Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ELi eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ELi eeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2003/96/EÜ – ELi energiatoodete ja elektrienergia maksustamise süsteemi ümberkorraldamine

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga sätestatakse Euroopa Liidu (EL) eeskirjad elektrienergia, kõigi mootorikütuste ja kütteainena kasutatavate energiatoodete maksustamiseks.
 • Eesmärk on tagada, et ELi ühtne energiaturg toimib sujuvalt, ning vältida kaubanduse ja konkurentsi moonutamist, mis võib tuleneda suurtest erinevustest riiklikes maksusüsteemides.
 • Eeskirjad aitavad saavutada laiemaid eesmärke, nagu üleminek vähese süsihappegaasi heitega energiatõhusale ja konkurentsivõimelisele majandusele.

PÕHIPUNKTID

 • Energiatooteid maksustatakse ainult siis, kui neid kasutatakse mootorikütusena või kütteainena.
 • Õigusaktiga kehtestatakse madalaim maksustamistase mootorikütustele, kütteainena kasutatavatele energiatoodetele ja elektrienergiale alates 1.jaanuarist 2004.
 • Kütteainena, põllumajanduses, paiksetes mootorites ning ehituses ja riiklikel ehitustöödel kasutatavates masinates kasutatavate energiatoodete maksustamistase võib olla madalam kui autokütusel.
 • Liikmesriikide valitsused võivad kaubanduslikul eesmärgil (maanteevedudel või reisijate transpordil) kasutatavale diislikütusele kohaldada madalamat tollimaksumäära kui mittekaubanduslikul eesmärgil kasutatavale diislikütusele.
 • Direktiiviga võimaldatakse maksuvabastust ja maksustamistaseme alandamist, eriti keskkonna- ja tervishoiupoliitikaga seonduvatel kaalutlustel. Liikmesriikide valitsused võivad maksust vabastada taastuvenergiaallikad, nagu biokütuse või kütuse ja elektrienergia, mida kasutatakse kaupade ja reisijate vedamiseks raudteel, metrooga, trammiga või trollibussiga.
 • Õigusaktiga võimaldatakse kohaldada maksuvähendust energiamahukatele ettevõtetele, kes on teinud kõige suuremaid jõupingutusi energiatarbimise vähendamiseks. ELi riikidele, kellel oli raskusi uute meetmete rakendamisel, anti enne direktiivi kohaldamist üleminekukorraldused (Belgia, Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Austria ja Portugal).
 • Sarnaseid ajutisi maksuvabastusi ja üleminekuperioode võimaldati ka riikidele, kes liitusid ELiga 2004. ja 2007. aastal.
 • Õigusakti ei kohaldata mõningatele energiamahukatele sektoritele (nt metallurgia) või kahese kasutusega energiatoodetele, st toodetele, mida kasutatakse nii kütmiseks kui ka muul eesmärgil (nt teatud kemikaalide tootmiseks).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 31. oktoobrist 2003. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 2003.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003, lk 51–70)

Direktiivi 2003/96/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 28.11.2016

Top