Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Loomaaedade tähtsus bioloogilise mitmekesisuse kaitsel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Loomaaedade tähtsus bioloogilise mitmekesisuse kaitsel

KOKKUVÕTE:

direktiiv 1999/22/EÜ metsloomade pidamise kohta loomaaedades

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Käesoleva direktiiviga edendatakse metsloomaliikide kaitset ja säilitamist, tugevdades loomaaedade tähtsust bioloogilise mitmekesisuse kaitsel.
 • Direktiiv hõlmab loomaaedade litsentsimise ja inspekteerimise eeskirju, et tagada nõutavate kaitsemeetmete järgimine.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

 • Loomaaeda määratletakse alaliselt tegutseva üksusena, kus peetakse metsloomi, et näidata neid üldsusele vähemalt seitsmel või enamal päeval aastas.
 • Lemmikloomakauplustele ja tsirkustele seda direktiivi ei kohaldata.
 • Samuti saavad ELi riigid vabastada teatavad üksused direktiivi nõuete täitmisest, kui neis ei eksponeerita üldsusele märkimisväärsel hulgal loomi või liike ja kui see erand ei kahjusta käesoleva direktiivi eesmärke.

Tingimused

Direktiiviga nõutakse, et ELi riigid võtaksid meetmeid loomaaedade litsentsimiseks ja korrapäraseks inspekteerimiseks, et kontrollida litsentside väljastamise nõuete täitmist.

Tegevuslitsentsi saamiseks peavad loomaaiad:

 • osalema teadustöös, mille tulemustest on kasu liikide kaitsel, liikide kaitse alase teabe vahetusel ja/või paljundustööl vangistuses (taasasustamine, liikide uuesti loodusesse laskmine jne);
 • tegelema bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud üldsuse teavitamise ja teadlikkuse edendamisega, andes eelkõige teavet eksponeeritavate liikide ja nende looduslike elupaikade kohta;
 • pidama loomi tingimustes, mis täidavad konkreetsete liikide bioloogilisi ja kaitsenõudeid:
  • tagades tarandike varustuse vastavalt liikide eripärale;
  • säilitades loomakasvatuse kõrge standardi loomahaiguste ennetuse ja ravi ning söötmise edasiarendatud programmi abil;
 • vältima loomade lahtipääsemist, et hoiduda piirkonnale omaste liikide võimalikust ökoloogilisest ohustatusest (nt looduslikku tasakaalu ohustavad võõrliigid), samuti vältima väliste kahjurite sissetungimist;
 • pidama vastavalt liikidele erinevat ajakohast dokumentatsiooni üksuse loomade kohta.

Litsentsimine ja inspekteerimine

 • ELi riigid peavad võtma vastu eeskirjad loomaaedade litsentsimiseks ja inspekteerimiseks, et tagada nõutavate kaitsemeetmete täitmine.
 • Igal loomaaial peab olema litsents.
 • Iga litsents sisaldab tingimusi nõutavate kaitsemeetmete jõustamiseks.
 • Enne litsentsi andmist, selle andmisest keeldumist, ajavahemiku pikendamist või litsentsi olulist muutmist peavad ELi riikide pädevad asutused korraldama inspekteerimise.
 • Kui loomaaed ei täida täielikult või osaliselt litsentsimistingimusi, peab pädev asutus keelama üldsuse juurdepääsu kogu loomaaiale või selle asjaomasele osale.
 • Kui loomaaed suletakse osaliselt või täielikult, tuleb asjaomaseid loomi kohelda või need kõrvaldada sellistel tingimustel, mida asjaomane ELi riik peab käesoleva direktiivi sätetele kohaseks ja vastavaks.

Head tavad

Euroopa Komisjon avaldas 2015. aastal ELi loomaaedade direktiivi heade tavade dokumendi. Selle eesmärk on aidata ELi riikidel kogemuste ja heade tavade jagamise kaudu paremini direktiivi nõudeid täita.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse 9. aprillist 1999. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 9. aprilliks 2002.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 29. märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/22/EÜ, mis käsitleb metsloomade pidamist loomaaedades (EÜT L 94, 9.4.1999, lk 24–26)

Viimati muudetud: 06.06.2016

Top