Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jäätmestatistika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jäätmestatistika

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 2150/2002 ELi jäätmestatistika kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • See Euroopa Liidu (EL) õigusakt võimaldab koguda ELi riikides korrapäraselt võrreldavaid andmeid jäätmete kohta ning edastada need ELi statistikaametile (Eurostat).
 • Kogutud statistiliste andmete abil saab jälgida ja hinnata ELi jäätmepoliitika rakendamist.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Õigusaktis käsitletakse statistikat, mida ELi riigid ja Euroopa Komisjon koguvad oma pädevusvaldkondades:

 • jäätmete tekkimine (määruse I lisa);
 • jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine (määruse II lisa).

Nomenklatuur

ELi riigid ja komisjon peavad statistiliste andmete kogumisel järgima nomenklatuuri (kategooriaid), mis on esitatud I kuni III lisas. Nomenklatuur puudutab:

 • jäätmekategooriaid (nt kasutatud lahustid, metallilised ja maavarade jäätmed);
 • majandustegevust (alates kaevandamisest ning lõpetades toiduaine- ja tekstiilitööstusega) ja
 • jäätmehooldustegevust (nt kanalisatsioon, tööstuslik jäätmekäitlus või materjalide korduskasutus).

Andmete kogumine

Statistika tegemiseks kasutatavaid andmeid tuleb koguda uuringute, statistiliste hindamismenetluste, haldus- või muude allikate abil. Vähem kui kümne töötajaga ettevõtted on uuringutest vabastatud, välja arvatud juhul, kui nad tekitavad suurel hulgal jäätmeid.

Statistika edastamine Eurostatile

ELi riigid peavad edastama statistika (sealhulgas konfidentsiaalsed andmed) Eurostatile 18 kuu jooksul alates I ja II lisas sätestatud vaatlusperioodi lõpust. Sagedus on kaks aastat.

Komisjon võib võtta meetmeid, mis on vajalikud määruse kohaldamiseks või muutmiseks. Need meetmed on seotud järgmisega:

 • ELi riikide tulemuste edastamiseks nõuetekohase vormi kehtestamine;
 • statistiliste andmete kogumise, töötlemise ja avaldamise kohandamine majandusliku ja tehnilise arenguga;
 • I, II ja III lisas loetletud spetsifikatsioonide kohandamine;
 • nõuetekohaste kvaliteedi hindamiskriteeriumide väljatöötamine;
 • prooviuuringute tulemuste rakendamine.

Aruanded

Iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse alusel koostatud statistika, selle kvaliteedi ja ettevõtete koormuse kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 29. detsembrist 2002.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta (EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1–36)

Määruse (EÜ) nr 2150/2002 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 5. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1445/2005, milles määratletakse jäätmestatistika nõuetekohased kvaliteedi hindamise kriteeriumid ja kvaliteediaruannete sisu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2150/2002 kohaldamiseks (ELT L 229, 6.9.2005, lk 6–12)

Komisjoni 24. mai 2005. aasta määrus (EÜ) nr 782/2005, millega kehtestatakse jäätmestatistika tulemuste edastamise vorming (ELT L 131, 25.5.2005, lk 26–37)

Vt konsolideeritud tekst.

Viimati muudetud: 07.11.2016

Top