Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reoveesetete kasutamine põllumajanduses

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reoveesetete kasutamine põllumajanduses

Direktiiv 86/278 - pinnase kaitsmine reoveesetete kasutamisel põllumajanduses

ÕIGUSAKT

Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige pinnase kaitsmise kohta reoveesetete kasutamisel põllumajanduses

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse eeskirjad, mida põllumajandustootjad peavad järgima reoveesetetega väetamisel, et hoida ära nende kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele pinnase või pinna- ja põhjavee rikkumise teel.

Selleks sätestatakse direktiivis pinnasekontsentratsiooni piirnormid seitsmele raskmetallile, mis võivad olla taimedele ja inimestele mürgised:

kaadmium,

vask,

nikkel,

plii,

tsink,

elavhõbe,

kroom.

Direktiiv keelab selliste reoveesetete kasutamise, millega kaasnevad neid piirnorme ületavad raskmetallide kontsentratsioonid.

PÕHIPUNKTID

Piirnormid on sätestatud direktiivi lisades:

lisa IA - raskmetallid pinnases;

lisa IB - raskmetallid reoveesetetes;

lisa IC - pinnasele lisatavate raskmetallikoguste aastased piirnormid.

Tavaliselt tuleb reoveesetteid töödelda, enne kui neid võib põllumajanduses kasutada. Mõned ELi riigid võivad lubada põllumajandustootjatel töötlemata reoveesetteid kasutada, kui need pritsitakse või töödeldakse pinnasesse.

Teatud olukordades on reoveesetete kasutamine põllumajanduses keelatud:

rohumaal või söödataimede kasvatamisel, kui rohumaad kavatsetakse kasutada karjamaana või saak kavatsetakse koristada enne kolme nädala möödumist;

pinnasel, milles kasvatatakse puu- ja juurvilju, välja arvatud viljapuid;

pinnasel, mis on mõeldud puu- ja juurviljade kasvatamiseks, mis tavapäraselt puutuvad pinnasega vahetult kokku ja mida tarvitatakse toorelt. See keeld kehtib 10 kuud enne saagikoristust ja saagikoristuse ajal.

Seda, kas põllumajandustootjad kasutavad reoveesetteid seaduslikult, peavad kontrollima riigiasutused, kes selleks peavad võtma ja analüüsima proove reoveesetetest ning nendega väetatavast mullast ja dokumenteerima

tekitatavate ja põllumajanduses kasutatavate reoveesetete koguse;

nende koostise ja omadused;

nende töötlemisviisi;

nende kasutamiskoha ja kasutaja.

Euroopa Komisjon avaldab korrapäraselt aruandeid reoveesetete kasutamise kohta ELi põllumajanduses. Neisse aruannetesse koondatakse riikide poolt sellel teemal esitatud andmed.

TAUST

Reoveesetted - ELi eeskirjad.

PÕHIMÕISTED

* Reoveesetted - reoveesetted reoveepuhastitest, mis töötlevad olme- või asulareovett, septikutest ja muudest reoveepuhastitest.

* Töödeldud reoveesetted - reoveesetted, mida on töödeldud bioloogiliselt, keemiliselt või termiliselt, pikaajalise ladustamise või muu asjakohase protsessi abil, mis on märkimisväärselt vähendanud setete käärimisvõimet ning nende kasutamisest tulenevat ohtu tervisele.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 86/278/EMÜ

18.6.1986

18.6.1989

EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6-12

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 91/692/EMÜ

23.12.1991

1.1.1993

EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48-54

Määrus (EÜ) nr 219/2009

20.4.2009

-

ELT L 87, 31.3.2009, lk 109-154

Direktiivi 86/278/EMÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 14.09.2015

Top