Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Karpide elukeskkonna vee kvaliteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Karpide elukeskkonna vee kvaliteet

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2006/113/EÜ karpide elukeskkonna vee kvaliteedi kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Euroopa Liit (EL) kehtestab ELi riikidele karpide elukeskkonna vee kohustuslikud kvaliteedinõuded.
 • Selle eesmärk on kaitsta teatavaid karbipopulatsioone saasteainete merevette heitmise kahjulike tagajärgede eest.

PÕHIPUNKTID

Elukeskkonna vesi

Direktiiv käsitleb karpide elukeskkonna vee (st karpide (kahepoolmeliste karploomade ja kõhtjalgsete) arenguks sobiva vee) kvaliteeti.

See kehtib nende ranniku- ja riimveealade suhtes, mis vajavad kaitset või parandamist, et toetada karpide kasvu ning inimesele toiduks ettenähtud karploomasaaduste kõrget kvaliteeti.

Kindlaksmääramine

ELi riigid peavad määrama kindlaks karpide elukeskkonna veega alad. Karpide elukeskkonna veega alade nimistut võib muuta, et võtta arvesse asjaolusid, mida ei olnud võimalik nimistu koostamise ajal ette näha.

Kui karpide elukeskkonna veega aladena määratakse kindlaks naabruses asuvate ELi riikide piiridega vahetult külgnevad veealad, tuleb konsulteerida kõnealuste riikidega.

Kvaliteedinõuded

Direktiiviga kehtestatakse karpide elukeskkonna veega alade suhtes kohaldatavad parameetrid, soovituslikud väärtused, kohustuslikud väärtused, analüüsi võrdlusmeetodid ning proovide võtmise ja mõõtmise minimaalne sagedus.

Karpide elukeskkonna veega alade suhtes kohaldatakse järgmisi näitajaid:

 • pH,
 • temperatuur,
 • värvus,
 • heljum,
 • soolsus,
 • lahustunud hapnik ja
 • teatavate ainete (süsivesinikud, metallid, halogeenorgaanilised ained) esinemine või kontsentratsioon.

Nende kriteeriumide alusel kehtestavad ELi riigid väärtused, millele karpide elukeskkonna veega alad peavad vastama. Need piirväärtused peavad olema käesolevas direktiivis sätestatust rangemad. Metallide ja halogeenorgaaniliste ainete puhul peavad need väärtused vastama heitveenormidele, mis on kehtestatud kooskõlas teatavaid veekeskkonda lastavaid ohtlikke aineid käsitleva direktiiviga 2006/11/EÜ (ja alates 2013. aastast direktiivi 2000/60/EÜ ehk ELi vee raamdirektiivi kaasatud normidele).

ELi riigid pidid käivitama programme, et tagada karpide elukeskkonna vee vastavus piirväärtustele kuue aasta möödumisel sellise veega alade nimistu koostamisest.

Proovid

ELi riikide pädevad asutused peavad võtma proove, et kontrollida vee vastavust direktiiviga sätestatud nõuetele. Kindlaksmääratud väärtustele vastavate proovide osakaal peab olema järgmine:

 • 100% proovidest näitajate „halogeenorgaanilised ained” ja „metallid” puhul;
 • 95% proovidest näitajate „soolsus” ja „lahustunud hapnik” puhul;
 • 75% proovidest muude näitajate puhul.

Vabastused

Katastroofi korral võidakse erandkorras mitte nõuda piirväärtuste ja kehtestatud nõuete järgimist.

Kui vee kvaliteet on oluliselt parem kui kvaliteet, mis saavutataks ELi õigusakti kohaselt kindlaksmääratud väärtuste kohaldamise teel, võib proove võtta väiksema sagedusega.

Kui selgub, et mõni näitaja ei vasta piirväärtusele või kehtestatud kriteerium on täitmata, peab pädev asutus selgitama välja, kas see on juhuslik või tingitud mõnest loodusnähtusest või reostusest, ning võtma asjakohased meetmed. Need meetmed ei tohi mitte mingil juhul põhjustada ranniku- ja riimvee reostuse suurenemist.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv 2006/113/EÜ, millega asendati direktiiv 79/923/EMÜ, tuli ELi riikide siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtta 6. novembriks 1981.

TAUST

Direktiiv 2006/113/EÜ tunnistati 2013. aastal kehtetuks direktiiviga 2000/60/EÜ (vee raamdirektiiv). Direktiiviga 2006/113/EÜ sätestatud eeskirjad, mis puudutavad eelkõige veemajanduskavadega seotud mikrobioloogilisi, füüsikalisi ja keemilisi näitajaid, kaasati vee raamdirektiivi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/113/EÜ karpide elukeskkonna vee nõutava kvaliteedi kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 376, 27.12.2006, lk 14–20)

Direktiivi 2006/113/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 08.05.2016

Top