Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bensiini ja diislikütuse kvaliteet: väävel ja plii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bensiini ja diislikütuse kvaliteet: väävel ja plii

 

KOKKUVÕTE

Selleks, et parandada õhukvaliteeti ja vähendada kasvuhoonegaaside heidet, on EL kehtestanud eeskirjad, millega keelustatakse pliibensiin ja piiratakse diislikütuse väävlisisaldust.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi ja selle muutmise aktidega kehtestatakse maanteetranspordis kasutatava bensiini, diislikütuse ja biokütuste ning liikurmasinates* kasutatavate gaasiõlide tehnilised spetsifikatsioonid.

PÕHIPUNKTID

Bensiin

ELi riigid tohivad turule viia ainult sellist bensiini, mis vastab ELis müüdava bensiini turustamisel rakendatavatele spetsifikatsioonidele (loetletud direktiivi I lisas).

ELi riigid võivad turustada üksnes väga väikese pliisisaldusega bensiini kasutamiseks ainult vanades sõidukites. Pliisisaldus ei tohi ületada 0,15 g/l ja pliibensiin võib moodustada ainult kuni 0,03 % müügi kogumahust.

Teatavatel ELi riikidel on lubatud suveperioodil madala õhutemperatuuri korral viia turule kõrgema aururõhuga bensiini või suurema etanoolisisaldusega bensiini (mis on väiksema aururõhuga). Euroopa Komisjon peab hindama nende erandite kestust ja soovitavust.

Diislikütus

ELi riigid tohivad turule viia ainult II lisale vastavat diislikütust. II lisas on loetletud mitu spetsifikatsiooni, mida rakendatakse ELis müüdava diislikütuse turustamisel.

Kui kõik muud II lisa nõuded on täidetud, võivad ELi riigid turule viia diislikütust, mille rasvhapete metüülestrite (FAME) (biodiislikütuse peamine koostisosa) sisaldus on suurem.

Diislikütuse väävlisisaldus ei tohi olla suurem kui 10 mg/kg.

Äärealade ja karmi talvega ELi riikide puhul võib selle eeskirja kohaldamisel teha mõningaid erandeid.

Kasvuhoonegaaside heite vähendamine

ELi riigid kehtestavad kütusetarnijatele kütuse olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite* iga-aastase aruandluse ja järelevalve kohustuse.

31. detsembriks 2020 peavad kütusetarnijad vähendama kasvuhoonegaaside heidet olelusringi jooksul järk-järgult 6 % võrra.

Aruandlus

Iga aasta 30. juuniks peavad ELi riigid esitama teabe oma riigi kütusekvaliteedi kohta aruandes, millesse on koondatud kõik eelmise kalendriaasta andmed. Andmete kogumiseks tuleb kasutada kütusekvaliteedi järelevalvesüsteemi kooskõlas asjaomaste ELi standarditega.

PÕHIMÕISTED

* Liikurmasinad – mitmesugused mootoriga masinad, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui kaupade või reisijate veoks, näiteks buldooserid, kompressorid, esi- ja tagalaadurid.

* Olelusringi jooksul tekkiva kasvuhoonegaaside heite aruandlus – aruandlus kütuste kaevandamise, töötlemise ja jaotusega seotud heitkoguste kohta.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 98/70/EÜ

28.12.1998

1.7.1999

ELT L 350, 28.12.1998, lk 58–68

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2000/71/EÜ

4.12.2000

1.1.2001

ELT L 287, 14.11.2000, lk 46–50

Direktiiv 2003/17/EÜ

22.3.2003

30.6.2003

ELT L 76, 22.3.2003, lk 10–19

Määrus (EÜ) nr 1882/2003

20.11.2003

ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53

Direktiiv 2009/30/EÜ

25.6.2009

31.12.2010

ELT L 140, 5.6.2009, lk 88–113

Direktiivi 98/70/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

2005/27/EÜ: komisjoni 12. jaanuari 2005. aasta soovitus selle kohta, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ (bensiini ja diislikütuse kohta) kohaldamise eesmärgil on maksimaalse väävlisisaldusega pliivaba bensiini ja diislikütuse kättesaadavus asjakohaselt tasakaalustatud geograafilisel alusel (ELT L 15, 19.1.2005, lk 26–29)

Komisjoni 8. detsembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1307/2014 suure bioloogilise mitmekesisusega rohumaa kriteeriumide ja geograafilise ulatuse määramise kohta vastavalt bensiini ja diislikütuse kvaliteeti käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ artikli 7b lõike 3 punktile c ning taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõike 3 punktile c (ELT L 351, 9.12.2014, lk 3–5)

Viimati muudetud: 06.10.2015

Top