.

PÕHIPUNKTID

Õigusakti kohaldatakse ruumiandmetele, mis:

 • hõlmavad ELi riikide jurisdiktsiooni all olevaid alasid;
 • on olemas elektroonilisel kujul;
 • on hoiul avaliku sektori asutuses või muus võrku kasutavas asutuses või tema esindaja juures;
 • on seotud keskkonnateabega.
 • ELi riikide ülesanne on tagada metaandmete* loomine õigusaktis loetletud mitmesuguste keskkonnaalaste ruumiandmete* kogumite ja teenuste jaoks. Olenevalt teemast tuleb need luua kahe või viie aasta jooksul arvates eeskirjade jõustumisest.
 • Euroopa Komisjon, keda abistab komitee, võtab vastu tehnilised meetmed, et tagada ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavus, ning võimaluse korral ühtlustab need.
 • Need rakenduseeskirjad tuli olenevalt teemast vastu võtta hiljemalt 15. maiks 2009 või 15. maiks 2012.
 • ELi riigid peavad haldama järgmiste teenuste võrku:
 • otsinguteenused: ruumiandmekogumite ja -teenuste otsimiseks;
 • vaatamisteenused: vaadatavate ruumiandmekogumite kuvamiseks, neis navigeerimiseks, kuva suurendamiseks ja vähendamiseks, panoraamimiseks või ülekatete tegemiseks;
 • allalaadimisteenused: et võimaldada ruumiandmekogumite või nende osade koopiaid alla laadida ning võimaluse korral neile otse juurde pääseda;
 • transformeerimisteenused: ristkasutatavuse saavutamise eesmärgil ruumiandmekogumite teisendamiseks.
 • Avaliku võimu kandjatel peab olema võimalik ühendada oma ruumiandmekogumid ja -teenused riigisisese võrguga.
 • ELi riigid võivad piirata juurdepääsu ruumiandmekogumitele ja -teenustele mitmesugustel põhjustel, nagu seadusjärgne konfidentsiaalsus, avalik julgeolek, intellektuaalomandi õigused või keskkonnakaitse.
 • Komisjon haldab ELi INSPIRE geoportaali. Selle kaudu pääseb ligi siseriiklikele võrkudele.
 • Õigusaktiga ei nõuta uute ruumiandmete kogumist.

Hindamine

 • 2016. aasta augustis avaldas komisjon oma aruande INSPIRE direktiivi (2007/2/EÜ) rakendamise kohta. Koos selle aruandega esitati teavet üksikasjaliku hindamise kohta, mis viidi läbi õigusloome kvaliteedi (REFIT) programmi raames.
 • See hindamine näitas, et INSPIRE direktiiv on jätkuvalt otstarbekas, kuid täiendavaid jõupingutusi on vaja teha ELi ja ELi riikide tasemel, et ületada märkimisväärseid rakendamispuudujääke ja kasutada direktiivi pakutavaid eeliseid. Peale selle on vaja tähelepanu pöörata konkreetsetele probleemidele seoses andmepoliitika sätete (direktiivi artikkel 17) ja nõudmistega ning rakenduseeskirjade mõne tehnilise spetsifikatsiooni kasutamisega (sh aruandluse lihtsustamine).
 • Selle tulemusel esitas komisjon mitu soovitust ja meedet, mida ta rakendab nüüd tihedas koostöös ELi riikidega hooldamise ja rakendamise tegevuskava (2016–2020) alusel.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 15. maist 2007. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 15. maiks 2009.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Ruumiandmete infrastruktuur: hõlmab metaandmeid, ruumiandmekogumeid ja ruumiandmeteenuseid; võrguteenuseid ja -tehnoloogiaid; jagamise, juurdepääsu ja kasutamise kokkuleppeid; koordinatsiooni- ja järelevalvemehhanisme, -protsesse ja -menetlusi.

Metaandmed: teave, mis kirjeldab ruumiandmekogumeid ja ruumiandmeteenuseid ning võimaldab neid leida, vaadelda ja kasutada.

Ruumiandmed: andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale (nt aadressid, transpordivõrgud, kõrgused ja maakasutus.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1–14)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 3. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1205/2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega (ELT L 326, 4.12.2008, lk 12–30).

Määruse (EÜ) nr 1205/2008 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Komisjoni 5. juuni 2009. aasta otsus 2009/442/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses järelevalve ja aruannete esitamisega (ELT L 148, 11.6.2009, lk 18–26).

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 19–40)

Komisjoni 19. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 976/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses võrguteenustega (ELT L 274, 20.10.2009, lk 9–18).

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 29. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 268/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel (ELT L 83, 30.3.2010, lk 8–9)

Komisjoni 23. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega (ELT L 323, 8.12.2010, lk 11–102).

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 23. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1088/2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 976/2009 seoses allalaadimis- ja transformeerimisteenustega (ELT L 323, 8.12.2010, lk 1–10)

Komisjoni 4. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 102/2011, millega muudetakse määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega (ELT L 31, 5.2.2011, lk 13–34)

Komisjoni 21. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1253/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega (ELT L 331, 10.12.2013, lk 1–267)

Komisjoni 10. detsembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1311/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 976/2009 seoses INSPIRE metaandmeelemendi määratlusega (ELT L 354, 11.12.2014, lk 6 ja 7)

Komisjoni 10. detsembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1312/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmeteenuste ristkasutatavusega (ELT L 354, 11.12.2014, lk 8–16)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 1–37)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/40/EL, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (ELT L 207, 6.8.2010, lk 1–13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 377/2014, millega luuakse Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 44–66)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/89/EL, millega kehtestatakse mereruumi planeerimise raamistik (ELT L 257, 28.8.2014, lk 135–145)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 21.02.2017

Top