Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tuumamaterjalide ja tuumarajatiste füüsilise kaitse konventsioon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tuumamaterjalide ja tuumarajatiste füüsilise kaitse konventsioon

Tuumamaterjalide ja tuumarajatiste füüsilise kaitse konventsiooni eesmärk on kaitsta tuumamaterjale ja -rajatisi ning näha ette karistused selle valdkonnaga seotud rikkumiste eest. Samuti püütakse sellega edendada koostööd konventsiooniga liitunud riikide vahel.

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

  • Sellega antakse heakskiit Euroopa Aatomienergiaühenduse liitumisele tuumamaterjalide ja tuumarajatiste füüsilise kaitse konventsiooniga.
  • Kõnealuse konventsiooni eesmärk on:
    • kaitsta tuumamaterjale ja -rajatisi;
    • sätestada karistuste eeskirjad selle valdkonnaga seotud rikkumiste eest;
    • edendada koostööd allakirjutanud riikide vahel.

PÕHIPUNKTID

Tuumamaterjalide ja tuumarajatiste füüsilise kaitse uue konventsiooni eesmärk on tagada tõhus füüsiline kaitse rahuotstarbel kasutatavate materjalide kasutamise, ladustamise või vedamise ajal ning samuti ennetada kõnealuse materjali ja rajatistega seotud kuritegevust ning sellega võidelda. See põhineb tuumamaterjalide ja tuumarajatiste füüsilise kaitse konventsioonil, millega on liitunud kõik ELi riigid.

Kõik konventsiooniga liitunud riigid peavad nägema ette ja kohaldama meetmeid tõhusa kaitse tagamiseks, et eelkõige ennetada sellise tuumamaterjali vargust või kadumist, mille kaitse eest asjaomane riik vastutab, ning selle territooriumil asuvate tuumarajatiste saboteerimist. Euratomi leping on laiahaardelisem, sest selles on sätestatud, et ELi riigid peavad ennetama tuumamaterjali mis tahes väärkasutamist muul kui sellele ettenähtud otstarbel.

Konventsiooni rakendamisel peavad sellega liitunud riigid järgima teatavaid põhimõtteid, sealhulgas konkreetselt riigi ja tegevusloa omaja vastutust turvalisuse, kindlustuse ja konfidentsiaalsuse eest.

Konventsiooniosalised riigid peavad tagama imporditava, eksporditava või oma territooriumile transiitveoks lubatava tuumamaterjali kaitse vastavalt asjaomasele ohutustasemele.

Konventsiooniosalised riigid peavad määrama kindlaks konventsiooni kohaldamise eest vastutava pädeva asutuse ja kontaktpunkti ning teavitama nendest teisi konventsioonile allakirjutanud riike otse või Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri vahendusel. Lisaks peavad nimetatud riigid tegema koostööd varguse ja sabotaaži ning nende ohu korral. Selline koostöö toimub eeskätt teabevahetuse kujul, tagades samal ajal kõnealuse teabe konfidentsiaalsuse kolmandate osapoolte suhtes.

Konventsiooniosalised riigid peavad kohaldama teatavate rikkumiste korral sanktsioone, mis vastavad nende raskusastmele. Konkreetselt on karistatav loata tegevus viisil, mis põhjustab või võib põhjustada inimese surma või tekitada talle tõsise vigastuse; tuumamaterjali vargus; tuumarajatise sabotaaž; ähvardus kasutada tuumamaterjali kolmanda osapoole surmamiseks või talle tõsise vigastuse tekitamiseks või märkimisväärse kahju tekitamiseks omandile ning samuti on karistatavad katsed panna toime mõni loetletud tegudest, nendes osalemine ja nende korraldamine.

Kõigi konventsiooniosaliste riikide jurisdiktsiooni alla kuuluvad õigusrikkumised, mis on toime pandud asjaomase riigi territooriumil, tema lipu all sõitval laeval või kõnealuses riigis registreeritud õhusõidukis ning kui isik, keda kahtlustatakse selle toimepanemises, on kõnealuse riigi kodanik. Nimetatud õigusrikkumised on aluseks väljaandmisele konventsiooniosaliste riikide vahel, kes peavad samuti andma selliste õigusrikkumiste korral vastastikku igakülgset õigusabi. Õigusrikkumise poliitiline motivatsioon ei ole alus väljaandmisest või vastastikuse õigusabi võimaldamisest keeldumiseks.

Tuumamaterjalide ja tuumarajatiste füüsilise kaitse konventsioon võeti vastu 1979. aastal ning see jõustus 1987. aastal. Konventsiooni muudeti 2005. aastal konverentsil, mis kutsuti kokku konventsiooni sätete karmistamiseks. Muudetud konventsiooni ülevaatamiseks tuleb korraldada konverents viis aastat pärast 2005. aastal kokkulepitud muudatuse jõustumist.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsus jõustus 10. juulil 2007.

TAUST

Tuumamaterjalide ja tuumarajatiste füüsilise kaitse konventsioon ja selle muudatus

ÕIGUSAKT

Nõukogu 10. juuli 2007. aasta otsus 2007/513/Euratom heakskiidu andmise kohta Euroopa Aatomienergiaühenduse liitumisele tuumamaterjalide ja tuumarajatiste füüsilise kaitse muudetud konventsiooniga – tuumamaterjalide ja tuumarajatiste füüsilise kaitse konventsiooni artikli 18 lõike 4 ja artikli 17 lõike 3 kohane Euroopa Aatomienergiaühenduse deklaratsioon (ELT L 190, 21.7.2007, lk 12–14)

Viimati muudetud: 13.12.2015

Top