Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tuumarajatiste ohutus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tuumarajatiste ohutus

Euroopa Liidus jõustus direktiiv, mille eesmärk on tagada tuumaseadmete (tuumaelektrijaamade, rikastus- ja ümbertöötlemiskäitiste jne) ohutus. Direktiivi eesmärk on kaitsta elanikkonda ja töötajaid ohtude eest, mida nimetatud ettevõtted endast kujutavad.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/71/Euratom, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidus jõustus direktiiv, mille eesmärk on tagada tuumaseadmete (tuumaelektrijaamade, rikastus- ja ümbertöötlemiskäitiste jne) ohutus. Direktiivi eesmärk on kaitsta elanikkonda ja töötajaid ohtude eest, mida nimetatud ettevõtted endast kujutavad.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse Euroopa Liidu raamistik tuumaohutuse säilitamiseks ning ohutuse ja selle regulatsiooni pidevaks parandamiseks. Sellega seatakse kõrged kogu ELi hõlmavad eesmärgid õnnetuste vältimiseks tuumarajatistes ja radioaktiivsete jäätmete keskkonda sattumise vältimiseks.

OLULISED ASPEKTID

ELi riikide kohustused:

  • luua siseriiklik raamistik tuumaseadmete ohutuse tagamiseks;
  • luua sõltumatu riiklik tuumaohutuse asutus, mis vastutab tuumaenergia käitajate tegevuse järelevalve eest;
  • teostada enne tuumarajatise ehitamist esialgne ohutuse hindamine ja seadme ohutust uuesti hinnata vähemalt iga 10 aasta järel;
  • tagada töötajate ja kodanike juurdepääs läbipaistvale teabele nii tuumaseadmete tavakäitamise kui ka vahejuhtumite ja õnnetuste korral;
  • korraldada korrapäraselt iga 10 aasta järel riikliku raamistiku ja reguleerivate asutuste enesehindamisi;
  • nõuda teatud konkreetsete ohutusprobleemide osas vastastikust eksperdihindamist, mille viivad iga kuue aasta järel läbi ELi riigi ohutusasutused, kes saavad kasutada Euroopa tuumaohutuse reguleerivate asutuste rühma (ENSREG) andmeid, ja toetuda Lääne-Euroopa tuumaohutust reguleerivate asutuste ühenduse (WENRA) kogemustele. Esimene eksperdihindamine algab 2017. aastal;
  • kavandada riikliku raamistiku all organisatsioonilist struktuuri eesmärgiga olla valmis hädaolukordadeks ja päästetöödeks kohapeal.

Muude asjaosaliste vastutus

Peamine vastutus tuumaseadme tuumaohutuse eest lasub loa omajal. Seda vastutust ei saa delegeerida. Loa omajad on kohustatud tuumaseadmete tuumaohutust korrapäraselt hindama ja pidevalt täiustama.

Direktiivis rõhutatakse inimfaktori tähtsust tuumaohutuskultuuri edendamisel tuumarajatiste ohutuse eest vastutavate töötajate hariduse ja pideva koolituse kaudu.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv 2009/71/Euratom jõustus 22. juulil 2009, direktiiv 2014/87/Euratom jõustus 14. augustil 2014.

TAUST

2009. aastal võeti vastu tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik. Pärast 2011. aastal Fukushimas toimunud õnnetust viis komisjon läbi ulatusliku kogu ELi haarava tuumaseadmete ohutuse hindamise. Nimetatud hindamiste alusel seadis komisjon eesmärgiks parandada kehtivat määrust.

Lisateavet leiate ENSREGi ja WENRA veebilehtedelt.

Vaadake ka komisjoni energeetika peadirektoraadi veebilehel tuumaohutuse lehte, samuti komisjoni pressiteadet uue ELi tuumaohutust käsitleva direktiivi ning nõukogu pressiteadet nimetatud direktiivi vastuvõtmise kohta.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

ELT 172, 2.7.2009, lk 18-22

Direktiiv 2014/87/Euratom

14.8.2014

15.8.2017

ELT L 219, 25.7.2014, lk 42-52

Viimati muudetud: 05.01.2015

Top