Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahvusvaheline raamatupidamisstandard (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahvusvaheline raamatupidamisstandard (IAS)

Kehtestades kõikidele Euroopa Liidu (EL) börsil noteeritud ettevõtetele nõudmise koostada oma raamatupidamisaruanded kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS)* / rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS)*, parandatakse ettevõtete aruannete läbipaistvust ja võrreldavust. See omakorda suurendab turu tõhusust, vähendab kulusid, mis on seotud kapitali hankimisega ettevõtetele, parandades sellega konkurentsivõimet ning hoogustades majanduskasvu ELis.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta.

KOKKUVÕTE

Kehtestades kõikidele Euroopa Liidu (EL) börsil noteeritud ettevõtetele nõudmise koostada oma raamatupidamisaruanded kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS)* / rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS)*, parandatakse ettevõtete aruannete läbipaistvust ja võrreldavust. See omakorda suurendab turu tõhusust, vähendab kulusid, mis on seotud kapitali hankimisega ettevõtetele, parandades sellega konkurentsivõimet ning hoogustades majanduskasvu ELis.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses nõutakse, et kõik ELi börsiettevõtted, sh pangad ja kindlustusfirmad, koostaksid alates 2005. aastast oma konsolideeritud aastaaruanded kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega.

OLULISEMAD PUNKTID

Raamatupidamise aastaaruannete osas on ELi riikidel võimalik börsil noteeritud ettevõtetel lubada või nõuda aruannete koostamist kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, mis on vastu võetud kooskõlas määruses sätestatud menetlusega. Riigid võivad ka laiendada nimetatud konsolideeritud aastaaruannete või raamatupidamise aastaaruannete koostamise luba või nõuet teistele ettevõtetele.

Asjakohase poliitilise järelevalve tagamiseks sätestatakse määrusega uus ELi mehhanism, millega hinnatakse Londonis asuva rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogu (IASB) poolt vastuvõetud standardeid, et kiita heaks nende ELis kasutamine.

Määrusega nähakse ette kahe asutuse loomine protsessile kaasaaitamiseks:

Raamatupidamise regulatiivkomitee (ARC), mille eesistujaks on komisjoni esindaja ja mis koosneb ELi riikide esindajatest, otsustab, kas komisjoni ettepanekute põhjal rahvusvahelised raamatupidamisstandardid heaks kiita.

Euroopa finantsaruandluse nõuanderühm (EFRAG) annab komisjonile toetust ja erialast nõu rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite hindamisel. See koosneb erinevate ELi riikide erasektori raamatupidamise valdkonna asjatundjatest.

Heakskiidumehhanism on kaheastmeline protsess.

Reguleerimisprotsessi käigus otsustab ARC komisjoni ettepaneku põhjal, kas rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid võetakse vastu.

Tehnilise protsessi käigus annab EFRAG vastavalt vajadusele abi ja erialast nõu aruandlusstandardite hindamisel ning annab komisjonile soovitusi, kas kõnealused standardid vastu võtta või mitte.

Määrusega (EÜ) nr 1126/2008 kehtestatakse rahvusvahelised raamatupidamisstandardid ja nendega seotud tõlgendused. Kõnealust määrust on korduvalt muudetud, et lisada sellesse kõik rahvusvahelise raamatupidamisstandardite nõukogu (IASB) poolt alates aastast 2008 esitatud standardid, kaasa arvatud 2012. aastal tehtud muudatused konsolideeritud finantsaruannete, seltsingute ja teistes majandusüksustes omatava osaluse kohta esitatava teabe osas.

Kõiki määruses (EÜ) nr 1126/2008 tehtavaid muudatusi sisaldavat tabelit komisjoni veebisaidil uuendatakse pidevalt.

2015. aasta juunis võttis Euroopa Komisjon vastu aruande, milles hinnatakse määruse toimet. Aruandes järeldatakse, et üldiselt on IFRS olnud edukas ELi kapitaliturgude tõhustamisel, parandades raamatupidamisaruannete läbipaistvust ja võrreldavust. Siiski toodi välja ka mõni parandamist vajav valdkond, näiteks koostöö parandamine heakskiiduprotsessis osalejate vahel.

MILLAL HAKATAKSE MÄÄRUST KOHALDAMA?

Alates 14. septembrist 2002.

PÕHIMÕISTED

Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid. Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid (IAS), rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS) ja seonduvad tõlgendused (SIC-IFRIC), nende standardite ja seonduvate tõlgenduste hilisemad muudatused ning tulevased standardid ja seonduvad tõlgendused, mis rahvusvaheline raamatupidamisstandardite nõukogu (IASB) on välja andnud või vastu võtnud.

SIC-IFRIC. Standardite tõlgendamise alaline komitee (SIC) oli rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) eelkäija.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebisaidilt IASi/IFRSi standardite ja tõlgenduste lehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1606/2002

14.9.2002

-

ELT L 243, 11.9.10.2002, lk 1-4

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 297/2008

10.4.2008

-

ELT L 97, 9.4.2008, lk 62-63

Määruse (EÜ) nr 1606/2002 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 3. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1126/2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 320, 29.11.2008, lk 1-481).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 19. juuli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1606/2002 (rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta) hindamine (COM(2015) 301 final, 18.6.2015).

Viimati muudetud: 10.06.2015

Top