Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite heitgaasid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite heitgaasid

Selleks, et vähendada põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest lähtuvat õhusaastet, sätestab Euroopa Liit (EL) nende mootorite lubatava heite normid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/25/EÜ, 22. mai 2000, põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu võetavate meetmete kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 74/150/EMÜ [vt muutmisaktid].

KOKKUVÕTE

Käesolevas direktiivis kirjeldatakse põllumajandus- ja metsatraktoritest lähtuva õhusaaste vastu võetavaid meetmeid. Sellega püütakse vähendada õhku paisatavate saasteainete määra ning ühtlasi tagada siseturu sujuv toimimine.

Asjaomased sõidukid

Käesolevas direktiivis käsitletakse põllumajandus- ja metsatraktorite heitega seotud nõudeid. Need puudutavad eelkõige traktoritele paigaldatavate mootorite osa tüübikinnitusmenetluse ja seega ka kõnealuste sõidukite tüübikinnitusmenetluse määratlust seoses nende saasteainete heitega.

Kohustused

Sõiduki tootja peab esitama tüübikinnituse taotluse seoses väljapaisatavate saasteainetega. Sõiduki kohta tuleb esitada teatav teave, näiteks mootori tüüp.

Samuti peab tootja järgima teatud nõudeid seoses katsetuste, mootori tähistamise ja toodangu vastavusega.

Varumootorid peavad vastama piirnormidele, mida kohaldati vahetamisele mineva mootori suhtes selle turuleviimise ajal.

Paindlikkusmehhanism

Piiratud arvu traktoreid võib kasutusele võtta tingimusel, et nende mootor on saanud tüübikinnituse kohaldatavale vahetult eelneva etapi heite piirnormidega seotud nõuete kohaselt.

Paindlikkusmehhanismi raames turule viidud traktorite arv ei tohi moodustada rohkem kui 40% tootja poolt aastas turule viidavate traktorite arvust.

Piirnormid

Direktiiv sisaldab samu katsenõudeid, mis on võetud vastu väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate kohta, ning vastavaid heite taseme piirnorme.

Samas haakub direktiiv põllumajandus- või metsatraktorite tüübikinnitusmenetlusega, mis kehtestati direktiiviga 2003/37/EÜ.

Tehes vahet neljal keemilisel saasteainel - süsinikmonooksiid (CO), põlemata süsivesinikud (HC), lämmastikoksiid (NOx) ja tahked osakesed (PT) -, on direktiiv täienduseks direktiivile 77/537/EMÜ traktorite diiselmootoritest eralduvate heitmete vastu võetavate meetmete kohta.

Käesolev direktiiv tunnistatakse alates 1. jaanuarist 2016 kehtetuks määrusega (EL) nr 167/2013.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2000/25/EÜ

12.7.2000

31.12.2000

EÜT L 173, 12.7.2000

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2005/13/EÜ

21.3.2005

31.12.2005

ELT L 55, 1.3.2005

Direktiiv 2006/96/EÜ

1.1.2007

-

ELT L 363, 20.12.2006

Direktiiv 2011/72/EL

13.10.2011

24.9.2011

ELT L 246, 23.9.2011

Direktiiv 2011/87/EL

8.12.2011

9.12.2012

ELT L 301, 18.11.2011

Direktiiv 2013/15/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Direktiiv 2014/43/EL

9.4.2014

1.1.2015

ELT L 82, 20.3.2014

Direktiivi 2011/87/EL kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 02.07.2014

Top