Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Keskkonnainfo kättesaadavus (Århusi konventsioon)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Keskkonnainfo kättesaadavus (Århusi konventsioon)

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1367/2006 – Århusi konventsiooni rakendamine

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega nõutakse ELi institutsioonidelt ja organitelt Århusi konventsioonis sisalduvate kohustuste täitmist. Need kohustused tagavad üldsuse* jaoks keskkonnainfo kättesaadavuse, osalemise keskkonnaasjade otsustamises ja neis asjus kohtu poole pöördumise võimaluse.

PÕHIPUNKTID

ELi institutsioonid ja organid peavad

garanteerima üldsusele juurdepääsu keskkonnainfole*, mille ELi institutsioonid või organid on saanud või koostanud;

tagama, et keskkonnainfo tehakse üldsusele üha enam kättesaadavaks ja et seda levitatakse üha laiemalt;

sätestama üldsuse ajakohase ja efektiivse osalemise seoses keskkonnaalaste kavade ja programmidega;

tagama üldsusele ELi keskkonnaasjades kohtu poole pöördumise võimaluse;

hoidma ära kodakondsuse, rahvuse või elukoha põhist diskrimineerimist keskkonnainfole juurdepääsu taotluste menetlemisel;

organiseerima keskkonnainfo andmebaasidesse, millele üldsus pääseb hõlpsasti juurde;

ajakohastama keskkonnainfot vastavalt vajadusele ning tagama, et see on täpne ja võrreldav;

teavitama taotlejat 15 tööpäeva jooksul, kui taotletud keskkonnainfot ei ole.

Keskkonnaandmebaasid või -registrid peavad sisaldama järgmist:

rahvusvaheliste lepingute, konventsioonide või kokkulepete ning poliitikate, kavade ja programmide tekstid;

eduaruanded ülalnimetatud dokumentide rakendamise kohta;

ELi õiguse rikkumist puudutavates menetlustes võetud meetmed;

keskkonda mõjutada võivate tegevuste järelevalve tulemusel saadud andmed;

keskkonnamõjuga load;

keskkonnamõju uuringud ja riskianalüüsid.

Teatud nõuetele vastavatel vabaühendustel on õigus nõuda ELi institutsioonilt keskkonnaasjas vaidemenetluse alustamist.

Teabetaotlusi loetakse avalikeks. Neid võib tagasi lükata ainult teatud tingimustel, näiteks juhul kui taotluse täitmine takistaks käimasolevat kohtumenetlust või kahjustaks keskkonda, näiteks juhul kui taotletakse teavet haruldase liigi paljunemiskohtade kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 28. septembril 2006. Seda kohaldatakse alates 28. juunist 2007.

TAUST

Århusi konventsioon

PÕHIMÕISTED

* Üldsus – üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut ja nende ühendused, organisatsioonid või rühmad.

* Keskkonnainfo – kirjalikus, visuaalses, suulises, elektroonilises või muus materiaalses vormis olev teave, mis käsitleb keskkonda.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (ELT L 264, 25.9.2006, lk 13–19)

Viimati muudetud: 18.11.2015

Top