Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säilitamisel lenduvate bensiiniaurude regenereerimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säilitamisel lenduvate bensiiniaurude regenereerimine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 94/63/EÜ – bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimine

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on vähendada aurumisel lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid mootorikütuste hoidmise ja jaotamise igas etapis.

PÕHIPUNKTID

 • Käesolevat direktiivi kohaldatakse toimingute, seadmete, sõidukite ja aluste suhtes, mida kasutatakse bensiini hoidmisel, laadimisel ja transportimisel ühest terminalist teise või terminalist teenindusjaama.
 • Direktiivis on sätestatud ühtlustatud tehnilised spetsifikatsioonid järgmiste projekteerimise ja kasutamise kohta:
  • hoidlad terminalides;
  • seadmed teisaldatavate mahutite laadimiseks ja tühjendamiseks terminalis;
  • teisaldatavad mahutid;
  • teenindusjaamades hoidlatesse laadimise seadmed.
 • Nende spetsifikatsioonide rakendamiseks on sätestatud üleminekuperioodid.
 • ELi riigid võivad säilitada või kehtestada direktiivis sätestatutest rangemad meetmed kõikjal oma territooriumil või geograafilistes piirkondades, kus on kindlaks tehtud, et selliseid meetmeid on vaja inimeste tervise või keskkonna kaitseks.
 • Direktiiviga on ette nähtud menetlus lisade kohandamiseks tehnika arenguga.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 20. jaanuarist 1995. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1995.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiiv94/63/EÜ bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 24–33)

Direktiivi 94/63/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/126/EÜ mootorsõidukite tankimisel teenindusjaamades eralduvate bensiiniaurude regenereerimise II etapi kohta (ELT L 285, 31.10.2009, lk 36–39)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 13.02.2017

Top