Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kaevandustööstuse jäätmete käitlemine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kaevandustööstuse jäätmete käitlemine

Euroopa Liit (EL) on sätestanud meetmed, et vältida või vähendada nii palju kui võimalik kaevandustööstuse jäätmete käitlemise tulemusel tekkivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit (EL) on sätestanud meetmed, et vältida või vähendada nii palju kui võimalik kaevandustööstuse jäätmete käitlemise tulemusel tekkivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis 2006/21/EÜ sätestatakse meetmed maavarade kaevandamise, rikastamise ja ladustamise ning karjääride töö tulemusena tekkinud jäätmete ohutuks käitlemiseks.

PÕHIPUNKTID

Jäätmehoidla käitajal peab olema luba kaevandustööstuse jäätmete käitlemiseks. Käesolevas direktiivis sätestatakse ELi riikides selleks määratud pädevate asutuste poolt käitajatele lubade andmise kord.

Pädev asutus peab võtma meetmeid, et uue jäätmehoidla ehitamisel või olemasoleva muutmisel oleks tagatud

 • sobiv asukoht;
 • füüsiline stabiilsus;
 • pinnase, õhu ja vee reostuse vältimine;
 • seire ja kontroll;
 • jäätmehoidla sulgemine, maapinna taastamine ja sulgemise järgne etapp.

A-kategooria jäätmehoidlad*

A-kategooria jäätmehoidlate (mis on seotud eriti suure ohuga inimeste tervisele ja keskkonnale) käitajad peavad koostama:

 • õnnetuse vältimise põhimõtted ja ohutuse juhtimise süsteemi;
 • hoidlasisese hädaolukorra lahendamise kava, kus täpsustatakse õnnetuse korral käitise territooriumil võetavad meetmed.

A-kategooria jäätmehoidlate klassifitseerimise kriteeriumid on täpsemalt määratletud otsuses 2009/337/EÜ.

Riiklikud pädevad asutused koostavad hoidlavälise hädaolukorra lahendamise kava, kus täpsustatakse õnnetuse korral väljaspool käitise territooriumi võetavad meetmed.

Käitaja peab esitama enne tegevuse alustamist rahalise tagatise, et tagada kõikide direktiiviga sätestatud kohustuste täitmine. Samuti peab käitaja tagama piisavad rahalised vahendid jäätmehoidla sulgemisel selle maa-ala taastamiseks.

Otsuses 2009/335/EÜ on määratletud tehnilised juhised rahalise tagatise kehtestamiseks.

Jäätmekäitlus

Käitajad peavad koostama jäätmekava, mis ennetab või vähendab jäätmeteket ning soodustab jäätmete taaskasutamist ja ohutut kõrvaldamist. Pädev asutus peab selle iga viie aasta järel läbi vaatama.

Kava peab sisaldama järgmist:

 • jäätmete kirjeldus ja iseloomustus (keemilised, füüsikalised ja geoloogilised omadused). Jäätmete iseloomustamise tehnilised nõuded on sätestatud otsuse 2009/360/EÜ II lisas. Lisaks on otsuses 2009/359/EÜ täiendavalt määratletud püsijäätmete mõiste;
 • maavarade töötlemisel kasutatavate keemiliste ainete, jäätmete transportimise ja töötlemise süsteemi kirjeldus;
 • kontrolli- ja järelevalve kord;
 • hoidla sulgemise ja sulgemisjärgse järelevalve meetmed;
 • vee ja pinnase reostuse ennetusmeetmed.

Pädevad asutused peavad tagama, et käitajad on võtnud meetmeid vee ja pinnase saastumise vältimiseks, esmajoones järgmiselt:

 • hinnates ja vältides nõrgvee (ladustatud jäätmetest läbi imbunud vedelik, sealhulgas saastunud drenaaživesi) tekkimist, et hoida ära pinna- ja põhjavee saastumine jäätmetega;
 • kogudes ja käideldes jäätmehoidlast saastunud vett ja nõrgvett, et tagada nende ärajuhtimine.

Seoses tsüaniidi kasutamisega maavarade kaevandamisel sätestatakse käesolevas direktiivis meetmed, mille eesmärk on piirata selle kontsentratsiooni hiivahoidlates* ja heitvees.

Kontrollid ja aruanded

Pädevad asutused peavad jäätmehoidlaid korrapäraselt kontrollima, sealhulgas pärast nende sulgemist. Käitajad on kohustatud pidama kogu tegevuse kohta ajakohastatud registrit ning tegema selle pädevale asutusele kontrollimiseks kättesaadavaks. ELi riigid peavad iga kolme aasta järel saatma Euroopa Komisjonile aruande direktiivi rakendamise kohta.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

1. maist 2006.

PÕHIMÕISTED

* A-kategooria jäätmehoidlad - jäätmehoidla liigitatakse A-kategooria alla, kui

 • riskianalüüsi alusel, võttes arvesse selliseid asjaolusid nagu jäätmehoidla praegune või tulevane suurus, asukoht ja mõju keskkonnale, võib rike või väär käitamine, nt puistangu varing või tammi purunemine, põhjustada suurõnnetuse, või
 • hoidlas on ohtlikke jäätmeid (üle teatava piiri) või
 • hoidlas on ohtlikke aineid või valmistisi (üle teatava piiri).

* Hiivahoidla - pärast maavara töötlemist järele jäävad aherained ja vedelad jäätmed (sh kemikaalid, nt tsüaniid). Sellised rikastamisjäätmed pumbatakse sageli hoidlatesse, kus tahked ained eraldatakse settimise teel veest.

Lisateave:

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2006/21/EÜ

1.5.2006

-

ELT L 102, 11.4.2006, lk 15-34

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 596/2009

7.8.2009

-

ELT L 188, 18.7.2009, lk 14-92

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 20. aprilli 2009. aasta otsus 2009/335/EÜ tehniliste juhiste kohta rahalise tagatise kehtestamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise kohta (ELT L 101, 21.4.2009, lk 25)

Komisjoni 20. aprilli 2009. aasta otsus 2009/337/EÜ jäätmehoidlate klassifitseerimise kriteeriumide määratlemise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaevandustööstuse jäätmete käitlemist käsitleva direktiivi 2006/21/EÜ III lisaga (ELT L 102, 22.4.2009, lk 7-11)

Komisjoni 29. aprilli 2009. aasta otsus 2009/358/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/21/EÜ, mis käsitleb kaevandustööstuse jäätmete käitlemist, artikli 22 lõikes 1 osutatud teabe ühtlustamise ja korrapärase edastamise ning artiklis 18 osutatud küsimustiku kohta (ELT L 110, 1.5.2009, lk 39-45)

Komisjoni 30. aprilli 2009. aasta otsus 2009/359/EÜ püsijäätmete mõiste täiendava määratlemise kohta kaevandustööstuse jäätmete käitlemist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/21/EÜ artikli 22 lõike 1 punkti f rakendamiseks (ELT L 110, 1.5.2009, lk 46-47)

Komisjoni 30. aprilli 2009. aasta otsus 2009/360/EÜ, millega täiendatakse kaevandustööstuse jäätmete käitlemist käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/21/EÜ sätestatud jäätmete iseloomustamise tehnilisi nõudeid (ELT L 110, 1.5.2009, lk 48-51)

Viimati muudetud: 09.09.2015

Top