Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegister (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegister (PRTR)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 166/2006 Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega luuakse Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegister (PRTR).
 • See Euroopa Liidu (EL) elektrooniline andmebaas on avalikkusele kättesaadav ja peaks aitama kaasa reostuse vähendamisele.

PÕHIPUNKTID

 • Selle määrusega kehtestatakse Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegister (PRTR) avalikult juurdepääsetava elektroonilise andmebaasi vormis. See andmebaas vastab ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (ÜRO EMK) saasteainete heite- ja ülekanderegistrite protokolli nõuetele, millele EL kirjutas alla 2003. aasta mais.
 • Register on avalikkusele internetis tasuta kättesaadav. Selles sisalduvat teavet on võimalik otsida mitmesuguste kriteeriumide alusel (saasteaine liik, geograafiline asukoht, mõjutatud keskkond, lähterajatis jne).

Saasteainete heite- ja ülekanderegistri sisu

 • Register sisaldab teavet saasteainete heidete kohta õhku, vette ja pinnasesse, samuti reovees ja jäätmetes sisalduvate saasteainete ülekannete kohta väljapoole tegevuskohta. Registrisse on kaasatud II lisas loetletud 91 saasteainet, sealhulgas kasvuhoonegaasid, muud gaasid, raskmetallid, pestitsiidid, kloororgaanilised ühendid ja muud anorgaaniliste ained.
 • Heitest teatatakse, kui selle tase ületab teatavat läve ja kui heite põhjuseks on mõni I lisas loetletud 65 tegevusest. Enamikku neist tegevustest reguleeritakse ka tööstusheidete direktiivi alusel, mis hõlmab eelkõige järgmiste valdkondadega seotud ettevõtteid: energia tootmine, mäetööstus, keemiatööstus, jäätme- ja reoveekäitlus ning paberi ja puidu tootmine ja töötlemine.
 • Võimaluse korral saab registrist ka mõningast teavet hajareostusallikatest pärineva reostuse kohta.

PRTRi tööpõhimõte

 • ELi riikides riiklikul tasandil kogutud ja Euroopa Komisjonile edastatud teave kantakse korrapäraselt andmebaasi. Esiteks esitavad asjaomaseid ettevõtteid käitavad ettevõtjad selle teabe igal aastal pädevale siseriiklikule asutusele.
 • Samuti peavad ELi riigid koguma teavet hajareostusallikate heidete kohta, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid.
 • Seejärel peavad ELi riigid esitama kogutud teabe ettenähtud tähtajaks (15 kuu jooksul pärast iga aruandeaasta lõppu) komisjonile. ELi riikidel on lubatud hoida teatavat teavet konfidentsiaalsena; sel juhul peavad nad teavitama komisjoni salajas hoitava teabe liigist ja selle salajas hoidmise põhjustest.
 • Komisjon koostöös Euroopa Keskkonnaagentuuriga teeb andmebaasis sisalduva teabe avalikkusele kättesaadavaks, avades sellele internetis juurdepääsu ettenähtud tähtajaks (16 kuu jooksul pärast iga aruandeaasta lõppu).

Üldsuse osalemine

Määrus on põhiline vahend Aarhusi konventsiooni nõuete täitmiseks, kuna see annab avalikkusele võimaluse osaleda registri edasiarendamisel ja muudatuste ettevalmistamisel.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 24. veebruarist 2006.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1–17)

Määruse (EÜ) nr 166/2006 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Sellel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist käsitleva määruse (EÜ) 166/2006 rakendamise edenemise kohta (COM(2013) 111 final, 5.3.2013)

Saasteainete heite- ja ülekanderegistrite protokoll (EN)

Nõukogu 2. detsembri 2005. aasta otsus 2006/61/EÜ, mis käsitleb ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni saasteainete heite- ja ülekanderegistrite protokolli sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 32 4.2.2006, lk 54–55)

Viimati muudetud: 01.03.2017

Top