Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riigi osalusega äriühingute finantsläbipaistvus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Riigi osalusega äriühingute finantsläbipaistvus

 

KOKKUVÕTE:

komisjoni direktiiv 2006/111/EÜ riigi osalusega äriühingute finantsläbipaistvuse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on tagada Euroopa Liidu (EL) riikide ja riigi osalusega äriühingute vaheliste finantssuhete läbipaistvus, õiglane konkurents eraõiguslike ettevõtjatega ning eraõiguslike ettevõtjate võrdne kohtlemine.

PÕHIPUNKTID

  • ELi riikidelt nõutakse eelkõige, et nad tagaksid kõikide riigi osalusega äriühingutele kättesaadavaks tehtavate riiklike rahastamisvahendite ja nende kasutamise läbipaistvuse ning eraldi selget raamatupidamisarvestust asjaomaste ettevõtjate kulude ja tulude üle.
  • Direktiivis käsitletakse muu hulgas selliseid finantssuhete liike nagu kapitali eraldamine, soodustingimustega toetused või laenud ja tegevuskahjumi tasaarvestus*.
  • ELi riigid peavad tagama, et erinevate tegevusaladega seotud ettevõttesisest raamatupidamisarvestust peetakse eraldi ning et kõigi kulude ja tulude planeerimine toimub õigete kuluarvestuspõhimõtete alusel.
  • Direktiivi ei kohaldata teatavate finantssuhete suhtes, nagu ELi riikide ja keskpankade vahelised finantssuhted või suhted riigi osalusega äriühingutega, kes on seotud selliste teenuste osutamisega, millel ei ole tõenäoliselt märkimisväärset mõju ELi riikide vahelisele kaubandusele.
  • ELi riigid tagavad Euroopa Komisjonile juurdepääsu olulisele finantsteabelekuni viieks aastaks pärast riiklike rahastamisvahendite eraldamist ettevõtjale. Komisjon ei avalikusta talle esitatud teavet, mille suhtes kohaldatakse ametisaladuse hoidmise kohustust.
  • Tootmisvaldkonna kohta esitatakse see teave komisjonile igal aastal koos teabega majandusaasta aruande ja raamatupidamise aastaaruande kohta.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Komisjoni direktiiv 2006/111/EÜ on kodifitseeritud versioon algsest õigusaktist (direktiiv 80/723/EMÜ) ja sellele järgnevatest muudatustest. Direktiivi kohaldatakse alates 20. detsembrist 2006. ELi riigid pidid algse direktiivi 80/723/EMÜ siseriiklikku õigusesse üle võtma 31 detsembriks 1981.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Kahjumi tasaarvestus: raamatupidamisarvestuse põhimõte, mille kohaselt fikseeritud kahjum tasaarvestatakse selle mõju kaotamiseks mõne tulukirjega.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 16. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/111/EÜ liikmesriikide ja riigi osalusega äriühingute vaheliste finantssuhete läbipaistvuse ning teatavate ettevõtjate finantsläbipaistvuse kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 318, 17.11.2006, lk 17–25)

Viimati muudetud: 14.11.2016

Top