Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi konkurentsieeskirjade rakendamine: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 kohaldamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi konkurentsieeskirjade rakendamine: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 kohaldamine

Euroopa Liit on nii tarbijate kui ka äriühingute huvides kehtestanud eeskirjad, mille kohaselt on keelatud moodustada kartelle hindade kokkuleppimiseks või konkurentide vahel turu jagamiseks. Samuti püüab EL takistada äriühingutel turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, nt ebaõiglase hinna või tootmise piiramise teel.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit on nii tarbijate kui ka äriühingute huvides kehtestanud eeskirjad, mille kohaselt on keelatud moodustada kartelle hindade kokkuleppimiseks või konkurentide vahel turu jagamiseks. Samuti püüab EL takistada äriühingutel turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, nt ebaõiglase hinna või tootmise piiramise teel.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega rakendatakse konkurentsieeskirjad, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklites 101 (konkurentsi piirav kooskõlastatud tegevus) ja 102 (turgu valitseva seisundi kuritarvitamine) (varem Euroopa Ühenduse asutamislepingu (EÜ asutamisleping) artiklid 81 ja 82). Selles sätestatud eeskirjad muutsid eelkõige ELi konkurentsipoliitika aspektide rakendamist.

See võimaldab ELi riikide konkurentsiasutustel detsentraliseeritult jõustada varem Euroopa Komisjoni poolt rakendatud eeskirju. Sellega suurendati riiklike monopolidevastaste asutuste ja kohtute rolli ELi konkurentsiõiguse rakendamisel. See võimaldab komisjonil suunata oma ressursid võitlusele konkurentsiõiguse kõige raskemate ja piiriülese mõõtmega rikkumiste vastu.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101 - konkurentsi piirav kooskõlastatud tegevus

Konkurentsivastaste kokkulepete (nt kartellide) uurimise aluseks võib olla:

kaebus (nt konkurendilt);

konkurentsiasutuse (riiklik asutus või Euroopa Komisjon) algatus;

taotlus leebusprogrammi (kui kartellis osaleja vabastatakse kartelli kohta teabe andmise eest trahvist või vähendatakse selle määra) alusel.

Euroopa Komisjonil on pärast uurimise algatamist ulatuslikud volitused, sealhulgas küsida ettevõtjatelt teavet, kuid samuti siseneda äriühingu ruumidesse, koguda dokumente ja küsitleda esindajaid.

Kui komisjon otsustab esialgse uurimise alusel jätkata põhjalikku uurimist, koostab ta vastuväite ning saadab selle asjaomastele ettevõtjatele.

Uuritavatel ettevõtjatel on juurdepääs komisjoni toimikutele ja nad võivad vastuväitele vastata. Samuti võivad nad taotleda ärakuulamist. Kui komisjon on ka pärast seda etappi rikkumises veendunud, võib ta teha otsuse rikkumise kohta, mis võib sisaldada osapooltele trahvide määramist.

Komisjon võib selle asemel teha ka kohustusi käsitleva otsuse, millega ei määrata trahve. Sellisel juhul teevad osapooled komisjonile ettepaneku võtta endale kohustusi seoses tõstatatud küsimuste lahendamisega, tavaliselt kindlaksmääratud aja jooksul. Nende kohustuste rikkumise korral võidakse neile määrata trahve.

Osapooled võivad kaevata komisjoni otsused Euroopa Kohtusse.

Direktiivi 2014/104/EL alusel võidakse hüvitada kartellist või konkurentsi piiravast rikkumisest tulenevad kahjud.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 102 - valitseva seisundi kuritarvitamine

ELi riigi konkurentsiasutusel või komisjonil on õigus algatada uurimine omal algatusel või kaebuse alusel.

Sellistel juhtudel hinnatakse esiteks, kas asjaomasel ettevõtjal on valitsev seisund. Selleks tuleb määratleda nii pakutava toote (toodete) turg ning geograafiline ala, kus seda turustatakse. Kui turuosa on alla 40%, siis ei ole selle valitsev seisund üldjuhul kuigi tõenäoline.

Arvesse võetakse ka muid tegureid, näiteks kas on tõkkeid, mis takistavad uutel ettevõtjatel turule sisenemist, või uuritava ettevõtja osakaalu tarneahela erinevatel tasanditel (nn vertikaalne integratsioon).

Järgmiseks tuleb kindlaks teha, kas sellist valitsevat seisundit kuritarvitatakse näiteks turuvallutusliku hinnakujundusega (konkurentidest madalama hinna määramisega), ainutarnija õiguste väitmise või muu sellise tegevusega.

Konkurentsiametitel on uurimiseks samad volitused, nagu artikli 101 alusel tehtavates menetlustes. Kehtivad ka muud samasugused sätted, nagu kaitseõigus, vastuväidete, kohustusi käsitlevate otsuste, trahvide ja hüvitiste süsteem.

Lisaks võimaldab ELi riikide konkurentsiasutuste ja komisjoni esindajatest koosnev Euroopa konkurentsivõrgustik neil vahetada teavet (sh konfidentsiaalset teavet), mis aitab rikkumiste korral konkurentsieeskirju jõustada.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

24. jaanuarist 2003.

Lisateavet leiate monopolidevastase võitluse teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1/2003

24.1.2003

-

EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1-25

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 411/2004

9.3.2004

-

ELT L 68, 6.3.2004, lk 1 ja 2

Määrus (EÜ) nr 1419/2006

18.10.2006

-

ELT L 269, 28.9.2006, lk 1-3

Määrus (EÜ) nr 169/2009

25.3.2009

-

ELT L 61, 5.3.2009, lk 1-5

Määrus (EÜ) nr 246/2009

14.4.2009

-

ELT L 79, 25.3.2009, lk 1-4

Määrus (EÜ) nr 487/2009

1.7.2009

-

ELT L 148, 11.6.2009, lk 1-4

Määruse (EÜ) nr 1/2003 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 7. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 773/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis (ELT L 123, 27.4.2004, lk 18-24). Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. novembri 2014. aasta direktiiv 2014/104/EL teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 349, 5.12.2014, lk 1-19).

Viimati muudetud: 31.07.2015

Top