Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
GM-teravilja reguleerimine – ELi riikide õigused

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

GM-teravilja reguleerimine – ELi riikide õigused

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on muuta geneetiliselt muundatud organismide (GMOd)* tahtlikule keskkonda ja turuleviimisele nõusoleku andmise menetlus tõhusamaks ja läbipaistvamaks.

Samuti piiratakse sellega kõnealuse nõusoleku kehtivusaega kümne aastani (kehtivust saab uuendada) ning kehtestatakse kohustusliku seire nõue pärast GMOde turuleviimist.

PÕHIPUNKTID

Käesoleva direktiiviga nähakse ette:

GMOde tahtlikust keskkonda viimisest lähtuva keskkonnariski hindamise süsteem iga üksikjuhtumi puhul;

ühised seire eesmärgid pärast GMOde tahtlikku turuleviimist ja

mehhanism, mis võimaldab tahtlikult keskkonda viidud GMOsid muuta, peatada või lõpetada, kui saadakse teavet nendega seotud ohtude kohta.

GMOde märgistamine ja üldsusega nõu pidamine tehakse kohustuslikuks. Euroopa Komisjon on kohustatud konsulteerima pädevate teaduskomiteedega küsimustes, mis mõjutavad inimeste tervist või keskkonda.

Tuleb asutada registrid, millesse kantakse GMOde geneetiliste modifikatsioonide alane teave koos nende asukohtadega. Nende registrite kasutamise üksikasjalik kord on kehtestatud otsusega 2004/204/EÜ.

Komisjon peab iga kolme aasta tagant avaldama aruande GMOde turuleviimisega seoses saadud kogemuste kohta ning kokkuvõtte käesoleva direktiivi rakendamiseks ELi riikides võetud meetmetest.

Kuigi käesoleva direktiiviga on ELi riikidel lubatud piirata või keelata GMOde turuleviimist, kui tekib oht inimeste tervisele või keskkonnale, siis see säte on muudetud direktiiviga (EL) 2015/412, mille kohaselt on ELi riikidel lubatud keelata või piirata GMOsid laiematel alustel, nagu asulaplaneerimine, maakasutus, sotsiaal-majanduslikud mõjud, samaaegne viljelemine ja avalik kord.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 17. aprillil 2001. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 17. oktoobriks 2002.

TAUST

Käesolev direktiiv on kõigest üks osa ELi GMOsid käsitlevast õigusraamistikust. Sellele lisanduvad teised direktiivid ja määrused (mille põhitähelepanu on pööratud näiteks geneetiliselt muundatud toidule või geneetiliselt muundatud organismide piiriülesele liikumisele), mille eesmärk on kaitsta inimeste ja loomade tervist ning keskkonda, näha ette ühtlustatud menetlused ning tagada turule lastud GMOde jälgitavus.

PÕHIMÕISTED

* GMOde tahtlik keskkonda viimine – käesoleva õigusakti mõistes tähendab see GMOde tahtlikku keskkonda viimist, mille puhul ei kasutata erilisi isoleerimismeetmeid.

* Geneetiliselt muundatud organismid – tänapäeva biotehniliste võtete ehk biotehnoloogia abil saab muuta elusrakkude ja organismide geneetilist materjali. See võimaldab inimesel aretada näiteks suurema saagikusega või haiguskindlamaid taimi ja loomi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1–39)

Direktiivi 2001/18/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolev konsolideeritud versioon on üksnes informatiivne.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24–28). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1946/2003 geneetiliselt muundatud organismide piiriülese liikumise kohta (ELT L 287, 5.11.2003, lk 1–10)

Komisjoni 23. veebruari 2004. aasta otsus 2004/204/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/18/EÜ ette nähtud GMOde geneetiliste modifikatsioonide alase teabe registreerimiseks vajalike registrite kasutamise üksikasjalik kord (ELT L 65, 3.3.2004, lk 20–22)

Viimati muudetud: 02.12.2015

Top