Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kergete mootorsõidukite põhjustatava saaste vähendamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kergete mootorsõidukite põhjustatava saaste vähendamine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 715/2007 – väikeste sõiduautode ja kommertsveokite tüübikinnitus seoses heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määruses ühtlustatakse sõiduautode ja kergeveokite põhjustatava heitmetega seotud tehnilisi nõudeid.
 • Selles käsitletakse varuosi, näiteks saastetõrjeseadmeid*, ning kehtestatakse eeskirjad nende teenindamise, remontimise ja hooldamise kohta.

PÕHIPUNKTID

Õigusakti kohaldatakse alla 5-tonniste sõiduautode ja alla 12-tonniste kaubaveokite suhtes.

Tootjad peavad

 • tõestama, et kõik uued sõidukid ja uued saastetõrjeseadmed on kooskõlas õigusaktidega ning sõiduki normaalse kasutusaja jooksul suutelised vastama heitme piirnormidele;
 • tagama, et saastetõrjeseadmed kestavad potentsiaalselt 160 000 kilomeetri läbimiseni ja et neid kontrollitakse iga viie aasta või 100 000 km tagant, olenevalt sellest, kumb täitub esimesena;
 • esitama ostjatele CO2-heite ja kütusekulu andmed;
 • osad konstrueerima, valmistama ja kokku monteerima selliselt, et sõiduk oleks kooskõlas õigusaktidega;
 • hoiduma saastekontrollisüsteemide tõhusust vähendavate katkestusseadmete kasutamisest, välja arvatud rangeid tingimusi järgides, kui mootorit on näiteks vaja kaitsta kahju või avarii eest;
 • tagama sõltumatutele töökodadele sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse veebilehtedel. See teave peaks muu hulgas hõlmama teeninduskäsiraamatuid ja tehnilisi käsiraamatuid. Tootjad võivad küsida mõistikku tasu.

Riiklikud ametiasutused peavad

 • andma õigusaktidele vastavatele uutele sõidukitele ELi või riikliku tüübikinnituse* (st andma nende müügiks loa);
 • keelduma luba andmast sõidukitele, mis ei vasta asjaomase sõidukikategooria jaoks heaks kiidetud tähtaja jooksul heitkoguste või kütusekulu standarditele;
 • keelustama ELi standarditele mittevastavate saastetõrjeseadmete müügi või paigaldamise;
 • tagama karistused tootjatele, kes võltsivad kinnitusi või tulemusi, hoiduvad andmete esitamisest, kasutavad katkestusseadmeid või keelduvad teavet jagamast.

Riiklikud ametiasutused võivad alates 2011. aasta jaanuarist kuni 2016. aasta septembrini pakkuda finantssoodustusi, et ergutada saastetõrjeseadmete peatset kasutuselevõttu.

Euroopa Komisjon pidi 2. juuliks 2011 esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande süsteemi toimimise kohta. Komisjon kontrollib korrapäraselt õigusaktis ettenähtud menetlusi, katseid, nõudeid ja heitme piirnorme.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2009. Alates 2. juulist 2007 ei tohi riigiasutused siiski sõiduki heitmete või kütusekuluga seotud põhjustel keelduda andmast uut tüüpi sõidukile EÜ või siseriiklikku tüübikinnitust või keelata uue sõiduki registreerimist, müüki või kasutuselevõtmist, kui asjassepuutuv sõiduk on kooskõlas käesoleva määrusega (artikli 10 lõige 1). Finantssoodustusi käsitlevat artiklit 12 kohaldatakse samuti alates 2. juulist 2007.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Saastetõrjeseade: mehhanism või seade, mis eemaldab näiteks sõiduki heitgaasidest saasteaineid, mis muidu paiskuksid õhku.

Tüübikinnitus: õigusalastele, tehnilistele ja ohutusalastele miinimumnõuetele vastavale tootele väljastatud vastavussertifikaat.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1–16)

Määruse (EÜ) nr 715/2007 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 09.11.2016

Top