Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Riigiabi kontroll Euroopa Liidus (EL) on tähtis konkurentsiküsimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Riigiabi kontroll Euroopa Liidus (EL) on tähtis konkurentsiküsimus

KOKKUVÕTE:

Nõukogu määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks

KOKKUVÕTE

Riigiabi on Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel keelatud, välja arvatud juhul, kui see on põhjendatud üldise majandusliku arengu huvides. Euroopa Komisjon peab tagama riigiabi vastavuse Euroopa Liidu (EL) eeskirjadele.

Riigiabi on reeglina keelatud, et vältida mõne ELi siseturul tegutseva ettevõtja eelistamisega kaasnevat konkurentsi moonutust. Teatud juhtudel on riiklik sekkumine siiski vajalik turutõrke kompenseerimiseks. Komisjon tagab nende eeskirjade järgimise ja erandite võrdse kohaldamise kogu ELis. Eeskirjad on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 659/1999, selle muutmisaktides ja rakendusmeetmetes.

Komisjoni uurimise alla kuuluvad erinevad abikavad

Reeglina peavad ELi riigid komisjonile teatama uue abi andmise meetmetest enne abi andmist. Teatistes annavad ELi riigid kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks teha otsuse.

Samuti peab komisjon kontrollima saadud teavet väidetava ebaseadusliku abi, st eelneva heakskiiduta antud abi kohta. Kui saadud teave väidetava ebaseadusliku abi kohta osutub põhjendatuks, algatab komisjon esialgse uurimise, nagu ka teatatud abi juhtumite puhul.

Komisjon vaatab läbi ka olemasolevad abikavad, et tagada nende sobivus siseturuga.

Esialgne uurimine

Iga teatise puhul algatatakse esialgne uurimine. Pärast lõpliku teatise kättesaamist peab komisjon võtma kahe kuu jooksul vastu otsuse, et

teatatud meede ei kujuta endast abi ELi eeskirjade mõistes või

teatatud meede vastab ELi eeskirjadele, kuna selle positiivne mõju kaalub üles konkurentsimoonutused, või

teatatud meetme riigiabi eeskirjadele vastavuse kohta ilmnes kahtlusi.

Kahel esimesel juhul võib meedet rakendada kohe, kuid kolmandal juhul algatab komisjon ametliku uurimismenetluse.

Ametlik uurimismenetlus

Teade ametliku uurimismenetluse algatamise otsuse kohta saadetakse asjaomasele ELi riigile. Selles otsuses esitatakse asjakohased faktid ja õigusküsimused ning see sisaldab komisjoni esialgset hinnangut. ELi riikidel ja teistel huvitatud pooltel on märkuste esitamiseks aega üks kuu. Asjaomast ELi riiki kutsutakse üles esitama märkusi huvitatud poolte esitatud tähelepanekute kohta.

Lõplik otsus

Ametliku uurimise lõpus võtab komisjon vastu lõpliku otsuse. Otsused võivad olla kolme liiki:

positiivne otsus (nimetatud meede ei kujuta endast abi või meede sobib kokku siseturuga);

tingimuslik otsus (abi võib lugeda kokkusobivaks, kuid selle rakendamisel tuleb täita teatud tingimused);

negatiivne otsus (abi ei sobi kokku siseturuga ja seda ei saa rakendada).

Juhtumi võib lõpetada ka juhul, kui ELi riik võtab teatise tagasi.

Abi tagastamine

Kui komisjon võtab vastu negatiivse otsuse juba antud abi kohta, nõutakse selles tavaliselt, et ELi riik nõuaks selle abi (koos intressidega) saajalt tagasi. Kui ELi riik ei täida otsust ettenähtud aja jooksul, võib komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

Abi võib tagasi nõuda kümne aasta jooksul.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 659/1999

16.4.1999

-

ELT L 83, 27.3.1999, lk 1-9

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 734/2013

20.8.2013

-

ELT L 204, 31.7.2013, lk 15-22

Määruse (EÜ) nr 659/1999 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Rakendusaktid

Komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.4.2004, lk 1-134)

Komisjoni 9. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 372/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 794/2004 seoses teatavate tähtaegade arvutamise, kaebuste käsitlemise ning konfidentsiaalse teabe kindlakstegemise ja kaitsega (ELT L 109, 12.4.2014, lk 14-22)

Komisjoni teatis

Komisjoni teatis lihtsustatud korra kohta teatavate riigiabi liikide käsitlemisel (ELT C 136, 16.6.2009, lk 3-12)

Viimati muudetud: 21.09.2015

Top