Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektrooniliste makseteenuste kaitse piraatluse vastu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektrooniliste makseteenuste kaitse piraatluse vastu

KOKKUVÕTE:

Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse – direktiiv 98/84/EÜ

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on tingimusjuurdepääsul (st juurdepääsul abonemendi alusel) põhinevate teenuste õiguskaitse.

Selle eesmärk on kaitsta elektroonilisi makseteenuseid piraatluse vastu.

Selle õigusaktiga keelatakse igasugune kaubanduslik tegevus, mis hõlmab kiipkaartide (plastkaardid integreeritud mikroprotsessorite või kiipkaartidega) ja muude selliste vahendite valmistamist, levitamist ja turustamist, mis võimaldavad minna mööda kaitstud juurdepääsust televisiooni, raadio ja interneti tasulistele teenustele.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Direktiivi kohaldatakse kõigi tingimusjuurdepääsul põhinevate teenuste suhtes, nt tasulise televisiooni ja raadio, nõudevideo ja -audio teenused, e-kirjastamine ja mitmesugused teenused, mis on üldsusele kättesaadavad abonemendi või ühekordse makse alusel.

Ebaseaduslik tegevus

Kõik ELi riigid peavad võtma vastu õigusaktid, et keelata

ärilistel eesmärkidel selliste ebaseaduslike seadmete või tarkvara valmistamine, import, müük, rentimine või omamine, mis võimaldavad loata juurdepääsu kaitstud teenusele;

ebaseadusliku seadme paigaldus, hooldus või vahetus ärilistel eesmärkidel;

ebaseaduslike seadmete kasutamist edendav kaubanduslik teave.

Karistused ja õiguskaitsevahendid

Kõik ELi riigid võtavad vajalikke meetmeid

sätestamaks sanktsioonid, mis on tõhusad, hoiatavad ja rikkumise võimaliku mõjuga proportsionaalsed;

tagamaks, et kaitstud teenuste osutajatel, kelle huve mõjutab nende territooriumil toimuv ebaseaduslik tegevus, on õigus esitada hagi kahjude hüvitamiseks ning saada kohtu määrus või muu tõkend ning vajaduse korral taotleda ebaseaduslike seadmete kõrvaldamist.

Siseturuga seotud põhimõtted

ELi riigid ei tohi piirata

teisest ELi riigist pärinevate kaitstud teenuste või nendega seotud teenuste osutamist;

tingimusjuurdepääsuseadmete vaba liikumist, v.a seadmed, mis on käesoleva direktiivi määratluse kohaselt ebaseaduslikud (st seadmed või igasugune tarkvara, mis on kavandatud või kohandatud kaitstud teenusele arusaadaval kujul juurdepääsu võimaldamiseks teenuse pakkuja loata).

Euroopa Nõukogu konventsioon

2015. aastal kinnitas Euroopa Liidu Nõukogu ELi nimel Euroopa Nõukogu tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse konventsiooni, mis jõustus 2003. aastal. ELi poolt konventsiooni allkirjastamine julgustab eeldatavasti ka muid Euroopa Nõukogu liikmeid seda ratifitseerima. Konventsiooni allkirjastamine aitaks laiendada direktiivi 98/84/EÜ sätetega sarnaste sätete kohaldamist liidu piirest kaugemale ja kehtestada kogu Euroopa kontinendil kohaldatava õiguse tingimusjuurdepääsul põhinevate teenuste kohta.

TAUST

Tingimusjuurdepääsul põhinevate teenuste õiguskaitse

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 1998. aasta direktiiv 98/84/EÜ tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse kohta (ELTL 320, 28.11.1998, lk 54–57)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus 2014/243/EL tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 128, 30.4.2014, lk 61)

Nõukogu 20. juuli 2015. aasta otsus (EL) 2015/1293 tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 199, 29.7.2015, lk 3–5)

Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Teine aruanne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 1998. aasta direktiivi nr 98/84/EÜ (tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse kohta) rakendamise kohta (KOM(2008) 593 (lõplik), 30.9.2008)

Elektrooniliste makseteenuste õiguskaitse: komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Teine aruanne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 1998. aasta direktiivi nr 98/84/EÜ (tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse kohta) rakendamise kohta (KOM(2003) 198 (lõplik), 24.4.2003)

Viimati muudetud: 26.10.2015

Top