Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asulareovee puhastamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Asulareovee puhastamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 91/271/EMÜ – asulareovee puhastamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiivi eesmärk on kaitsta Euroopa Liidu (EL) keskkonda asulareovee kahjulike mõjude eest (nagu näiteks eutrofeerumine*).
 • Selles sätestatakse kogu ELis kehtivad eeskirjad reovee kogumise, töötlemise ja ärajuhtimise kohta. Õigusaktis käsitletakse samuti reovett, mis tekib tööstustes, näiteks põllumajandus- ja toiduainetööstuses (nt toidu töötlemine ja õllepruulimine).

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid peavad
  • koguma ja töötlema reovett vähemalt 2000 elanikuga linnades ning kogutud reovett biopuhastama*;
  • puhastama reovett põhjalikumalt vähemalt 10 000 elanikuga linnades, mis asuvad kindlaksmääratud tundlikel aladel*;
  • tagama, et reoveepuhasteid hallatakse nõuetekohaselt, et tagada nende piisav jõudlus, ning tagama, et need oleksid võimelised töötama kõigis normaalsetes ilmastikutingimustes;
  • võtma meetmeid pinnavee reostumise piiramiseks sadevete ülevoolu tõttu ekstreemsetes olukordades, nagu näiteks ebatavaliselt tugev vihm;
  • jälgima reoveepuhastite ja pinnavee toimimist;
  • jälgima reoveesetete kõrvaldamist ja taaskasutamist.
 • I lisas on lisaks jälgimise ja tulemuste hindamise meetodite kirjeldamisele kirjeldatud ka üldtingimusi
  • kogumissüsteemide kohta;
  • reoveepuhastitest asulareovee ärajuhtimise kohta, kaasa arvatud selle tegevuse heitkoguste piirväärtused;
  • tööstusheitmete asulareovee kogumissüsteemi juhtimise kohta.
 • II lisas kirjeldatakse tundlike ja vähemtundlike alade määratlemise kriteeriume.
 • Viimases saadaolevas aruandes rakendamise seisu ja rakendusprogrammide kohta, mille Euroopa Komisjon avaldas 2016. aastal, märgitakse, et see direktiiv on mänginud otsustavat rolli ELi veekvaliteedi parandamisel. Rakendamisel esineb siiski veel mõningaid lünki, eriti seoses asjakohase käitlustasemega. ELi riikide senised ja kavandatavad investeeringud on märkimisväärsed, kuid need on möödapääsmatud eespool nimetatud lünkade täitmiseks ja eeskirjade järgimiseks. Lisaks väärib märkimist, et asulareovee sektor on aidanud oluliselt kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Alates 29. maist 1991 (erinevate nõuete jaoks on mitu eraldi tähtaega). 1998. aastal võttis komisjon vastu direktiivi 98/15/EÜ, et muuta mõned eeskirjad selgemaks nende erinevate tõlgenduste tõttu ELi riikides. See jõustus 27. märtsil 1998. Riikidele, mis liitusid Euroopa Liiduga alates 2004. aastast, kohaldatakse teistsuguseid tähtaegu. Need on sätestatud iga riigi liitumislepingus.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Eutrofeerumine: vee rikastumine toitainetega, mis muu hulgas kiirendab vetikate kasvu, häirides veeorganismide ja veekvaliteedi vahelist tasakaalu.

Biopuhastamine: protsess, mis hõlmab üldiselt bioloogilist töötlust direktiivi I lisa nõuete täitmiseks.

Tundlikud alad: looduslikud veed, mis on eutrofeerunud või võivad lähemal ajal eutrofeeruda, kui ei võeta kaitsemeetmeid, või need, mis vajavad tõhusamat käitlemist, et viia need vastavusse teiste ELi direktiividega (nt suplusvee direktiiv).

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (ELT L 135, 30.5.1991, lk 40–52)

Direktiivi 91/271/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 26. juuni 2014. aasta rakendusotsus 2014/431/EL nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ rakendamiseks koostatud riiklike kavadega seotud aruandluse vormide kohta (ELT L 197, 4.7.2014, lk 77–86)

Komisjoni aruanne. Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta, mida on muudetud komisjoni 27. veebruari 1998. aasta direktiiviga 98/15/EÜ) rakendamine. Kokkuvõte liikmesriikides rakendatud meetmetest ning kooskõlas direktiivi artiklitega 17 ja 13 saadud teabe hindamine (KOM(98) 775 (lõplik), 15.1.1999)

Komisjoni aruanne. Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta, mida on muudetud komisjoni 27. veebruari 1998. aasta direktiiviga 98/15/EÜ) rakendamine (KOM(2001) 685(lõplik), 21.11.2001)

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta, mida on muudetud komisjoni 27. veebruari 1998. aasta direktiiviga 98/15/EÜ) rakendamine (KOM(2004) 248(lõplik), 23.4.2004)

Komisjoni talituste töödokument. Lisatud dokumendile „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Euroopa Ühendus teel säästva veemajanduse juurde. Vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ rakendamise esimene järk” [KOM(2007) 128 (lõplik)] [SEK(2007) 363] (SEK(2007) 362 (lõplik), 22.3.2007)

Komisjoni talituste töödokument. Viies komisjoni kokkuvõte asulareovee puhastamise direktiivi rakendamise kohta (SEK(2009) 1114 (lõplik), 3.8.2009)

Komisjoni talituste töödokument. Kuues komisjoni kokkuvõte asulareovee puhastamise direktiivi rakendamise kohta (SEK(2011) 1561 (lõplik), 7.12.2011)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Seitsmes aruanne asulareovee puhastamise direktiivi (91/271/EMÜ) rakendamise kohta (COM(2013) 574 (final), 7.8.2013)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Kaheksas aruanne nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta) rakendamise seisu ja sama direktiivi artikli 17 kohaste rakenduskavade kohta (COM(2016) 105 final, 4.3.2016)

Viimati muudetud: 13.02.2017

Top