Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Põhimõte saastaja maksab ja keskkonnavastutus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Põhimõte „saastaja maksab” ja keskkonnavastutus

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega sätestatakse eeskirjad, mis tuginevad põhimõttele „saastaja maksab”. See tähendab, et keskkonnakahjustusi põhjustanud ettevõte on nende eest vastutav ning peab rakendama ennetus- ja parandusmeetmeid ning kandma kõik nendega seotud kulud.

PÕHIPUNKTID

Direktiivis määratletakse keskkonnakahju järgmiselt:

Määratlus hõlmab saasteainete paiskamist õhku (kuna see mõjutab pinnase ja vee olukorda), sisemaa pinnavette ja põhjavette ning geneetiliselt muundatud organismide teadlikku keskkonda viimist direktiivi 2001/18/EÜ määratluse kohaselt.

Reguleerimisala

Vastutus rakendub kahel juhul.

 • 1.

  Keskkonnakahjustused, mis on põhjustatud direktiivi III lisas loetletud tegevustest, nagu

  • energeetikatööstus;
  • metallide tootmine ja töötlemine;
  • mäetööstus;
  • keemiatööstus;
  • jäätmekäitlus;
  • suuremahuline paberimassi, paberi ja papi tootmine, tekstiili värvimine ja parkimine;
  • suuremahuline liha, piimatoodete ja toiduainete tootmine.
 • 2.

  Ametialaste tegevuste tagajärjel kaitsealustele liikidele ja looduslikele elupaikadele põhjustatud muud kui III lisas loetletud keskkonnakahjustused (või kõnealuste kahjustuste otsene oht), kui ettevõte on toiminud süüliselt või hooletult.

Erandid

Eranditeks on relvastatud konfliktid, loodusõnnetused, vastutus rahvusvaheliste konventsioonidega hõlmatud keskkonnakahjustuse liikide eest (nt merereostus) ja tuumaohud, mis on hõlmatud Euratomi asutamislepinguga.

Ennetus- ja parandusmeetmed

 • Kui on olemas keskkonnakahjustuse otsene oht, peab ettevõte viivitamatult rakendama ennetusmeetmeid.
 • Kui kahjustus on juba tekkinud, peab ettevõte viivitamata teavitama ametiasutusi ning võtma meetmeid olukorraga toimetulekuks, et oleks võimalik vältida täiendavaid keskkonnakahjustusi ja ohtu inimeste tervisele, ning rakendama asjakohaseid parandusmeetmeid.

Ettevõte peab maksma ennetus- ja parandusmeetmete eest, välja arvatud teatavatel juhtudel, näiteks kui kahju on põhjustanud kolmas osapool ja see tekkis vaatamata sellele, et rakendati asjakohaseid ohutusmeetmeid, või kui kahju on tingitud ametliku juhise täitmisest.

Rakendamine

 • 2016. aasta rakendusaruandes vaadeldi ajavahemikul 2007–2013 direktiivi rakendamisel saadud kogemusi, sealhulgas REFITi (Euroopa Komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm) raames toimunud hindamist.
 • Aruandes kinnitatakse, et ehkki direktiiv ei ole oma täielikku potentsiaali veel saavutanud, on see andnud tulemusi keskkonnakahju parandamisel ja ennetuse stimuleerimisel.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 30. aprillist 2004. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 30. aprilliks 2007.

TAUST

Lisateave keskkonnavastutuse teemast leiate Euroopa Komisjoni veebisaidil.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (ELT L 143, 30.4.2004, lk 56–75)

Direktiivi 2004/35/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolev konsolideeritud versioon on üksnes informatiivne.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile: komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile vastavalt direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta) artikli 18 lõikele 2 (COM(2016) 204 final, 14.4.2016)

Komisjoni talituste töödokument. Keskkonnavastutuse direktiivi REFIT-programmi kohane hindamine. Järgmise dokumendi kaasdokument: komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile vastavalt direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta) artikli 18 lõikele 2 (SWD(2016) 121 final,14.4.2016)

Viimati muudetud: 05.10.2016

Top