Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Merekeskkonna kaitse strateegia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Merekeskkonna kaitse strateegia

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/56/EÜ – ELi meetmed merekeskkonnapoliitika valdkonnas (merestrateegia raamdirektiiv)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega kehtestatakse ühine lähenemisviis ja eesmärgid merekeskkonna kaitsmiseks ja säilitamiseks ning seda kahjustava inimtegevuse tõkestamiseks.
 • Selle kohaselt on Euroopa Liidu (EL) riigid kohustatud töötama välja strateegiad hea keskkonnaseisundi * saavutamiseks 2020. aastaks. Need kuueaastase tsükliga kehtestatavad strateegiad peavad hõlmama meetmeid mere ökosüsteemi kaitseks ning tagama merekeskkonnaga seotud majandustegevuse jätkusuutlikkuse.
 • Selles rõhutatakse, et ELi riigid peavad tegema koostööd oma naabritega sealses merepiirkonnas (Atlandi ookeani kirdeosa, Läänemeri, Vahemeri ja Must meri), eriti oma merestrateegiate koostamisel ja rakendamisel. Seetõttu on juba loodud piirkondlike juhtimisstruktuuride, nagu piirkondlike merekonventsioonide, kasutamine tähtis element, mida ELi riigid peaksid kaaluma.
 • Selles tunnustatakse merekeskkonna ruumiliste kaitsemeetmete tähtsust, aidates sellega kaasa merekaitsealade ülemaailmse võrgustiku loomisele

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid peavad oma merestrateegiate osana hindama oma mereakvatooriumi keskkonnaseisundit ja inimtegevuse mõju (mis hõlmab ka sotsiaal-majanduslikku analüüsi). Nad peavad tegema kindlaks, milline on nende mereakvatooriumi hea keskkonnaalane seisund, ja kehtestama keskkonnaalased eesmärgid. Seejärel peavad nad töötama välja järelevalveprogrammid ja koostama meetmeprogrammid.
 • ELi riikide tehtavad hindamised oma mereakvatooriumide kohta aitavad parandada teadmisi Euroopa mereakvatooriumide kohta. Seda toetavad ka sellised programmid nagu „Merealased teadmised” või Copernicus.
 • Euroopa mered jagunevad neljaks merepiirkonnaks: Läänemeri, Atlandi ookeani kirdeosa, Vahemeri ja Must meri. Ühes ja samas merepiirkonnas tegutsevad riigid peavad oma tegevuse kooskõlastama.
 • Eesmärkidega seotud edusammude mõõtmiseks ja hindamiseks koostatakse järelevalveprogrammid. Kui mõni eesmärk jääb täitmata, peavad ELi riigid selgitama selle põhjuseid ja võivad vajadusel kohaldada teatavaid erandeid.
 • Direktiiv sisaldab hulka kvalitatiivseid tunnuseid, mida ELi riigid võiksid silmas pidada strateegiate koostamisel oma akvatooriumide hea keskkonnaseisundi saavutamiseks. Need hõlmavad järgmisi:
  • bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
  • jätkusuutlik kalapüük;
  • merepõhja kaitse; ja
  • mereprügi ja saasteainete kontrolli all hoidmine.

Kõnealune direktiiv tugineb olemasolevatele ELi õigusaktidele, hõlmates merekeskkonnaga seotud konkreetseid elemente, mida ei ole käsitletud teistes poliitikameetmetes, nagu vee raamdirektiivis ning loodus- ja linnudirektiivides.

HILJUTISED SÜNDMUSED

 • Merekeskkonna raamdirektiivi kaudu saadud ELi kogemusi säästva lähenemisviisi väljatöötamisel ookeanide majandamisele loetakse tähtsaks panuseks Euroopa Komisjoni 2016. aasta ookeanide majandamisevisiooni heaks.
 • Komisjon teatas 2015. aastal merekaitsealade loomisel tehtud märkimisväärsetest edusammudest, millest on kasu nii majandusele kui ka keskkonnale. ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni alusel võttis EL endale kohustuse tagada 2020. aastaks 10% oma ranniku- ja merepiirkondade kaitse.
 • 2014. aastal vaatas komisjon läbi direktiivi rakendamise esimesed sammud. Pärast seda on ELi riigid kehtestanud oma järelevalveprogrammid ning peatselt võib oodata komisjoni hinnangut nende kohta. 2016. aasta märtsiks pidid ELi riigid esitama komisjonile ka oma meetmeprogrammid.
 • Meremajandusega seotud uuendustegevus on vahend, mille abil saab välja töötada kulutõhusaid merekaitsemeetmeid, mis aitaksid kaasa merestrateegia raamdirektiivi rakendamisele.
 • Merestrateegia raamdirektiiv on keskkonnaalaseks eeskujuks mereala ruumilise planeerimise direktiivile, mis avaldati 2014. aastal.
 • Viimane on integreeritud merenduspoliitika osa, mille eesmärk on parima ookeanide majandamis- ja merenduse juhtimisviiside rakendamine.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 15. juulist 2008. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 15. juuliks 2010.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Hea keskkonnaseisund: see on seotud ökoloogiliselt mitmekesiste ja dünaamiliste merede ja ookeanidega, mis on puhtad, terved ja produktiivsed. Eesmärk on tagada merekeskkonna säilimine praegustele ja tulevastele põlvkondadele.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 19–40)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 1. septembri 2010. aasta otsus 2010/477/EL mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikastandardite kohta (ELT L 232, 2.9.2010, lk 14–24)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22–61)

Määruse (EL) nr 1380/2013 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ) rakendamise esimene etapp. Euroopa Komisjoni hinnang ja juhised (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Innovatsioon meremajanduses: merede ja ookeanide potentsiaali kasutamine töökohtade loomiseks ja majanduskasvu edendamiseks (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/89/EL, millega kehtestatakse mereruumi planeerimise raamistik (ELT L 257, 28.8.2014, lk 135–145)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule edusammude kohta merekaitsealade loomisel (vastavalt merestrateegia raamdirektiivi 2008/56/EÜ artikli 21 nõudele) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Ühisteatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Rahvusvaheline ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

Viimati muudetud: 23.02.2017

Top